Offentliga auktioner

Francja

Autor treści:
Francja

1 Annonsering och prissättning av beslagtagen egendom

A. Förberedande åtgärder för obligatorisk försäljning

Obligatorisk fastighetsförsäljning är föremål för obligatorisk annonsering på initiativ av kreditgivaren:

  • genom att visa en plats som är lättillgänglig för allmänheten i domstolens lokaler ska det i meddelandet hänvisas till den byggnad som används, med en sammanfattande beskrivning (art, eventuellt besittningstagande, alla kända uppgifter om dess yta), och prisbeloppet ska anges.
  • genom att visa ett förenklat meddelande när varorna säljs,
  • införande av ett yttrande i en tidskrift för lokal spridning.

Borgenären får på eget ansvar eller med domarens tillstånd göra ytterligare annonser.

Den obligatoriska försäljningen av lös egendom är föremål för obligatorisk reklam genom att den skickas till kommunens stadshus där gäldenären är bosatt och på försäljningsstället.

Ytterligare annonser får göras av näringsidkaren som kommer att göra försäljningen på sin egen webbplats eller, när det gäller auktionsförrättare, på relevanta webbplatser för yrket: Https:// www.interencheres.com/ eller https://www.interencheres.com/, i form av en press, ett prospekt eller en katalog. Denna publicitet kan inbegripa en beskrivning av varorna och en uppskattning av dem.

De skåp som bjuds ut till försäljning på offentlig auktion ska vid försäljningstillfället presenteras av auktionsförrättaren eller av den auktoriserade yrkesutövare som anordnar försäljningen. En tidigare utställning av fastigheten får genomföras.

De beslagtagna byggnaderna får besökas vid tidpunkter och tidpunkter som fastställs av domaren (artikel R.322–26 CPCE), och besök genomförs med stöd av en stämningsman. Uppdragsbeskrivningen, som bland annat innehåller en förteckning över varubeskrivningen av en stämningsman och de huvudsakliga försäljningsvillkoren, kan konsulteras fritt i kansliet vid den domstol som ansvarar för försäljningen eller, på vissa villkor, i lagen i den advokatbyrå som genomför den.

B. Inrättande och drift av auktionerna:

När det gäller utmätning av fast egendom fastställs försäljningsvillkoren på fordringsägarens ansvar. nämnda domstol fastställer således priset, som gäldenären emellertid kan bestrida, varvid utmätningsdomaren ska fatta ett beslut efter den vägledande förhandlingen.

När det gäller beslagtagande av värdepapper fastställer den säljande näringsidkaren fritt priset, det vill säga det pris till vilket varorna säljs. Den näringsidkare som genomför försäljningen får anlita en sakkunnig om uppskattningen av varorna så kräver.

När det gäller auktionen tilldelas den högsta budgivaren och den slutliga budgivaren i auktionen fastigheten, och det noteras att auktionerna inte är tidsbegränsade utan endast kan genomföras efter tre auktioner. Budgivningen ska inte vara beroende av att någon garanti eller deposition ställs.

När det gäller fastighetsavskärmning ska systemet vara ett auktionssystem där varje auktion måste täcka den föregående auktionen. auktionerna ska avbrytas när 90 sekunder har gått sedan den senaste auktionen (med visuell och ljudmässig rapportering till allmänheten varannan gång).

Berörda parter som önskar delta i auktionen måste ställa en oåterkallelig bankgaranti eller en bankcheck som upprättats i den ordning som spärr- eller inlåningsfonden beställer 10 % av det pris som tas ut till sin advokat (men beloppet får inte understiga 3 000 EUR). Detta belopp ska återbetalas till anbudsgivaren i slutet av anbudsförfarandet, om det inte har förklarats vara framgångsrikt.

2 Tredje part som är behörig att genomföra försäljningstransaktionen

Auktionsförrättare, notarier, mäklare och utmätningsmän är de enda yrkesutövare som har rätt att organisera den rättsliga försäljningen av lös egendom (särskilt lös egendom som beslagtagits) till den offentliga auktionen.

Auktionsförsäljning av fast egendom ska ske uteslutande inför domstolen för verkställighet av domstolen.

