Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Grčija

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Listina EU o temeljnih pravicah je sestavni del grškega pravnega reda, ki jo grški sodniki upoštevajo tudi na lastno pobudo, njene kršitve pa lahko obravnavata državni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)in vrhovno sodišče Grčije (Áreios Págos). Vsi javni uslužbenci, zlasti predstavniki policije kot uslužbenci organov kazenskega pregona, morajo tudi dosledno uporabljati ustavne, kazenske in postopkovne določbe, ki varujejo človekove pravice.

Grčija tesno sodeluje z organi nadzora mednarodnih organizacij in stori vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila človekove pravice. V tem okviru redno izvaja institucionalne pobude, da bi jasno določila, da se merila in zaveze, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij o varstvu teh pravic, kot je Listina EU o temeljnih pravicah, spoštujejo. Tipičen primer je zakon št. 4443/2016 o zagotavljanju enakega obravnavanja posameznikov ne glede na raso ali etnično poreklo, ki se nanaša neposredno na zahteve Listine EU o temeljnih pravicah in zlasti njen člen 21.

Orodja, ki prispevajo k boljšemu razumevanju Listine in njenega področja uporabe

Državno tožilstvo pri vrhovnem sodišču (Eisangelía Areíou Págou) v okviru sodelovanja z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pošilja vsem državnim tožilstvom pri pritožbenem sodišču (Eisangelíes Efetón) in državnim tožilstvom pri sodišču prve stopnje (Eisangelíes Protodikón) v Grčiji pisne priročnike Agencije, če so na voljo, po ustreznem uradnem obvestilu Agencije pa grški strokovnjak po elektronski pošti zagotavlja povezave Agencije za dostop do njenih nedavno objavljenih priročnikov v zvezi s kazenskimi omejevalnimi in alternativnimi ukrepi, žrtvami nasilnih kaznivih dejanj, mladoletniki, zaščito ranljivih skupin in manjšin itn. Poleg tega se letno poročilo Agencije po elektronski pošti pošlje vsem državnim tožilstvom pri pritožbenem sodišču in državnim tožilstvom pri sodišču prve stopnje v Grčiji.

Poleg tega se lahko v okviru nadaljnjega sodelovanja med državnim tožilstvom pri vrhovnem sodišču (kot partnerjem) in Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) grški državni tožilci udeležijo študijskih obiskov institucij EU, kot so Sodišče Evropske unije (SEU), Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) itn.

Nazadnje, odredbe v obliki okrožnic, ki jih izdaja državno tožilstvo pri vrhovnem sodišču v zvezi z odločbami Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter so naslovljene na državna tožilstvo pri pritožbenem sodišču in državna tožilstva pri sodišču prve stopnje v Grčiji, so objavljene na spletnem mestu državnega tožilstva pri vrhovnem sodišču z namenom, da bi se zagotovile splošne smernice za preprečevanje povezanih kršitev členov Evropske konvencije o človekovih pravicah EKČP).

Grška policija občasno izdaja za svoje uslužbence bolj specifične odredbe, priročnike in smernice, ki se nanašajo na varstvo in spoštovanje človekovih pravic.

Natančneje, na podlagi odredbe v obliki okrožnice št. 7100/25/14-δ΄ z dne 8. novembra 2014, ki jo je izdal vodja grške policije, z naslovom „Obravnavanje rasizma, ksenofobije in diskriminacije med opravljanjem policijskega dela“, za državo in zlasti njene različne organe velja obveznost, da med izvajanjem državnih pooblastil na splošno ne smejo poseči v človekovo dostojanstvo ne glede na morebitno razlikovalno značilnost osebe in da morajo sprejeti dejavne ukrepe za preprečevanje takih kršitev.

Hkrati so v predsedniškem odloku št. 254/2004 o kodeksu ravnanja uslužbencev organov kazenskega pregona določene splošna obveznost spoštovanja človekovega dostojanstva in varstva človekovih pravic ter vsebovane tudi bolj specifične določbe o ravnanju uslužbencev organov kazenskega pregona med opravljanjem policijskega dela, vselej z vidika človekovih pravic.

