Gerechtelijke openbare verkoping

Francja

Autor treści:
Francja

1. Reclame voor en prijsstelling van in beslag genomen goederen

A. Voorbereidende maatregelen voor de verplichte verkoop

Verplichte verkoop van onroerend goed is het voorwerp van verplichte advertenties op initiatief van de kredietgever:

  • door een voor het publiek gemakkelijk toegankelijke plaats in de gebouwen van het gerecht te tonen, wordt in de kennisgeving verwezen naar het gebruikte gebouw, met een beknopte beschrijving (aard, mogelijke ingebruikneming, alle bekende elementen met betrekking tot de oppervlakte ervan) en wordt het bedrag van de prijs vermeld.
  • door bij de verkoop van de goederen een vereenvoudigde aankondiging aan te brengen,
  • opname van een advies in een juridisch tijdschrift voor lokale verspreiding.

De schuldeiser kan onder zijn verantwoordelijkheid of met toestemming van de rechter aanvullende advertenties doen.

De verplichte verkoop van roerende goederen is het voorwerp van een verplichte bekendmaking door toezending aan het gemeentehuis van de gemeente waar de schuldenaar blijft en op het verkooppunt.

Aanvullende advertenties kunnen worden gedaan door de handelaar die de verkoop zal doen op zijn eigen website of, in het geval van rechterlijke veilingmeesters, op de relevante websites van het beroep: Https:// www.interencheres.com/ of https://www.interencheres.com/, door middel van een pers, een prospectus of een catalogus. Deze publiciteit kan de beschrijving van de goederen en de raming ervan omvatten.

De voor openbare veiling te koop aangeboden koelbewaarkasten worden bij de verkoop aangeboden door de veiler of door de erkende beroepsbeoefenaar die de verkoop organiseert. Het onroerend goed mag vooraf worden tentoongesteld.

De in beslag genomen gebouwen kunnen worden bezocht op door de rechter vastgestelde data en tijdstippen (artikel R.322-26 CPCE) en bezoeken worden uitgevoerd met de hulp van een gerechtsdeurwaarder. Het mandaat, dat onder meer een overzicht van de beschrijving van de door een gerechtsdeurwaarder verkochte goederen en de belangrijkste verkoopvoorwaarden bevat, kan vrij worden geraadpleegd in de griffie van de voor de verkoop bevoegde rechter of, onder voorwaarden, in het recht van het advocatenkantoor dat de verkoop uitvoert.

B. Het opzetten en houden van veilingen:

Wat de inbeslagneming van onroerende goederen betreft, worden de verkoopvoorwaarden vastgesteld onder de verantwoordelijkheid van de schuldeiser die: deze rechter stelt dus het bedrag van de prijs vast, dat echter door de schuldenaar kan worden betwist, waarbij de executierechter na afloop van de oriënterende zitting een beslissing moet geven.

Wat de inbeslagneming van effecten betreft, bepaalt de verkoper vrijelijk de prijs, dat wil zeggen de prijs waartegen de goederen worden verkocht. De handelaar die de verkoop verricht, kan een beroep doen op de diensten van een deskundige indien de raming van de goederen dit vereist.

Wat de veiling betreft, krijgen de hoogste bieder en de uiteindelijke bieder op de veiling het onroerend goed toegewezen, waarbij wordt opgemerkt dat veilingen niet beperkt zijn in de tijd, maar pas na drie veilingen kunnen plaatsvinden. Biedingen mogen niet afhankelijk worden gesteld van een borgsom of een deposito.

Wat de afscherming van eigendom betreft, is het systeem een systeem van veilingen waarin elke veiling betrekking moet hebben op de vorige veiling; de veilingen worden stopgezet wanneer 90 seconden zijn verstreken sinds de laatste veiling (met visuele en geluidssignalen om de twee keer aan het publiek).

Belanghebbenden die aan de veiling wensen deel te nemen, moeten hun advocaat een onherroepelijke bankgarantie of een bankcheque stellen, opgesteld in de volgorde van het geblokkeerde of het depositoverzekeringsfonds, ten belope van 10 % van het bedrag van de in rekening gebrachte prijs (maar het bedrag mag niet lager zijn dan 3 000 EUR). Dit bedrag wordt aan de inschrijver gerestitueerd aan het einde van de aanbestedingsprocedure, indien het niet succesvol is verklaard.

2. Derde partij die gemachtigd is de verkooptransactie uit te voeren

Veilers, notarissen, beëdigde makelaars en gerechtsdeurwaarders zijn de enige beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn om de gerechtelijke verkoop van roerende goederen (met name de in beslag genomen roerende goederen) aan de openbare veiling te organiseren.

De verkoop van onroerend goed wordt uitsluitend voor de rechter van de executie van het gerecht geveild.

