Súdne dražby

Francja

Autor treści:
Francja

1. Reklama a stanovovanie cien zaisteného majetku

A. Prípravné opatrenia týkajúce sa povinného predaja

Povinné predaje nehnuteľností sú predmetom povinného oznámenia z podnetu veriteľa:

  • vyvesením miesta, ktoré je ľahko prístupné verejnosti v priestoroch súdu, sa v oznámení uvedie odkaz na použitú budovu s uvedením súhrnného opisu (povaha, možné obsadenie, všetky známe prvky týkajúce sa jej rozlohy) a uvedie sa výška ceny.
  • vyvesením zjednodušeného oznamu pri predaji tovaru,
  • začlenenie stanoviska do právneho ad journalu na šírenie informácií na miestnej úrovni.

Veriteľ môže na vlastnú zodpovednosť alebo s povolením sudcu vykonať dodatočné inzeráty.

Povinný predaj hnuteľného majetku je predmetom povinnej reklamy poslaním na radnicu obce, kde dlžník zostáva, a na mieste predaja.

Dodatočné inzeráty môže urobiť obchodník, ktorý uskutoční predaj na svojej vlastnej internetovej stránke, alebo v prípade súdnych dražiteľov na príslušných webových stránkach profesie: Https://www.interencheres.com/ alebo prostredníctvomtlače, prospektu alebo katalógu. Toto zverejnenie môže zahŕňať opis tovaru a jeho odhad.

Kabinety ponúkané na predaj verejnou dražbou predkladá v čase predaja aukcionár alebo autorizovaný odborník, ktorý organizuje predaj. Môže sa vykonať predchádzajúca výstava majetku.

Zhabané budovy sa môžu navštíviť v deň a čas stanovený sudcom (článok R.322 – 26 CPCE) a návštevy sa uskutočňujú s podporou súdneho úradníka. Zadávacie podmienky, ktoré obsahujú okrem iného záznam o opise tovaru predaného súdnym úradníkom a hlavné podmienky predaja, sa môžu voľne nahliadnuť v kancelárii súdu zodpovedného za predaj alebo za určitých podmienok v práve advokátskej kancelárie, ktorá ho vykonáva.

B. Zriadenie a prevádzkovanie aukcií:

Pokiaľ ide o zhabanie nehnuteľného majetku, podmienky predaja sú vypracované na zodpovednosť veriteľa, ktorý sa snaží: tento súd teda stanovuje výšku ceny, ktorú však dlžník môže napadnúť, pričom exekučný sudca je vyzvaný, aby vydal rozhodnutie na záver pojednávania o návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

Pokiaľ ide o zabavenie cenných papierov, predávajúci obchodník slobodne stanovuje cenu, t. j. cenu, za ktorú sa tovar predáva. Obchodník, ktorý uskutočňuje predaj, môže využiť služby znalca, ak si to vyžaduje odhad tovaru.

Pokiaľ ide o aukciu, majetok je pridelený uchádzačovi s najvyššou ponukou a konečnému uchádzačovi na aukcii, pričom poznamenáva, že aukcie nie sú časovo obmedzené, ale môžu sa uskutočniť až po troch aukciách. Predkladanie ponúk nesmie byť podmienené žiadnym zložením záruky alebo vkladu.

Pokiaľ ide o zabavenie majetku, systém je systémom aukcií, v rámci ktorého sa každá aukcia musí vzťahovať na predchádzajúcu aukciu; aukcie sa zastavia, keď od poslednej aukcie uplynie 90 sekúnd (s vizuálnymi a spoľahlivými prostriedkami podávania správ verejnosti každý druhý raz).

Zainteresované strany, ktoré sa chcú zúčastniť na aukcii, musia svojmu advokátovi poskytnúť neodvolateľnú bankovú záruku alebo bankový šek vyhotovený v poradí krytých alebo vkladových fondov, ktoré predstavujú 10 % výšky účtovanej ceny (ale táto suma nesmie byť nižšia ako 3000 EUR). Táto suma sa vráti uchádzačovi na konci verejnej súťaže, ak nebola vyhlásená za úspešnú.

2. Tretia strana oprávnená vykonávať predajnú transakciu

Aukcionári, notári, prísažní sprostredkovatelia komodít a súdni exekútori sú jedinými odborníkmi oprávnenými organizovať súdne predaje hnuteľného majetku (najmä zaisteného hnuteľného majetku) verejnej dražbe.

Predaj nehnuteľnosti formou aukcie sa uskutočňuje výlučne pred súdom, ktorý súd vykonáva.

