Registry skutečných majitelů – vyhledávání informací o skutečných majitelích

Systém propojení registrů skutečných majitelů (dále jen „BORIS“) je nástrojem pro propojení vnitrostátních centrálních registrů, které obsahují informace o skutečných majitelích společností a jiných právnických osob a svěřenských fondů a dalších typů právních uspořádání.

Dne 22. listopadu 2022 vydal Soudní dvůr rozsudek ve spojených věcech WM (C-37/20) a Sovim SA (C-601/20) v. Luxembourg Business Registers a prohlásil za neplatný požadavek zavedený směrnicí 2018/843, kterou se mění směrnice 2015/849, že členské státy musí zpřístupnit informace o skutečných majitelích právnických osob zapsaných v centrálních registrech ve všech případech všem osobám z řad široké veřejnosti. Soudní dvůr měl za to, že takový nerozlišující přístup veřejnosti není nezbytně nutný k předcházení praní peněz a financování terorismu, ani přiměřený, a nemůže tedy odůvodnit závažný zásah do základních práv, konkrétně práva na respektování soukromého života a práva na ochranu osobních údajů zakotveného v článcích 7 a 8 Listiny.

V důsledku tohoto rozsudku nemůže systém propojení registrů skutečných majitelů (BORIS) v současné době poskytovat veřejnosti přístup k informacím zapsaných ve vnitrostátních registrech skutečných majitelů. Komise bude pokračovat v práci na zavedení přístupu pro příslušné orgány a povinné osoby, přičemž budou rovněž posouzeny právní a technické možnosti zpřístupnění veřejnosti na základě oprávněného zájmu. V současnosti je k vnitrostátním registrům skutečných majitelů umožněn přímý přístup prostřednictvím zde uvedených odkazů.

Odkaz na tiskovou zprávu Soudního dvora

Souvislost s věcí Soudního dvora

Poslední aktualizace: 31/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.