3 Typer av försäljning till domstol för vilka reglerna endast delvis kunde tillämpas

Frivilliga offentliga auktioner är möjliga för frivilliga auktioner, som omfattas av mycket flexiblare regler än auktioner. Artiklarna L. 321–1 och följande artiklar samt R. 321–1 och följande artiklar i handelslagen ska tillämpas. Frivillig försäljning är inte en del av verkställighetsförfaranden som är rättsliga.

När det gäller fast egendom kan försäljningen beordras på grundval av en kallelse inom ramen för en delning mellan ägarna i odelade aktier, eller av Commissioner inom ramen för ett kollektivt förfarande mot ägaren. I båda fallen fastställs försäljningsvillkoren i det domstolsavgörande genom vilket försäljningen förordnas.

4 Information om nationella fastighetsregister

När det gäller fastighetsinnehav kan fastighetsregistret – som är ett administrativt dokument och skattedokument – ge borgenären information om den egendom som gäldenären har inom en kommuns territorium och om deras enhetlighet (fasta eller obebyggda byggnader, tomtarnas kapacitet, varje lägenhets beskaffenhet). Dessutom sparar markreklamtjänsterna (förvaltningsenheterna vid generaldirektoratet för offentliga finanser) en byggjournal för varje kommun, som i varje ägares namn och för varje byggnad innehåller utdrag ur de offentliggjorda dokumenten, vilket visar den rättsliga situationen för varje byggnad.

När det gäller lös egendom ger fordonsidentifieringssystemet information om civilstånd för innehavaren av registreringsbeviset för motorfordon och de två hjulen om fordonets registreringsnummer och egenskaper. Det finns nationella register där fartyg ska registreras (dekret håller på att utarbetas), fartyg (registreringsregister, datasystem som sköts av transportministeriet) och flygplan (registreringsregistret förs av ministeriet med ansvar för civil luftfart). Immateriella rättigheter förtecknas i en nationell akt som är tillgänglig direkt av fordringsägarna och innehas av INPI (National Intellectual Property Institute). Titlarna på biograffilmer för offentlig visning i Frankrike är upptagna i det offentliga biografregistret och det audiovisuella registret, som förvaltas av ett ombud för skatteförvaltningen, och titlarna på de litterära verk som har varit föremål för en köpoption av konverteringsrättigheterna finns upptagna i registret över valmöjligheter.

När det gäller byggnader: fastighetsregistret förs av varje kommun med flera dokument (fastighetskarta, sektionsstatus, fastighetsmatris). endast fastighetsundersökningen hålls elektroniskt. Fastighetsregistret förs av de lokala markreklamtjänsterna i varje tingsrätt (det finns ingen nationell akt).

När det gäller motorfordon för varje prefektur ett register, men SIV:en för en nationell datafil.

När det gäller fartyg: registret är datoriserat och underhålls av transportministeriet. för fartyg finns det sex olika register, som också förs av transportministeriet.

För luftfartyg förs registreringsregistret av ministeriet med ansvar för civil luftfart och är tillgängligt för kännedom via Internet.

Information om de olika immateriella rättigheterna centraliseras av ett enda organ, INPI, som ger tillgång till olika dokumentationsresurser via sin webbplats.

Fastighetsregistren är delvis tillgängliga online. Det är endast en tjänst för fastighetsbesiktning och inte fastighetsmatrisen (som kan användas som information om ägare), liksom det franska internationella registret, som innehåller en förteckning över fribordsfartygen, och INPI-registren.

I allmänhet omfattas de flesta av registren, när de är offentliga, av bestämmelserna i lagen om förbindelser mellan allmänheten och förvaltningen, enligt vilken tillgången till administrativa handlingar kan göras kostnadsfri, genom att konsulteras på plats, eller genom att en kopia kostnadsfritt utfärdas till kostnaderna för mångfaldigande, eller via e-post, om handlingen finns tillgänglig i elektronisk form.