3. Druhy súdnych predajov, na ktoré by sa pravidlá mohli uplatňovať len čiastočne

Dobrovoľné verejné aukcie sú možné pre dobrovoľné aukcie, na ktoré sa vzťahujú oveľa pružnejšie pravidlá ako aukcie. Uplatňujú sa články L. 321 – 1 a nasl. a R. 321 – 1 a nasl. obchodného zákonníka. Dobrovoľné predaje nie sú súčasťou exekučných konaní, ktoré sú súdne.

V prípade nehnuteľného majetku môže byť predaj nariadený na základe predvolania v rámci rozdelenia nerozdelených akcií medzi majiteľov alebo na základe kolektívneho konania proti vlastníkovi. V oboch prípadoch sú podmienky predaja stanovené v súdnom rozhodnutí, ktorým sa predaj nariaďuje.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Pokiaľ ide o vlastníctvo nehnuteľností, kataster nehnuteľností, ktorý je správnym a daňovým dokumentom, môže veriteľovi poskytnúť informácie o nehnuteľnostiach, ktoré dlžník vlastní na území obce, a o ich konzistentnosti (nehnuteľné alebo nezastavané budovy, kapacita pozemkov, povaha každej miestnosti). Okrem toho reklamné služby (administratívne oddelenia Generálneho riaditeľstva pre verejné financie) vedú spis o nehnuteľnostiach pre každú obec, v ktorej sa pod menom každého vlastníka a každej budovy uvádzajú výňatky z uverejnených dokumentov, čím sa opisuje právna situácia každej budovy.

Pokiaľ ide o hnuteľný majetok, systém identifikácie vozidiel (VRS) poskytuje informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a dvoch kolies o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla. Existujú vnútroštátne spisy, v ktorých sa majú zaregistrovať plavidlá (vyhotovujú sa príkazy), plavidlá (register registrácie, počítačový systém vedený ministerstvom dopravy) a lietadlá (register registrácie vedený ministerstvom civilného letectva). Práva duševného vlastníctva sú uvedené v národnom spise, ktorý je priamo prístupný veriteľom a je v držbe INPI (Národný inštitút duševného vlastníctva). Tituly kinematografických diel na verejné premietanie vo Francúzsku sú uvedené vo verejnom kinematografickom a audiovizuálnom registri, ktorý spravuje zástupca daňovej správy, a názvy literárnych diel, ktoré boli predmetom opcie na kúpu práv na premenu, sú uvedené v registri opcií.

V oblasti budov: katastrálny register vedie každá obec s niekoľkými súbormi dokumentov (katastrálna mapa, stav úseku, katastrálna matica); elektronicky sa vedie len katastrálny prieskum. Miestny pozemkový register vedie na každom okresnom súde register nehnuteľností (neexistuje vnútroštátny spis).

V prípade motorových vozidiel vedie každá prefektúra register, ale ŠVÚ vedú národný počítačový súbor.

V prípade plavidiel je register automatizovaný a vedie ho ministerstvo dopravy; pokiaľ ide o plavidlá, existuje šesť rôznych registrov, ktoré spravuje aj ministerstvo dopravy.

V prípade lietadiel vedie registračný register ministerstvo zodpovedné za civilné letectvo a na informačné účely je prístupný na internete.

Informácie týkajúce sa rôznych práv duševného vlastníctva centralizuje jeden orgán, INPI, ktorý poskytuje prístup k rôznym dokumentárnym zdrojom prostredníctvom svojej webovej stránky.

Katastrálne služby sú čiastočne dostupné online. Ide len o katastrálnu službu prieskumu, a nie o katastrálnu maticu (ktorá sa môže použiť ako informácia o majiteľoch), ako je francúzsky medzinárodný register, v ktorom sa uvádzajú plavidlá na voľnej palube, a registre INPI.

Vo všeobecnosti platí, že na väčšinu registrov, ak sú verejné, sa vzťahujú ustanovenia Kódexu vzťahov medzi verejnosťou a administratívou, ktoré stanovujú, že prístup k administratívnym dokumentom môže byť bezplatný, a to prostredníctvom nahliadnutia na mieste alebo bezplatného vydania kópie, s nákladmi na rozmnoženinu alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak je dokument dostupný v elektronickej podobe.

