Systemet for sammenkobling af registre – søg efter oplysninger om reelt ejerskab

Systemet til sammenkobling af registre over reelt ejerskab ("BORIS") er et redskab, der benyttes til at forbinde de nationale centrale registre, som indeholder oplysninger om reelt ejerskab af selskaber og andre juridiske enheder og truster og andre typer retlige konstruktioner.

Den 22. november 2022 afsagde Domstolen dom i de forenede sager WM (C-37/20) og Sovim SA (C-601/20) mod det luxembourgske selskabsregister og annullerede det krav, der blev indført ved direktiv 2018/843 om ændring af direktiv 2015/849, hvorefter medlemsstaterne i alle tilfælde skal gøre oplysninger om det reelle ejerskab af juridiske personer i centrale registre tilgængelige for alle borgere. Domstolen fandt, at en sådan vilkårlig offentlig adgang hverken var strengt nødvendig for at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme eller forholdsmæssig, og den kunne derfor ikke begrunde et omfattende indgreb i de grundlæggende rettigheder, nemlig retten til respekt for privatliv og til beskyttelse af personoplysninger, der er forankret i chartrets artikel 7 og 8.

Som følge af denne dom kan sammenkoblingssystemet for registre over reelt ejerskab (BORIS) i øjeblikket ikke give borgerne adgang til oplysningerne i de nationale registre over reelt ejerskab. Kommissionen vil fortsætte arbejdet med gennemførelsen af adgang for kompetente myndigheder og forpligtede enheder, idet de juridiske og tekniske muligheder for at gennemføre offentlig adgang baseret på legitime interesser også vil blive vurderet. I mellemtiden er der direkte adgang til de nationale registre over reelt ejerskab via de links, der findes her.

Link til Domstolens pressemeddelelse

Link til retssagen

Sidste opdatering: 31/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.