Δικαστικοί πλειστηριασμοί

Francja

Autor treści:
Francja

1. Διαφήμιση και τιμολόγηση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων

Α. Προπαρασκευαστικά μέτρα για την αναγκαστική πώληση

Οι υποχρεωτικές πωλήσεις ακινήτων αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικών διαφημίσεων με πρωτοβουλία του πιστωτή:

  • με την εμφάνιση θέσης εύκολα προσβάσιμης στο κοινό στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου, η αναγγελία αναφέρεται στο χρησιμοποιούμενο κτίριο, με συνοπτική περιγραφή (φύση, πιθανή κατοχή, όλα τα γνωστά στοιχεία που αφορούν την επιφάνεια του δικαστηρίου) και αναφέρει το ποσό της τιμής.
  • με την αναγραφή απλουστευμένης ανακοίνωσης κατά την πώληση των εμπορευμάτων,
  • συμπερίληψη γνωμοδότησης σε νόμιμο διαφημιστικό περιοδικό για τοπική διάδοση.

Ο πιστωτής μπορεί να προβεί σε πρόσθετες διαφημίσεις, υπό την ευθύνη του ή με την άδεια του δικαστή.

Η αναγκαστική πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αντικείμενο υποχρεωτικής διαφήμισης μέσω αποστολής στο δημαρχείο του δήμου όπου παραμένει ο οφειλέτης και στο σημείο πώλησης.

Πρόσθετες διαφημίσεις μπορούν να γίνονται από τον έμπορο ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πώληση στον ιστότοπό του ή, στην περίπτωση δικαστικών υπαλλήλων πλειστηριασμών, στους σχετικούς δικτυακούς τόπους του επαγγέλματος: Https:// www.interencheres.com/ ή https://www.interencheres.com/, μέσω Τύπου, ενημερωτικού δελτίου ή καταλόγου. Η δημοσιότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την περιγραφή των εμπορευμάτων και την εκτίμησή τους.

Τα ερμάρια που τίθενται προς πώληση σε δημοπρασία προσκομίζονται κατά τη στιγμή της πώλησης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού ή από τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία που οργανώνει την πώληση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί προηγούμενη έκθεση του ακινήτου.

Τα κατασχεθέντα κτίρια μπορούν να επισκεφθούν τις ημερομηνίες και ώρες που ορίζει ο δικαστής (άρθρο R.322-26 CPCE) και οι επισκέψεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη δικαστικού λειτουργού. Οι όροι εντολής, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καταγραφή της περιγραφής των εμπορευμάτων που πωλούνται από δικαστικό επιμελητή και των βασικών όρων της πώλησης, μπορούν να εξετάζονται ελεύθερα στη γραμματεία του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την πώληση ή, υπό προϋποθέσεις, στο δίκαιο του δικηγορικού γραφείου που την ασκεί.

Β. Σύσταση και διεξαγωγή των δημοπρασιών:

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, οι όροι πώλησης καταρτίζονται υπό την ευθύνη του δανειστή ο οποίος επιδιώκει: ως εκ τούτου, το δικαστήριο αυτό καθορίζει το ποσό του τιμήματος, το οποίο μπορεί, ωστόσο, να αμφισβητηθεί από τον οφειλέτη, ενώ ο δικαστής της εκτελέσεως καλείται να εκδώσει απόφαση μετά το πέρας της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως.

Όσον αφορά την κατάσχεση κινητών αξιών, ο πωλητής καθορίζει ελεύθερα την τιμή, δηλαδή την τιμή στην οποία πωλούνται τα εμπορεύματα. Ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί την πώληση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εμπειρογνώμονα, εφόσον το απαιτεί η εκτίμηση των αγαθών.

Όσον αφορά τον πλειστηριασμό, κατανέμεται το ακίνητο στον πλειοδότη και στον τελικό πλειοδότη, σημειώνοντας ότι οι πλειστηριασμοί δεν είναι χρονικά περιορισμένοι, αλλά μπορούν να γίνουν μόνο μετά από τρεις δημοπρασίες. Η υποβολή προσφορών δεν εξαρτάται από την κατάθεση εγγύησης ή κατάθεσης.

