Povelja o temeljnim pravima – najbolje prakse država članica

Grčka

Vladine politike kojima se promiču primjena Povelje i informiranje o njoj u zakonodavnim i upravnim tijelima, tijelima za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnim tijelima.

Sadržaj omogućio
Grčka

Povelja o temeljnim pravima sastavni je dio grčkog pravnog poretka, koji i grčki suci primjenjuju po službenoj dužnosti, a pitanje njezine povrede može se pokrenuti pred Državnim vijećem (Symvoúlio tis Epikrateías) i Vrhovnim sudom Grčke (Áreios Págos). I svi javni dužnosnici, a posebno predstavnici policije kao službenici za provedbu zakona, dužni su vjerno primjenjivati ustavne, kaznene i postupovne odredbe kojima se štite ljudska prava.

Grčka blisko surađuje s kontrolnim tijelima međunarodnih organizacija i čini sve što može da zajamči poštovanje ljudskih prava. U tom kontekstu redovito poduzima institucijske inicijative kako bi jasno dala do znanja da se ispunjavaju kriteriji i obveze koje proizlaze iz međunarodnih konvencija o zaštiti tih prava, kao što je Povelja o temeljnim pravima. Tipičan je primjer za to Zakon 4443/2016 o osiguravanju jednakog postupanja prema pojedincima bez obzira na rasno ili etničko podrijetlo, koji se izravno odnosi na zahtjeve Povelje EU-a o temeljnim pravima, a posebno na njezin članak 21.

Alati koji pomažu da se bolje razumije Povelja i kada se ona primjenjuje

U kontekstu suradnje s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA), Ured javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu (Eisangelía Areíou Págou) svim uredima javnog tužitelja na žalbenim sudovima (Eisangelíes Efetón) i uredima javnog tužitelja na prvostupanjskim sudovima (Eisangelíes Protodikón) u Grčkoj šalje pisane priručnike Agencije, ako su dostupni, i nakon što grčki stručnjak pošalje odgovarajuću obavijest Agenciji, e-poštom dostavlja poveznice Agencije za pristup njezinim nedavno objavljenim priručnicima o kaznenom zatvoru i alternativnim mjerama, žrtvama nasilnih zločina, maloljetnicima, zaštiti ranjivih skupina i manjina itd. Osim toga, godišnje izvješće Agencije šalje se e-poštom svim grčkim uredima javnog tužitelja na žalbenim sudovima i uredima javnog tužitelja na prvostupanjskim sudovima.

Nadalje, u okviru nastavka suradnje između ureda javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu (kao partnera) i Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), grčki javni tužitelji mogu sudjelovati u studijskim posjetima institucijama EU-a, kao što su Sud Europske unije, Europski sud za ljudska prava (ESLJP), Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) itd.

Naposljetku, okružnice Ureda javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu izdane u vezi s odlukama Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) i upućene grčkim uredima javnog tužitelja na žalbenim sudovima i uredima javnog tužitelja na prvostupanjskim sudovima objavljuju se na internetskim stranicama Ureda javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu radi davanja općih smjernica za sprečavanje povezanih povreda članaka Europske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP).

Grčka policija povremeno izdaje određenije upute, priručnike i smjernice za svoje osoblje, koji se odnose na zaštitu i poštovanje ljudskih prava.

Konkretno, na temelju Okružnice br. 7100/25/14-δ΄ od 8. studenoga 2014. pod naslovom „Suzbijanje rasizma, ksenofobije i diskriminacije u policijskom radu”, koju je izdao ravnatelj grčke policije, država, a posebno njezina razna tijela, ima obvezu da u izvršavanju državnih ovlasti ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo općenito, bez obzira na razlikovna obilježja koja osoba može imati, te da poduzme aktivne mjere radi sprečavanja takve povrede.

