Gerechtelijke openbare verkoping

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1. Publiciteit en prijsstelling met betrekking tot de verkoop van in beslag genomen activa

In geval van gedwongen verkoop van onroerende goederen wordt de marktwaarde vastgesteld nadat de rechter de procedure heeft gelast. In de regel wijst de rechter een deskundige aan die het onroerend goed evalueert. De marktwaarde wordt bepaald op basis van het opgestelde rapport. De datum van de benoeming moet openbaar worden gemaakt. De kennisgeving wordt gepubliceerd in het voor het gerecht bestemde elektronische informatie- en communicatiesysteem of in één enkele publicatie in het lokale staatsblad en in een mededeling aan het gerecht. Andere publicaties kunnen door het Gerecht worden gepubliceerd, bijvoorbeeld op internet of in kranten.

Roerende goederen worden door de gerechtsdeurwaarder geveild als veiling ter plaatse of als openbare veiling op internet via een veilingplatform (zie punt 6). De gerechtsdeurwaarder raamt de normale verkoopwaarde van de zaak, eventueel met medewerking van een deskundige. Het minimumvereiste is de helft van de normale verkoopwaarde en wordt door de gerechtsdeurwaarder bekendgemaakt.

2. Derden die de verkoop mogen uitvoeren

De gedwongen verkoop van onroerend goed wordt uitgevoerd door de deurwaarder van de executierechter van de lokale rechtbank. De roerende goederen worden geveild door de gerechtsdeurwaarder.

3. Soorten veilingen waarvoor de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Openbare veilingen van onroerend goed door door de overheid aangewezen en beëdigde veilingmeesters zijn niet onderworpen aan de regels inzake de verplichte gerechtelijke verkoop van onroerend goed. Deze regels zijn evenmin van toepassing op de vrijwillige biedprocedure.

4. Informatie over nationale registers van activa

De districtsrechtbanken houden kadasters bij waarin grond, eigendom en bezwaring worden geregistreerd.

De lokale rechtbanken houden ook scheepsregisters en het register van scheepsbouwwerken bij waarin schepen en scheepsbouwwerken zijn geregistreerd, eigendom en heffingen worden geregistreerd.

Handels-, samenwerkings- en partnerschapsregisters worden bijgehouden in de arrondissementsrechtbanken. In het handelsregister zijn handelaren (met inbegrip van vennootschappen) en handelsvennootschappen onder hun naam geregistreerd. Coöperaties zijn opgenomen in het register van coöperaties en de vennootschappen worden geregistreerd in het register van vennootschappen. Informatie uit deze registers is beschikbaar op het gemeenschappelijke registerportaal van de deelstaten: http://www.handelsregister.de. Het ondernemingsregister bevat alle belangrijke gegevens die moeten worden gepubliceerd, met inbegrip van boekhoudbescheiden, en wordt elektronisch beschikbaar gesteld op http://www.unternehmensregister.de.

Het Luftfahrt-Bundesamt houdt een register bij van alle in Duitsland geregistreerde luchtvaartuigen.

Het Bundesamt (Kraftfahrt-Bundesamt) houdt een centraal voertuigregister (ZFZR) bij. Het ZFZR bevat alle gegevens over voertuigen en houders van voertuigen die zijn geregistreerd of voorzien zijn van een verzekeringsplaat. Eigendom wordt niet opgeslagen.

Industriële-eigendomsrechten zijn ingeschreven bij het Duitse octrooi- en merkenbureau en zijn beschikbaar bij DPMAREGISTER.

5. Informatie over databanken voor de identificatie van goederen of vorderingen van de schuldeiser

De lijst van schuldenaren wordt bijgehouden bij de centrale tenuitvoerleggingsrechtbanken van de deelstaten. De lijst van schuldenaren is bedoeld om handelstransacties te beschermen tegen niet-kredietwaardige personen.

De debiteuren worden in de lijst van schuldenaren opgenomen:

  • niet hebben voldaan aan hun verplichting om de financiële informatie te verstrekken;
  • die financiële informatie hebben verstrekt waaruit blijkt dat het niet mogelijk is aan de schuldeiser te voldoen;
  • die niet binnen een maand na de indiening van de financiële informatie hebben aangetoond tevreden te zijn met de schuldeiser;
  • waarvoor de opening van een insolventieprocedure is geweigerd wegens gebrek aan vermogen;
  • waarvoor kwijtschelding van de restschuld is geweigerd of ingetrokken.

De inschrijvingen in het debiteurenregister zijn te vinden op het gemeenschappelijke handhavingsportaal van de deelstaten op http://www.vollstreckungsportal.de.
In het kader van de tenuitvoerlegging kan de gerechtsdeurwaarder worden opgedragen informatie in te winnen bij de volgende instanties:

  • de organen van de wettelijke pensioenverzekering,
  • de federale centrale belastingdienst,
  • het Kraftfahrt-Bundesamt (federale dienst voor het vervoer van motorvoertuigen).

De gerechtelijke kennisgevingen over de opening van een insolventieprocedure en de toekenning van voorlopige maatregelen zijn gepubliceerd op http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informatie over gerechtelijke onlineverkoop

Gedwongen onlineverkoop van onroerend goed is niet toegestaan. De gedwongen onlineverkoop van roerende goederen vindt plaats via de website http://www.justiz-auktion.de.

Laatste update: 18/11/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.