Όσον αφορά την κατάσχεση ακινήτων, το σύστημα είναι ένα σύστημα πλειστηριασμών στο πλαίσιο του οποίου κάθε πλειστηριασμός πρέπει να καλύπτει τον προηγούμενο πλειστηριασμό· οι πλειστηριασμοί διακόπτονται όταν περάσουν 90 δευτερόλεπτα από τον τελευταίο πλειστηριασμό (με οπτικό και ηχητικό μέσο αναφοράς στο κοινό κάθε δεύτερη φορά).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό οφείλουν να παρέχουν στον δικηγόρο τους ανέκκλητη τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή που εκδίδεται κατ’ εντολή του ταμείου μεσεγγύησης ή κατάθεσης, το οποίο αντιπροσωπεύει το 10 % του ποσού της χρεωθείσας τιμής (αλλά το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3 000 EUR). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον προσφέροντα στο τέλος του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί επιτυχών.

2. Τρίτο μέρος εξουσιοδοτημένο να διεξάγει τη συναλλαγή πώλησης

Οι εκπλειστηριαστές, οι συμβολαιογράφοι, οι ορκωτοί μεσίτες εμπορευμάτων και οι δικαστικοί επιμελητές είναι οι μόνοι επαγγελματίες εξουσιοδοτημένοι να οργανώνουν τις δικαστικές πωλήσεις κινητών αγαθών (ιδίως των κινητών που έχουν κατασχεθεί) στον δημόσιο πλειστηριασμό.

Η εκποίηση ακινήτων γίνεται αποκλειστικά ενώπιον του δικαστηρίου εκτέλεσης.

3. Είδη δικαστικών πωλήσεων στα οποία οι κανόνες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο εν μέρει

Εθελοντικοί δημόσιοι πλειστηριασμοί είναι δυνατοί για εκούσιους πλειστηριασμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε πολύ πιο ευέλικτους κανόνες από ό, τι οι πλειστηριασμοί. Εφαρμόζονται τα άρθρα L. 321-1 επ. και R. 321-1 επ. του εμπορικού κώδικα. Οι εκούσιες πωλήσεις δεν αποτελούν μέρος δικαστικών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στην περίπτωση ακίνητης περιουσίας, η πώληση μπορεί να διαταχθεί βάσει κλήτευσης στο πλαίσιο διανομής μεταξύ των ιδιοκτητών σε αδιαίρετες μετοχές ή από τον Επίτροπο στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής κατά του κυρίου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι όροι της πώλησης καθορίζονται στη δικαστική απόφαση που διατάσσει την πώληση.

4. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά κτηματολόγια

Όσον αφορά την ιδιοκτησία, το κτηματολόγιο — το οποίο είναι διοικητικό και φορολογικό έγγραφο- μπορεί να παρέχει στον πιστωτή πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο οφειλέτης στην επικράτεια ενός δήμου, καθώς και σχετικά με τη συνεκτικότητά τους (ακίνητα ή μη κτίρια, χωρητικότητα των γεωτεμαχίων, φύση κάθε δωματίου). Επιπλέον, οι υπηρεσίες διαφήμισης ακινήτων (διοικητικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών) τηρούν φάκελο κτιρίου για κάθε δήμο, στον οποίο απαριθμούνται, με το όνομα κάθε ιδιοκτήτη και για κάθε κτίριο, αποσπάσματα των δημοσιευμένων εγγράφων, παρουσιάζοντας έτσι τη νομική κατάσταση κάθε κτιρίου.

Όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, το σύστημα αναγνώρισης οχήματος (VRS) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και των δύο τροχών σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Υπάρχουν εθνικά αρχεία στα οποία πρέπει να καταχωρούνται τα πλοία (καταρτίζονται διατάγματα), τα σκάφη (μητρώο νηολόγησης, μηχανογραφικό σύστημα που τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών) και τα αεροσκάφη (μητρώο νηολόγησης που τηρείται από το αρμόδιο υπουργείο πολιτικής αεροπορίας). Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας απαριθμούνται σε εθνικό φάκελο, στον οποίο έχουν άμεση πρόσβαση οι πιστωτές, και βρίσκονται στην κατοχή του INPI (Εθνικό Ινστιτούτο Διανοητικής Ιδιοκτησίας). Οι τίτλοι των κινηματογραφικών έργων για δημόσια προβολή στη Γαλλία περιλαμβάνονται στο δημόσιο κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται ένας εκπρόσωπος της φορολογικής διοίκησης, και οι τίτλοι των λογοτεχνικών έργων που αποτέλεσαν αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης για την αγορά των δικαιωμάτων μετατροπής περιλαμβάνονται στο μητρώο δικαιωμάτων προαίρεσης.