Istodobno, Uredbom predsjednika 254/2004 o kodeksu ponašanja službenika za izvršavanje zakonodavstva propisana je opća obveza poštovanja ljudskog dostojanstva i zaštite ljudskih prava, ali i konkretnije odredbe o ponašanju službenika za izvršavanje zakonodavstva u radu policije s obzirom na ljudska prava.

Osoblje grčke policije povremeno dobiva priručnike kao što su: „Vodič za dobro ponašanje grčke policije prema vjerskim i ranjivim društvenim skupinama”, „Govor mržnje: putevi rasizma u javnom govoru”, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa (Ypourgeío Dikaiosýnis) uz potporu Vijeća Europe, „Policijske intervencije u zločinima iz mržnje protiv lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI)” Vijeća Europe, „Pristup javne uprave prema kaznenom djelu rasizma” Nacionalnog vijeća protiv rasizma i netolerancije i „Priručnik za interkulturalno osposobljavanje” Centra za sigurnosne studije.

U tom se smislu napominje da odjeli i uredi sudjeluju u borbi protiv rasističkog nasilja kako bi djelotvorno suzbijali nasilje za koje se čini da ima rasističke motive ili kontekst i da je usmjereno na određene pojedince ili skupine pojedinaca. Osim toga, u cijeloj Grčkoj uspostavljene su službe za suzbijanje obiteljskog nasilja radi djelotvornog odgovora na slučajeve nasilja u obitelji i zaštite žrtava.

Kad je riječ o osposobljavanju policijskog osoblja u vezi sa zaštitom ljudskih prava, napominje se da nastavni plan i program Škole za časnike i policajce grčke policije obuhvaća, na osnovnoj razini, modul „ljudska prava” kao samostalan predmet (usporedbe radi, nastavni plan sastoji se od sljedećih tema: međunarodna zaštita temeljnih prava; zaštita prava u EU-u; tijela i nositelji temeljnih prava; rasizam – ksenofobija; osobna sloboda i sigurnost; zaštita djece, žena i radnih odnosa; zabrana mučenja; manjine itd.).

Kad je riječ o strukovnoj prekvalifikaciji, osoblje grčke policije redovito sudjeluje, i u Grčkoj i u inozemstvu, u posebnom osposobljavanju i seminarima o zakonodavnom okviru za zaštitu ljudskih prava (npr. utvrđivanje motiva za rasističko nasilje; ljudska prava i policijska etika; temeljna prava i etički kodeks policije; pristup i upravljanje ranjivim društvenim skupinama; rješavanje obiteljskog nasilja i zaštita žrtava itd.).

Osim navedenog, grčka policija surađuje s drugim ustanovama i tijelima čiji je cilj osigurati poštovanje i zaštitu ljudskih prava u radu policije (kao što su Europski odbor za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vijeća Europe, Radna skupina Ujedinjenih naroda za proizvoljno pritvaranje, Agencija za temeljna prava (FRA), Nacionalni mehanizam grčkog pravobranitelja za istragu proizvoljnih incidenata ((Synígoros tou Políti), Glavno tajništvo za obiteljsku politiku i rodnu ravnopravnost, Grčka nacionalna komisija za ljudska prava (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou) te nevladine organizacije Osmjeh djeteta, Europska mreža za borbu protiv nasilja, a svi oni djeluju u kontekstu upravljanja incidentima nasilja u obitelji itd.).

Kao dio nove strategije Povelje Komisija je pozvala države članice, među ostalim, da odrede kontaktnu točku za Povelju kako bi se olakšala koordinacija i suradnja. Ministarstvo pravosuđa prihvatilo je prijedlog Komisije te je unutar Ministarstva odredilo kontaktnu točku za jačanje sudjelovanja Ministarstva i doprinosa domaćih tijela provedbi Povelje. Uprava za ljudska prava i pomilovanja Ministarstva pravosuđa određena je kao kontaktna točka. Inicijativa se temelji na suradnji Ministarstva pravosuđa i Ministarstva vanjskih poslova (Odjel za pravo Europske unije Ministarstva vanjskih poslova), dok je cilj kontaktne točke olakšati prijenos informacija i najbolje prakse u vezi s Poveljom i koordinirati razvoj inicijativa za djelotvornu provedbu Povelje u Grčkoj. Grčka je primila pohvale za tu inicijativu tijekom videokonferencije Radne skupine za temeljna prava, prava građana i slobodno kretanje osoba (FREMP), a i ostale države članice potiču se na primjenu te prakse.