Uslužbencem grške policije se občasno zagotavljajo priročniki, kot so: „Vodnik dobrega ravnanja grške policije pri delu z verskimi in ranljivimi družbenimi skupinami“, „Sovražni govor: sledi rasizma v javnem govorništvu“, katerih pokrovitelj je ministrstvo za pravosodje(Ypourgeío Dikaiosýnis) ob podpori Sveta Evrope, „Nadzor nad kaznivimi dejanji iz sovraštva zoper lezbijke, geje, biseksualce, transspolne in interspolne osebe (LGBTI)“ Sveta Evrope, „Pristop javne uprave do kaznivih dejanj rasizma“ nacionalnega sveta proti rasizmu in nestrpnosti ter „Priročnik medkulturnega usposabljanja“ centra za varnostne študije.

V zvezi s tem je treba upoštevati, da so oddelki in uradi vključeni v boj proti rasističnemu nasilju, da bi uspešno preprečili nasilje, ki se očitno izvaja z rasističnim motivom ali ima rasistično ozadje in je usmerjeno v določene posameznike ali skupine posameznikov. Poleg tega so bile po vsej Grčiji ustanovljene službe za obravnavanje nasilja v družini za uspešno odzivanje na primere nasilja v družini in zaščito žrtev.

Kar zadeva usposabljanje uslužbencev policije v zadevah, povezanih z varstvom človekovih pravic, je treba upoštevati, da učni načrt na šolah za uradnike in policiste grške policije na osnovni ravni vključuje modul „človekove pravice“ kot samostojni predmet (učni načrt okvirno vključuje: mednarodno varstvo temeljnih pravic, varstvo pravic v EU, organi za temeljne pravice in prejemniki, rasizem – ksenofobija, osebna svoboda in varnost, zaščita otrok, žensk in delovnih razmerij, prepoved mučenja, manjšine itn.).

Kar zadeva preusposabljanje, se uslužbenci grške policije v Grčiji in tudi tujini redno udeležujejo posebnih usposabljanj in seminarjev o zakonodajnem okviru, ki je na voljo za varstvo človekovih pravic (npr. prepoznavanje motivov rasističnega nasilja, človekove pravice in policijska etika, temeljne pravice in policijska etika, pristop k ranljivim družbenim skupinam in njihovo upravljanje, obravnavanje nasilja v družini in zaščita žrtev itn.).

Poleg navedenega grška policija sodeluje z drugimi telesi in organi, katerih cilj je zagotavljati spoštovanje in varstvo človekovih pravic med opravljanjem policijskega dela [kot so Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) Sveta Evrope, delovna skupina Združenih narodov za samovoljno pridržanje, Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), nacionalni mehanizem za preiskovanje poljubnih primerov grškega varuha človekovih pravic (Synígoros tou Políti), generalni sekretariat za družinsko politiko in enakost spolov, grška nacionalna komisija za človekove pravice (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), pa tudi nevladne organizacije – kot sta Nasmeh otroka in evropska mreža proti nasilju –, ki vse delujejo v okviru obvladovanja primerov nasilja v družini itn.].

V okviru nove strategije Listine je Komisija pozvala države članice, naj med drugim imenujejo informacijsko točko za Listino, da bi olajšali usklajevanje in sodelovanje. Ministrstvo za pravosodje je poziv Komisije sprejelo in znotraj ministrstva imenovalo informacijsko točko za izboljšanje svoje vključenosti v izvajanje Listine domačih organov in svojega prispevka k izvajanju. Za informacijsko točko je imenovan direktorat za človekove pravice in pomilostitev ministrstva za pravosodje. Pobuda temelji na sodelovanju ministrstva za pravosodje in ministrstva za zunanje zadeve (sekcije ministrstva za zunanje zadeve za pravo Evropske unije), pri čemer je informacijska točka po eni strani namenjena lažjemu pretoku informacij in najboljšim praksam v zvezi z Listino, po drugi strani pa usklajevanju prizadevanj za razvoj pobud za uspešno izvajanje Listine v Grčiji. Grčija je bila za to pobudo pohvaljena med videokonferenco Delovne skupine za temeljne pravice, državljanske pravice in prosto gibanje oseb (FREMP), na kateri so bile tudi druge države članice spodbujene k sprejetju te prakse.