Στον τομέα των κτιρίων: το κτηματολόγιο τηρείται από κάθε δήμο, με διάφορες σειρές εγγράφων (κτηματολογικός χάρτης, κατάσταση τμήματος, κτηματολογική μήτρα)· μόνο η κτηματολογική έρευνα τηρείται ηλεκτρονικά. Το κτηματολόγιο τηρείται από τις τοπικές υπηρεσίες διαφήμισης ακινήτων σε κάθε επαρχιακό δικαστήριο (δεν υπάρχει εθνικός φάκελος).

Στην περίπτωση των μηχανοκίνητων οχημάτων, κάθε νομός τηρεί μητρώο, αλλά οι ΕΕΟ τηρούν εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο.

Στην περίπτωση των σκαφών, το μητρώο είναι μηχανογραφημένο και τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών· για τα πλοία, υπάρχουν έξι διαφορετικά νηολόγια, τα οποία τηρούνται επίσης από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για τα αεροσκάφη, το μητρώο νηολόγησης τηρείται από το αρμόδιο υπουργείο πολιτικής αεροπορίας και είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συγκεντρώνονται από ένα μόνο φορέα, το INPI, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους τεκμηρίωσης μέσω του ιστοτόπου του.

Οι υπηρεσίες κτηματολογίου είναι εν μέρει προσβάσιμες επιγραμμικά. Πρόκειται απλώς για υπηρεσία κτηματολογικής έρευνας και όχι για τη μήτρα κτηματολογίου (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πληροφορία για τους ιδιοκτήτες), όπως και το γαλλικό διεθνές νηολόγιο, το οποίο απαριθμεί τα σκάφη εξάλων, καθώς και τα νηολόγια του INPI.

Γενικά, τα περισσότερα μητρώα, όταν είναι δημόσια, υπόκεινται στις διατάξεις του κώδικα σχέσεων μεταξύ του κοινού και της διοίκησης, οι οποίες προβλέπουν ότι η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα μπορεί να παρέχεται δωρεάν, μέσω επιτόπιας έρευνας ή με τη χορήγηση αντιγράφου, δωρεάν, στα έξοδα αναπαραγωγής, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Πληροφορίες σχετικά με βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στους πιστωτές να εντοπίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις ενός οφειλέτη

Το άρθρο L.152-1 του CPCE παρέχει στον δικαστικό επιμελητή τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη γνωστοποίηση της διευθύνσεως του οφειλέτη, της ταυτότητας και της διευθύνσεως του εργοδότη του ή κάθε τρίτου που είναι οφειλέτης ή θεματοφύλακας ταμειακής ή πληρωτέας περιουσίας, καθώς και τη γνωστοποίηση της περιουσιακής του καταστάσεως στις αρχές του κράτους, των περιφερειών, των υπηρεσιών, των δήμων, των δημοσίων οργανισμών ή των οργανισμών που επιθεωρούνται από τη διοικητική αρχή.

Ο κλητήρας μπορεί να ζητήσει απευθείας από την FICOBA (το αρχείο του εθνικού τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο διαχειρίζονται οι φορολογικές αρχές και χρηματοδοτείται από τις τράπεζες), να λάβει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα του οφειλέτη, καθώς και σχετικά με τους τόπους στους οποίους τηρούνται οι λογαριασμοί αυτοί.

Ο κλητήρας μπορεί να απευθυνθεί στα ταμεία ασφάλισης ασθενείας ή ανεργίας.

Κατά το άρθρο L. 152-2 του CPCE, οι τράπεζες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον εξουσιοδοτημένο από τον δανειστή δικαστικό επιμελητή σε περίπτωση ανοίγματος ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών στο όνομα του οφειλέτη και στους τόπους τηρήσεως των λογαριασμών αυτών, αποκλειομένης κάθε άλλης πληροφορίας.