3. Soorten gerechtelijke verkopen waarop de regels slechts gedeeltelijk van toepassing zouden kunnen zijn

Vrijwillige openbare veilingen zijn mogelijk voor vrijwillige veilingen, waarvoor veel soepelere regels gelden dan veilingen. De artikelen L. 321-1 e.v. en R. 321-1 e.v. van het wetboek van koophandel zijn van toepassing. Vrijwillige verkoop maakt geen deel uit van een gerechtelijke executieprocedure.

In het geval van een onroerend goed kan de verkoop worden bevolen op basis van een dagvaarding in het kader van een verdeling tussen de eigenaren in ongesplitste aandelen, of door de Commissioner in het kader van een collectieve procedure tegen de eigenaar. In beide gevallen zijn de voorwaarden voor de verkoop vastgelegd in de rechterlijke beslissing waarbij de verkoop wordt gelast.

4. Informatie over nationale eigendomsregisters

Wat de eigendom van onroerend goed betreft, kan het kadaster — dat een administratief en fiscaal document is — de schuldeiser informatie verstrekken over het onroerend goed dat de schuldenaar op het grondgebied van een gemeente bezit en over de consistentie ervan (onroerende of onbebouwde gebouwen, capaciteit van de percelen, aard van elke ruimte). Bovendien houden de diensten op het gebied van grondreclame (administratieve diensten van het directoraat-generaal Openbare Financiën) voor elke gemeente een gebouwdossier bij, waarin onder de naam van elke eigenaar en voor elk gebouw uittreksels van de gepubliceerde documenten worden opgenomen, zodat de juridische situatie van elk gebouw wordt weergegeven.

Met betrekking tot roerende goederen verstrekt het voertuigidentificatiesysteem (VRS) informatie over de burgerlijke staat van de houder van het kentekenbewijs voor motorvoertuigen en de twee wielen voor het kentekennummer en de kenmerken van het voertuig. Er zijn nationale bestanden waarin schepen moeten worden geregistreerd (decreten worden opgesteld), vaartuigen (registratieregister, geautomatiseerd systeem dat door het ministerie van Vervoer wordt bijgehouden) en luchtvaartuigen (registratieregister bijgehouden door het ministerie van Burgerluchtvaart). Intellectuele-eigendomsrechten zijn opgenomen in een nationaal dossier, dat rechtstreeks toegankelijk is voor schuldeisers en in het bezit is van het INPI (Nationaal Instituut voor intellectuele eigendom). De titels van cinematografische werken voor openbare vertoning in Frankrijk zijn opgenomen in het openbare film- en audiovisuele register, dat wordt beheerd door een vertegenwoordiger van de belastingdienst, en de titels van de literaire werken waarvoor een optie voor de aankoop van de omschakelingsrechten is geboden, zijn opgenomen in het optieregister.

Op het gebied van gebouwen: het kadaster wordt bijgehouden door elke gemeente, met verschillende reeksen documenten (kadastrale kaart, sectiestatus, kadastrale matrix); alleen het kadastrale onderzoek wordt elektronisch bewaard. Het kadaster wordt bijgehouden door de lokale diensten voor grondreclame in elke arrondissementsrechtbank (er is geen nationaal dossier).

Voor motorvoertuigen houdt elke prefectuur een register bij, maar de SIV’s houden een nationaal computerbestand bij.

In het geval van vaartuigen, het geautomatiseerde register wordt bijgehouden door het ministerie van Vervoer; voor schepen zijn er zes verschillende registers, die ook door het ministerie van Vervoer worden bijgehouden.

Voor luchtvaartuigen wordt het registratieregister bijgehouden door het voor burgerluchtvaart bevoegde ministerie en is het voor informatiedoeleinden toegankelijk via internet.

Informatie over de verschillende intellectuele-eigendomsrechten wordt gecentraliseerd door één orgaan, het INPI, dat via zijn website toegang geeft tot verschillende documentaire bronnen.

De kadasterdiensten zijn gedeeltelijk online toegankelijk. Het is slechts een kadastrale onderzoeksdienst, en niet de kadastrale matrix (die als informatie over eigenaars kan worden gebruikt), evenals het Franse internationale register, waarin de vaartuigen aan boord zijn opgenomen, en de INPI-registers.

In het algemeen zijn de meeste registers, wanneer zij openbaar zijn, onderworpen aan de bepalingen van de gedragscode voor de betrekkingen tussen het publiek en de overheid, waarin is bepaald dat de toegang tot administratieve documenten kosteloos kan worden verleend door middel van raadpleging ter plaatse of door kosteloze afgifte van een kopie, tegen de kosten van de reproductie, of per e-mail, indien het document in elektronische vorm beschikbaar is.

