Registre konečných užívateľov výhod – vyhľadávanie informácií o konečných užívateľoch výhod

Systém prepojenia registrov konečných užívateľov výhod („BORIS“) je nástroj na prepojenie vnútroštátnych centrálnych registrov, ktoré obsahujú informácie o skutočnom vlastníctve spoločností a iných právnych subjektov a zvereneckých fondov alebo ďalších typov právnych usporiadaní.

Súdny dvor vydal 22. novembra 2022 rozsudok v spojených veciach WM (C-37/20) a Sovim SA (C-601/20) proti Luxembourg Business Registers a vyhlásil za neplatnú požiadavku zavedenú smernicou (EÚ) 2018/843, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849, a to že členské štáty musia zabezpečiť, aby boli informácie o konečných užívateľoch výhod právnických osôb uchovávané v centrálnom registri prístupné v každom prípade komukoľvek zo širokej verejnosti. Súdny dvor dospel k záveru, že takýto nediferencovaný prístup verejnosti nie je ani nevyhnutne potrebný na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ani primeraný, a preto nemôže odôvodňovať závažný zásah do základných práv, konkrétne práva na rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov zakotvených v článkoch 7 a 8 Charty.

V dôsledku tohto rozsudku nemôže systém prepojenia registrov konečných užívateľov výhod (BORIS) v súčasnosti poskytovať verejnosti prístup k informáciám uchovávaným vo vnútroštátnych registroch konečných užívateľov výhod. Zatiaľ čo Komisia bude pokračovať v práci na vykonávaní prístupu pre príslušné orgány a povinné subjekty, posúdia sa aj právne a technické možnosti vykonávania prístupu verejnosti na základe oprávneného záujmu. Prístup k vnútroštátnym registrom konečných užívateľov výhod je zatiaľ možný priamo prostredníctvom odkazov uvedených tu.

Odkaz na tlačovú správu Súdneho dvora

Odkaz na rozsudok Súdneho dvora

Posledná aktualizácia: 31/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.