Budući da je djelotvorna provedba Povelje EU-a o temeljnim pravima na temelju preporuka Komisije, kako je izraženo u njezinoj novoj strategiji, glavni prioritet za Grčku, za postizanje tog cilja razmatraju se daljnje inicijative. Na primjer: uspostava mehanizma za pomoć kontaktnoj točki uz sudjelovanje predstavnika više ministarstava; informiranje i širenje znanja o pitanjima primjene Povelje među pripadnicima pravne struke putem seminara i predavanja stručnih grčkih i stranih pravosudnih djelatnika te sudaca Suda Europske unije; stalno praćenje sudske prakse Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) s obzirom na razvoj nacionalne sudske prakse; kontinuirana suradnja s drugim nacionalnim tijelima za ljudska prava; dodatno naglašavanje dopune Analize regulatornog učinka kad je riječ o odredbama koje se odnose na Povelju o temeljnim pravima, nakon savjetovanja s ministarstvom koje traži izvršenje.

Upotreba i promidžba alata za razumijevanje Povelje koje su razvile druge zemlje EU-a ili drugi dionici u EU-u

Suradnja s dionicima radi promidžbe informiranja o Povelji EU-a o temeljnim pravima i njezine upotrebe

Primjeri suradnje između branitelja ljudskih prava i nacionalnih tijela kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

Ministarstvo pravosuđa

Glavno tajništvo za obiteljsku politiku i rodnu ravnopravnost

Savjetovališta za žene koje proživljavaju nasilje

Grčki pravobranitelj

Istraživački centar za rodnu ravnopravnost (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Nacionalni centar za socijalnu solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Grčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grčki helsinški odbor za praćenje (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Amnesty International – Grčki odjel (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Primjeri suradnje između nacionalnih tijela i akademske zajednice kojom se doprinosi boljem informiranju o Povelji i njezinoj boljoj upotrebi

-

Primjeri nevladinih inicijativa kojima se promiče informiranje o Povelji i njezina upotreba u vašoj zemlji

Grčko tijelo za zaštitu podataka (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) primjenjuje poseban zakonodavni okvir zaštite podataka. U tom kontekstu, a posebno kad daje mišljenja i ispituje slučajeve, Tijelo se uglavnom poziva i upućuje na pravo iz članka 8. o zaštiti osobnih podataka Povelje EU-a o temeljnim pravima, kao i na povezano pravo iz članka 7. o poštovanju privatnog i obiteljskog života.

Osim toga, Tijelo dugi niz godina surađuje s Agencijom EU-a za temeljna prava, odnosno tijelom EU-a koje je prije svega odgovorno za zaštitu temeljnih prava. Ta se suradnja sastoji od pomoći u obliku dostave komentara i prijevoda relevantnog priručnika o zaštiti osobnih podataka koji je izdala Agencija i, isto tako, u obliku povremenih doprinosa sadržaju tromjesečnih/mjesečnih izvješća koje izrađuje Agencija putem grčke nacionalne poveznice, kao i u obliku praćenja tih izvješća.

Naposljetku, Tijelo rutinski iskorištava alate koje je razvila navedena Agencija, kao što je informativni članak (proizvod suradnje između Agencije i Skupine za koordinaciju nadzora Eurodaca, uz sudjelovanje Grčkog tijela za zaštitu podataka) za nacionalna tijela odgovorna za pitanja azila, koji grčko Tijelo trenutačno prevodi da bi ga objavilo na svojim internetskim stranicama i poslalo navedenim tijelima.

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.