Súdne dražby

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

V prípade núteného predaja nehnuteľného majetku sa trhová hodnota určí po tom, ako súd nariadi konanie. Súd spravidla vymenuje znalca, ktorý posúdi nehnuteľnosť. Trhová hodnota sa určí na základe vypracovanej správy. Dátum vymenovania sa musí zverejniť. Oznámenie sa uverejní v elektronickom informačnom a komunikačnom systéme určenom pre súd alebo jednorazovým uverejnením v miestnom úradnom vestníku a oznámením v súdnom senáte. Iné publikácie môže Všeobecný súd uverejniť, napríklad na internete alebo v novinách.

Hnuteľný majetok je dražený súdnym exekútorom ako aukcia na spote alebo ako verejná dražba na internete prostredníctvom aukčnej platformy (pozri bod 6). Súdny exekútor odhaduje normálnu predajnú hodnotu prípadu, prípadne s pomocou znalca. Minimálna požiadavka je polovičná z bežnej predajnej hodnoty a oznámi ju súdny exekútor.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Nútený predaj nehnuteľného majetku vykonáva súdny úradník exekučného súdu na miestnom súde. Hnuteľný majetok draží súdny exekútor.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Verejné aukcie nehnuteľností vykonávané verejne vymenovanými a prísažnými aukcionármi pozemkov nepodliehajú pravidlám o povinnom súdnom predaji nehnuteľností. Tieto pravidlá sa nevzťahujú ani na dobrovoľné ponukové konanie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Okresné súdy vedú katastre nehnuteľností, v ktorých sa zaznamenávajú pozemky, vlastníctvo a zaťaženosť.

Miestne súdy tiež vedú registre lodí a register lodných staviteľstiev, v ktorých sú registrované lode a stavby lodí, ich vlastníctvo a poplatky sa zaznamenávajú.

Obchodné registre, registre družstiev a registrov spoločností sa vedú na okresných súdoch. V obchodnom registri sú obchodníci (vrátane korporácií) a obchodné spoločnosti registrované pod ich menom. Družstvá sú zapísané v registri družstiev a spoločnosti sú zapísané v registri spoločností. Informácie z týchto registrov sú k dispozícii na spoločnom registračnom portáli spolkových krajín na adrese http://www.handelsregister.de. Obchodný register obsahuje všetky kľúčové údaje, ktoré sa majú uverejniť, vrátane účtovných dokladov, a je k dispozícii v elektronickej podobe na adrese http://www.unternehmensregister.de.

Spolkový letecký úrad (Luftfahrt-Bundesamt) vedie register lietadiel, v ktorom sú zaregistrované všetky lietadlá registrované v Nemecku.

Federálny úrad pre motorovú dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) vedie centrálny register vozidiel (ZFZR). ZFZR obsahuje všetky údaje o vozidle a držiteľovi motorového vozidla, ktoré je evidované alebo vybavené poistným štítkom. Vlastníctvo nie je uložené.

Práva priemyselného vlastníctva sú registrované na nemeckom úrade pre patenty a ochranné známky a sú k dispozícii pod DPMAREGISTEROM.

5. Informácie o databázach, ktoré majú veritelia k dispozícii na identifikáciu dlžníkovho majetku alebo pohľadávok

Zoznam dlžníkov sa vedie na ústredných exekučných súdoch spolkových krajín. Zoznam dlžníkov má chrániť obchodné transakcie pred nedôveryhodnými osobami.

Dlžníci sa zapisujú do zoznamu dlžníkov:

  • nesplnili svoju povinnosť poskytnúť finančné informácie;
  • ktorí poskytli finančné informácie preukazujúce, že veriteľovi nie je možné vyhovieť;
  • ktorí nepreukázali úplnú spokojnosť veriteľa do jedného mesiaca od predloženia finančných informácií;
  • v prípade ktorých bolo začatie insolvenčného konania zamietnuté z dôvodu nedostatku majetku;
  • v súvislosti s ktorými bolo vyrovnanie zostatkového dlhu zamietnuté alebo zrušené.

Zápisy do registra dlžníkov možno nájsť na spoločnom exekučnom portáli spolkových krajín na adrese http://www.vollstreckungsportal.de.
V súvislosti s exekúciou možno exekútorovi nariadiť, aby získal informácie od týchto orgánov:

  • inštitúcie zákonného systému dôchodkového poistenia,
  • federálny ústredný daňový úrad,
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úrad pre dopravu motorov).

Súdne oznámenia o začatí insolvenčného konania a nariadení predbežných opatrení sú uverejnené na adrese http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informácie o online súdnych predajoch

Online nútený predaj nehnuteľností nie je povolený. Nútený online predaj hnuteľného majetku sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky http://www.justiz-auktion.de.

Posledná aktualizácia: 18/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.