Tvangsauktion

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1. Offentliggørelse og prisfastsættelse i forbindelse med salg af beslaglagte aktiver

Ved tvangssalg af fast ejendom fastsættes markedsværdien, efter at retten har truffet afgørelse om sagen. Som hovedregel udpeger retten en sagkyndig, der vurderer ejendommen. Markedsværdien fastsættes på grundlag af den udarbejdede rapport. Datoen for udnævnelsen skal offentliggøres. Bekendtgørelsen offentliggøres i det elektroniske informations- og kommunikationssystem, der er beregnet til retten, eller ved en enkelt offentliggørelse i den lokale statstidende og bekendtgørelse til retspanelet. Andre publikationer kan offentliggøres af Retten, f.eks. på internettet eller i aviser.

Løsøre auktioneres af fogeden som auktion på stedet eller som offentlig auktion på internettet via en auktionsplatform (se punkt 6). Fogeden anslår sagens normale salgsværdi, eventuelt med bistand fra en sagkyndig. Minimumskravet er halvdelen af den normale salgsværdi og bekendtgøres af fogeden.

2. Tredjeparter, der kan gennemføre salget

Tvangsauktion af fast ejendom foretages af fogedrettens stævningsmand ved den lokale domstol. Løsøret bortauktioneres af fogeden.

3. Auktionstyper, for hvilke reglerne måske ikke finder fuld anvendelse

Offentlige auktioner over fast ejendom, der gennemføres af offentligt udpegede og edsvorne jordbaserede auktionsholdere, er ikke omfattet af reglerne om tvangsauktion af fast ejendom. Den frivillige udbudsprocedure er heller ikke underlagt disse regler.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Distriktsdomstolene fører tingbøger, hvor jord, ejerskab og behæftelse registreres.

De lokale domstole fører også skibsregistre og registret over skibsbygningsarbejder, hvor skibe og skibsbygningsstrukturer er registreret, ejerskab og afgifter registreres.

Handels-, andels- og partnerskabsregistre føres ved distriktsdomstolene. I handelsregistret registreres handlende (herunder selskaber) og kommercielle selskaber under deres navn. Kooperativer er opført i registret over kooperativer, og partnerskaber registreres i registret over partnerskaber. Oplysninger fra disse registre findes på delstaternes fælles registerportal på http://www.handelsregister.de. Selskabsregistret samler alle de nøgledata, der skal offentliggøres, herunder regnskabsdokumenter, og gøres tilgængeligt elektronisk på http://www.unternehmensregister.de.

Luftfahrt-Bundesamt fører et register over luftfartøjer, hvori alle luftfartøjer, der er registreret i Tyskland, er registreret.

Den føderale motortransportmyndighed (Kraftfahrt-Bundesamt) fører et centralt køretøjsregister (ZFZR). ZFZR indeholder alle køretøjs- og ihændehaverdata om motorkøretøjer, der er indregistreret eller forsynet med en forsikringsplade. Ejendomsretten opbevares ikke.

Industrielle ejendomsrettigheder registreres hos det tyske patent- og varemærkekontor og findes under DPMAREGISTER.

5. Oplysninger om databaser til brug for kreditors identifikation af skyldnerens aktiver eller fordringer

Listen over debitorer opbevares hos delstaternes centrale fuldbyrdelsesretter. Listen over debitorer har til formål at beskytte handelstransaktioner mod personer, der ikke er kreditværdige.

Debitorer opføres på debitorlisten:

  • de ikke har opfyldt deres forpligtelse til at fremlægge de finansielle oplysninger
  • som har fremlagt finansielle oplysninger, der viser, at det ikke er muligt at fyldestgøre kreditor
  • som ikke har godtgjort, at kreditor har opfyldt sine forpligtelser fuldt ud senest en måned efter forelæggelsen af regnskabsoplysningerne
  • for hvilke indledning af insolvensbehandling blev afvist på grund af manglende aktiver
  • for hvilke afviklingen af restskylden er blevet afvist eller tilbagekaldt.

Oplysningerne i debitorregistret kan hentes fra delstaternes fælles håndhævelsesportal på http://www.vollstreckungsportal.de.
I forbindelse med fuldbyrdelsen kan fogeden få instrukser om at indhente oplysninger fra følgende organer:

  • institutionerne under den lovpligtige pensionsforsikringsordning
  • det centrale forbundsskattekontor
  • Kraftfahrt-Bundesamt.

Domstolens meddelelser om indledning af insolvensbehandling og om foreløbige forholdsregler er offentliggjort på http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Oplysninger om onlinesalg

Onlinesalg af fast ejendom er ikke tilladt. Tvangsauktion over internettet af løsøre foregår via webstedet http://www.justiz-auktion.de.

Sidste opdatering: 18/11/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.