5. Informácie o databázach umožňujúcich veriteľom identifikovať majetok a pohľadávky dlžníka

Článok L.152 – 1 CPCE umožňuje súdnemu úradníkovi získať informácie umožňujúce oboznámiť sa s adresou dlžníka, totožnosťou a adresou jeho zamestnávateľa alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá je dlžníkom alebo depozitárom peňažného toku alebo splatného peňažného toku, ako aj so zložením jeho majetku orgánom štátu, regiónov, útvarov, obcí, verejných inštitúcií alebo subjektov kontrolovaných správnym orgánom.

Zriadenca môže priamo požiadať FICOBA (súbor národného bankového účtu, ktorý spravujú daňové orgány a financujú banky), aby získal informácie o existencii bankových účtov otvorených v mene dlžníka a o miestach, kde sa tieto účty vedú.

Zriadenca sa môže obrátiť na zdravotné poisťovne alebo poisťovne v nezamestnanosti.

Podľa článku L.152 – 2 CPCE sú banky povinné oznámiť súdnemu úradníkovi poverenému veriteľom, ak je otvorený jeden alebo viac účtov v mene dlžníka a miesta, kde sa tieto účty vedú, s výnimkou akýchkoľvek iných informácií.

Systém identifikácie vozidiel (VRS), ku ktorému môže mať prístup súdny úradník poverený veriteľom, umožňuje získať informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a o dvoch kolesách o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla.

Veriteľ nemá priamy prístup k týmto databázam, ale môže tak urobiť prostredníctvom výberového konania súdneho úradníka oprávneného na vykonanie exekučného konania.

6. Informácie o online súdnych predajoch

Vo Francúzsku existujú dva druhy internetových aukcií v systéme aukcií hnuteľného tovaru:

  • „živý“ predaj alebo „živý“ predaj, ktorý je čiastočne dematerializovaný: Predaj sa uskutočňuje fyzicky na danom mieste a vysiela sa v priamom prenose online, na webovom sídle obchodníka alebo na niektorom z príslušných webových stránok, ktoré sú k dispozícii pre povolanie aukcionára (https://www.interencheres.com/ alebo). https://www.interencheres.com/https://www.drouotlive.com Takýto súdny predaj je povolený, pretože mu nič nebráni a v súčasnosti je na vzostupe.
  • Online predaje, ktoré sú úplne bezpapierové: predaj sa uskutočňuje len na internete bez akejkoľvek fyzickej prítomnosti na danom mieste. Tento predaj nie je možný v súdnych veciach (na rozdiel od dobrovoľných predajov), ako sa uvádza v textoch, keďže tomu bránia právne technické prekážky.

(čiastočný) bezpapierový predaj je možný len v prípade hnuteľného majetku.

Obchodníci, ktorí sa zúčastňujú na predaji, môžu propagovať cezhranične a aukcie môžu pochádzať od každého úspešného uchádzača bez ohľadu na miesto a štátnu príslušnosť bez ohľadu na to, či je predaj „živý“ alebo nie (existujú aj mechanizmy aukcie na diaľku: objednávky na nákup zaslané písomne alebo telefonicky).

Aby sa osoba (potenciálny uchádzač) mohla zúčastniť na bezpapierovej aukcii, nemusí predložiť svoj podpis, ale obchodník zodpovedný za predaj môže požadovať odtlačok pečiatky banky. Registrácia sa musí získať od obchodníka zodpovedného za predaj a v zásade sa môže uskutočniť akýmkoľvek spôsobom, s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa zaregistruje prostredníctvom internetovej stránky, na ktorej je predaj opätovne zaslaný. Sú možné písomné objednávky na nákup bez ohľadu na médium.

Akceptované spôsoby platby stanoví obchodník zodpovedný za predaj.

Uchádzač na diaľku nemusí byť prítomný osobne (ak si to želá). Môže sledovať živú aukciu a postúpiť svoju objednávku v reálnom čase. Môže tiež zaregistrovať jednu alebo viac objednávok pred predajom, pričom v takom prípade sa aukcia progresívne zvyšuje, berúc do úvahy čas odchodu navrhovanej aukcie. Telefonický odkaz je zvyčajne možný aj počas aukcie.

Možnosti prekladu závisia od spôsobilosti obchodníka zodpovedného za predaj a jeho pomocných subjektov, keďže pravidlá v tejto súvislosti neukladajú žiadne povinnosti.

V prípade konfigurácií predajných webových stránok majú prístup k predaju cez webové sídlo len osoby registrované na online predaj. Na druhej strane má verejnosť prístup k predaju v mieste, kde sa uskutočňuje.

Posledná aktualizácia: 25/09/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.