Το σύστημα αναγνώρισης οχήματος (VRS), στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο δικαστικός λειτουργός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικά με την προσωπική κατάσταση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και των δύο τροχών σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Ο πιστωτής δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, αλλά μπορεί να το πράξει μέσω του διαγωνισμού του δικαστικού λειτουργού που είναι εξουσιοδοτημένος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτέλεσης.

6. Πληροφορίες σχετικά με τους διαδικτυακούς δικαστικούς πλειστηριασμούς

Υπάρχουν δύο είδη διαδικτυακών πλειστηριασμών στο σύστημα δημοπρασιών κινητών αγαθών στη Γαλλία:

  • «ζωντανές» πωλήσεις, ή «ζωντανές» πωλήσεις, οι οποίες είναι μερικώς άυλες: Η πώληση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο τόπο και μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο του εμπόρου ή σε έναν από τους σχετικούς ιστότοπους που είναι διαθέσιμοι για το επάγγελμα του εκπλειστηριαστή (https://www.interencheres.com/ ήhttps://www.drouotlive.com). Οι εν λόγω δικαστικές πωλήσεις επιτρέπονται, δεδομένου ότι τίποτα δεν τις εμποδίζει, και επί του παρόντος αυξάνεται.
  • Διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου χωρίς χαρτί: η πώληση πραγματοποιείται μόνο στο διαδίκτυο, χωρίς φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο τόπο. Οι πωλήσεις αυτές δεν είναι δυνατές σε δικαστικές υποθέσεις (σε αντίθεση με τις εκούσιες πωλήσεις), όπως αναφέρεται στα κείμενα, δεδομένου ότι υπάρχουν νομικά τεχνικά εμπόδια.

(μερικές) πωλήσεις χωρίς χαρτί είναι δυνατές μόνο για κινητά αγαθά.

Οι έμποροι που πραγματοποιούν πωλήσεις μπορούν να διαφημίζουν διασυνοριακά και οι πλειστηριασμοί μπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε υπερθεματιστή, ανεξάρτητα από τον τόπο και την εθνικότητά του, ανεξάρτητα από το αν η πώληση είναι «ζωντανή» ή όχι (υπάρχουν επίσης μηχανισμοί δημοπρασίας εξ αποστάσεως: εντολές αγοράς που διαβιβάζονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς).

Για να συμμετάσχει σε δημοπρασία χωρίς χαρτί, το πρόσωπο (δυνητικός προσφέρων) δεν χρειάζεται να καταθέσει την υπογραφή του, αλλά ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για την πώληση μπορεί να απαιτήσει τραπεζική κάρτα. Η εγγραφή πρέπει να εξασφαλίζεται από τον έμπορο που είναι επιφορτισμένος με την πώληση και μπορεί, κατ’ αρχήν, να πραγματοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, πιθανότερο να είναι η καταχώριση μέσω του δικτυακού τόπου στον οποίο μεταδίδεται εκ νέου η πώληση. Οι γραπτές παραγγελίες για αγορές είναι δυνατές, ανεξάρτητα από το μέσο.

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής καθορίζονται από τον έμπορο που είναι επιφορτισμένος με την πώληση.

Ο εξ αποστάσεως προσφέρων δεν χρειάζεται να είναι παρών αυτοπροσώπως (μπορεί, εφόσον το επιθυμεί). Μπορεί να ακολουθήσει τον πλειστηριασμό ζωντανών αλιευμάτων και να διαβιβάσει τη σειρά του σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί επίσης να καταθέσει μία ή περισσότερες εντολές αγοράς πριν από την πώληση, οπότε ο πλειστηριασμός αυξάνεται προοδευτικά από τη στιγμή της αναχώρησης του προτεινόμενου πλειστηριασμού. Μια τηλεφωνική σύνδεση είναι επίσης συνήθως δυνατή κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Οι δυνατότητες μετάφρασης εξαρτώνται από την ικανότητα του εμπόρου που είναι επιφορτισμένος με την πώληση και των βοηθών του, δεδομένου ότι οι κανόνες δεν επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση διαμόρφωσης δικτυακών τόπων πωλήσεων, μόνο τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα για διαδικτυακές πωλήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πωλήσεις μέσω του δικτυακού τόπου. Από την άλλη πλευρά, το κοινό έχει πρόσβαση στην πώληση στον τόπο όπου πραγματοποιείται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/09/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.