Perekonnaasjad

Perekonnaõigus hõlmab kõiki õigusnorme, mida kohaldatakse isikute suhtes, kes on üksteisega seotud põlvnemissuhte (näiteks lapse suhe ema või isaga) või abielu (või registreeritud partnerlussuhte) kaudu.

Seega käsitleb perekonnaõigus näiteks abielu, lahutust, laste adopteerimist ja erinevaid küsimusi, mis puudutavad vanemlikku vastutust (lapse hooldusõigus, külastusõigus jne).

Kõnealused normid on riigiti erinevad, kuna nad on tihedalt seotud iga riigi ajaloo, kultuuri ja sotsiaalse arenguga.

Euroopa Liit püüab kindlaks määrata perekonnaõiguse ühised normid selleks, et Euroopa kodanikel ei tekiks takistusi oma õiguste kasutamisel seetõttu, et nad elavad erinevates Euroopa Liidu riikides või kuna nad on oma elu mingil ajahetkel läinud teise riiki elama.

Selliste normide vastuvõtmiseks peavad aga kõik liikmesriigid need heaks kiitma.

Täiendavat teavet võib leida järgmistelt veebilehtedelt:

Viimati uuendatud: 28/04/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.