5. Informatie over gegevensbanken aan de hand waarvan schuldeisers de activa en vorderingen van een schuldenaar kunnen identificeren

Artikel L.152-1 CPCE stelt de gerechtsdeurwaarder in staat informatie te verkrijgen aan de hand waarvan het adres van de schuldenaar, de identiteit en het adres van zijn werkgever of van elke derde die schuldenaar of depositaris van een kasstroom of kasgeld is, alsmede de samenstelling van zijn vermogen kunnen worden meegedeeld aan de autoriteiten van de staat, regio’s, departementen, gemeenten, openbare instellingen of lichamen die door de overheidsinstantie worden geïnspecteerd.

De usher kan rechtstreeks bij FICOBA (het door de belastingdienst beheerde en door de banken gefinancierde bestand van de nationale bankrekening) informatie inwinnen over het bestaan van op naam van de schuldenaar geopende bankrekeningen en over de plaatsen waar deze rekeningen worden bijgehouden.

De usher kan een beroep doen op de ziekte- of werkloosheidsverzekering.

Volgens artikel L.152-2 CPCE moeten de banken de door de schuldeiser gemachtigde gerechtsdeurwaarder meedelen of op naam van de schuldenaar en op de plaats waar deze rekeningen worden aangehouden, een of meer rekeningen worden geopend, met uitsluiting van enige andere informatie.

Het voertuigidentificatiesysteem (VRS), waartoe de door de schuldeiser gemachtigde gerechtsdeurwaarder toegang heeft, maakt het mogelijk informatie te verkrijgen over de burgerlijke staat van de houder van het kentekenbewijs voor motorvoertuigen en de twee wielen op het kenteken en de kenmerken van het voertuig.

De schuldeiser heeft geen rechtstreekse toegang tot deze gegevensbanken, maar kan dat wel doen via de concurrentie van de gerechtsdeurwaarder die bevoegd is om de tenuitvoerleggingsprocedure uit te voeren.

6. Informatie over gerechtelijke onlineverkoop

Er zijn twee soorten internetveilingen in het systeem van veilingen voor roerende goederen in Frankrijk:

  • „rechtstreekse verkoop” of „rechtstreekse verkoop”, die gedeeltelijk gedematerialiseerd is: De verkoop vindt fysiek plaats op een bepaalde plaats en wordt rechtstreeks online uitgezonden op de website van de handelaar of op een van de relevante sites die beschikbaar zijn voor het beroep van veilingmeester (https://www.interencheres.com/ ofhttps://www.drouotlive.com). Dergelijke gerechtelijke verkopen zijn toegestaan, aangezien niets eraan in de weg staat, en neemt momenteel toe.
  • Onlineverkoop, die volledig papierloos is: de verkoop vindt alleen plaats op internet, zonder fysieke aanwezigheid op een bepaalde plaats. Deze verkoop is niet mogelijk in gerechtelijke zaken (in tegenstelling tot vrijwillige verkopen), zoals in de teksten wordt gesteld, aangezien er juridische technische belemmeringen zijn.

(gedeeltelijke) papierloze verkoop is alleen mogelijk voor roerende goederen.

Handelaren die aan verkoop doen, kunnen grensoverschrijdend adverteren en de veilingen kunnen afkomstig zijn van elke succesvolle bieder, ongeacht diens locatie en nationaliteit, ongeacht of de verkoop „live” is of niet (er bestaan ook mechanismen voor veilingen op afstand: kooporders die schriftelijk of telefonisch worden verzonden).

Om aan een papierloze veiling deel te nemen, hoeft de persoon (potentiële bieder) zijn handtekening niet te verstrekken, maar de handelaar die met de verkoop is belast, kan een bankkaartstempel eisen. De registratie moet worden verkregen van de handelaar die met de verkoop is belast en kan in beginsel met alle middelen worden uitgevoerd, met de meeste kans op registratie via de website waarop de verkoop wordt doorgezonden. Schriftelijke opdrachten voor aankopen zijn mogelijk, ongeacht het medium.

De geaccepteerde wijze van betaling wordt vastgesteld door de met de verkoop belaste handelaar.

De inschrijver op afstand hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn (hij kan desgewenst). Hij kan de rechtstreekse veiling volgen en zijn bestelling in real time doorsturen. Hij kan ook vóór de verkoop een of meer bestelbonnen registreren, in welk geval de veiling geleidelijk wordt verhoogd, rekening houdend met het tijdstip van vertrek van de voorgenomen veiling. Een telefoonverbinding is gewoonlijk ook mogelijk tijdens de veiling.

De vertaalmogelijkheden hangen af van de capaciteit van de met de verkoop belaste handelaar en zijn assistenten, aangezien de regels dienaangaande geen verplichtingen opleggen.

In het geval van verkoopsiteconfiguraties hebben alleen personen die geregistreerd zijn voor onlineverkoop toegang tot de verkoop via de website. Anderzijds heeft het publiek toegang tot de verkoop op de plaats waar deze plaatsvindt.

Laatste update: 25/09/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.