Pierādījumu iegūšana

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1206/2001

Vispārīga informācija

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās tiecas uzlabot, vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Attiecībās starp Dāniju un pārējām dalībvalstīm piemēro 1970. gada Konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās.

Regulā paredzēti divi veidi pierādījumu iegūšanai starp dalībvalstīm: pierādījumus iegūst ar tiesas, kas saņem pieprasījumu, starpniecību un pierādījumus nepastarpināti iegūst tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, ir tiesa, kurā ir uzsākta vai paredzēta tiesvedība. Tiesa, kas saņem pieprasījumu, ir otras dalībvalsts tiesa, kura ir kompetenta veikt pierādījumu iegūšanu. Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījumu.

Regulā ir iekļautas desmit veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Saites

1970. gada Hāgas konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās un komerclietās

ARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti
Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.