Ker je uspešno izvajanje Listine EU o temeljnih pravicah na podlagi priporočil Komisije, kot je navedeno v njeni novi strategiji, glavna prednostna naloga za Grčijo, se obravnavajo nadaljnje pobude za doseganje tega cilja. Na primer, vzpostavitev mehanizma za podporo informacijski točki s pritegnitvijo predstavnikov več ministrstev, ozaveščanje članov pravniških poklicev v zvezi z vprašanji izvajanja Listine, s seminarji in predavanji specializiranih grških in tujih delavcev v pravni stroki in tudi sodnikov Sodišča Evropske Unije (SEU), stalno spremljanje sodne prakse SEU in Evropskega sodišča za človekove pravice ESČP) v zvezi z razvojem sodne prakse glede na domačo sodno prakso, stalno sodelovanje z drugimi domačimi organi za človekove pravice, nadaljnje poudarjanje dopolnitve ocene učinka zakonodaje v zvezi z določbami, povezanimi z Listino EU o temeljnih pravicah, po posvetovanju z ministrstvom za njihovo izpolnitev.

Uporaba in razširjanje orodij v zvezi z Listino, ki so jih razvile druge države članice EU ali drugi deležniki v EU

Sodelovanje z deležniki za spodbujanje uporabe Listine EU o temeljnih pravicah in ozaveščenosti o njej

Primeri sodelovanja med zagovorniki pravic in nacionalnimi organi, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Ministrstvo za pravosodje

Generalni sekretariat za družinsko politiko in enakost spolov – Svetovalna središča za ženske, ki so žrtve nasilja

Grški varuh človekovih pravic

Raziskovalni center za enakost spolov (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KETHI)

Nacionalni center za družbeno solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Grški svet za begunce (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grški Helsinški monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grška sekcija organizacije Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Primeri sodelovanja med nacionalnimi organi in akademiki, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

Primeri nevladnih pobud, namenjenih spodbujanju uporabe Listine in ozaveščenosti o njej v vaši državi

Grški organ za varstvo podatkov (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) deluje v posebnem zakonodajnem okviru za varstvo podatkov. V tem okviru ter zlasti pri izdaji mnenj in preiskovanju zadev se organ pretežno sklicuje in napotuje na pravico iz člena 8 Listine EU o temeljnih pravicah o varstvu osebnih podatkov, pa tudi na povezano pravico iz njenega člena 7 o spoštovanju zasebnega in družinskega življenja.

Poleg tega organ že več let sodeluje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, in sicer organom EU, ki je odgovoren predvsem za varstvo temeljnih pravic. To sodelovanje zajema pomoč s predložitvijo pripomb k ustreznemu priročniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga izdaja Agencija, in njegovim prevodom, redne prispevke k vsebini četrtletnih/mesečnih poročil, ki ji pripravlja Agencija, prek grške nacionalne povezave, pa tudi spremljanje teh poročil.

Nazadnje, organ redno uporablja orodja, ki jih je razvila zgoraj navedena Agencija, kot je informativni list (plod sodelovanja med Agencijo in skupino za usklajevanje nadzora sistema Eurodac – ob pritegnitvi grškega organa za varstvo podatkov) za nacionalne organe, pristojne za zadeve v zvezi z azilom, ki ga grški organ zdaj prevaja, da bi ga objavil na svojem spletnem mestu in poslal zgoraj navedenim organom.

Zadnja posodobitev: 14/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.