5 Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera en gäldenärs tillgångar och fordringar

Artikel L.152–1 CPCE gör det möjligt för domstolstjänstemannen att erhålla information som gör det möjligt att få information om gäldenärens adress, arbetsgivarens adress och adress till dennes arbetsgivare eller tredje man som är gäldenär eller depositarie för ett kassaflöde eller ett kassaflöde som ska betalas samt uppgifter om egendomens sammansättning till myndigheterna i den stat, de regioner, avdelningar, kommuner, offentliga inrättningar eller organ som kontrolleras av den administrativa myndigheten.

Vaktmästaren kan vända sig direkt till Ficoba (den nationella bankkontofilen, som förvaltas av skattemyndigheterna och finansieras av bankerna) för att få information om förekomsten av bankkonton som öppnats i gäldenärens namn och om var dessa konton förs.

Vaktmästaren kan vända sig till sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringskassorna.

Enligt artikel L.152–2 CPCE är bankerna skyldiga att underrätta den stämningsman som har bemyndigats av borgenären om ett eller flera konton öppnas i gäldenärens namn och på de platser där dessa konton innehas, med undantag för all annan information.

Systemet för identifiering av fordon (Vehicle Identification System, VRS), som den stämningsman som har bemyndigats av borgenären kan få tillgång till, gör det möjligt att få information om civilstånd för innehavaren av registreringsbeviset för motorfordon och de två hjulen om fordonets registreringsnummer och egenskaper.

Borgenären kan inte få tillgång till dessa databaser direkt, men kan göra det genom att konkurrera med den stämningsman som är behörig att genomföra verkställighetsförfarandet.

6 Information om judicial sales på nätet

Det finns två typer av internetauktioner i systemet med auktioner för lös egendom i Frankrike:

  • ”levande” försäljning, eller ”levande” försäljning, som delvis dematerialiseras: Försäljningen sker fysiskt på en viss plats och sänds direkt online, på näringsidkarens webbplats eller på en av de relevanta webbplatser som är tillgängliga för auktionsförrättarens yrke (https://www.interencheres.com/ ellerhttps://www.drouotlive.com). Sådan rättslig försäljning är tillåten, eftersom ingenting hindrar den, och ökar för närvarande.
  • Internetförsäljning, som är helt papperslös: försäljningen sker endast på internet, utan fysisk närvaro på en viss plats. Sådan försäljning är inte möjlig i rättsliga frågor (till skillnad från frivillig försäljning), vilket anges i texterna, eftersom det finns rättsliga tekniska hinder för detta.

(delvis) papperslös försäljning är endast möjlig för lös egendom.

Näringsidkare som bedriver försäljning får annonsera över gränserna, och auktionerna kan komma från en vinnande budgivare, oavsett var budgivaren är belägen och nationalitet, oavsett om försäljningen sker ”live” eller inte (det finns också mekanismer för distansauktioner: inköpsorder som skickas skriftligen eller per telefon).

För att delta i en papperslös auktion behöver personen (den potentiella budgivaren) inte underteckna, men den näringsidkare som ansvarar för försäljningen kan kräva en bankkortsstämpel. Registreringen måste inhämtas från den näringsidkare som ansvarar för försäljningen och kan i princip göras på vilket sätt som helst som mest sannolikt är registrering via den webbplats där försäljningen återsänds. Skriftliga beställningar är möjliga oavsett medium.

De godkända betalningssätten ska fastställas av den näringsidkare som ansvarar för försäljningen.

Budgivaren på distans behöver inte vara personligen närvarande (kan om han så önskar). Han eller hon kan följa direktauktionen och vidarebefordra sin ordning i realtid. Han får också registrera en eller flera köporder före försäljningen, i vilket fall auktionen ska ökas gradvis, med beaktande av den tidpunkt då den föreslagna auktionen avgick. En telefonförbindelse är också vanligtvis möjlig under auktionen.

Möjligheterna till översättning är beroende av kapaciteten hos den näringsidkare som ansvarar för försäljningen och dess extraanställda, eftersom reglerna inte föreskriver några skyldigheter i detta avseende.

När det gäller konfigurationer av försäljningswebbplatser kan endast personer som är registrerade för onlineförsäljning få tillgång till försäljningen via webbplatsen. Å andra sidan har allmänheten tillgång till försäljningen på den plats där den äger rum.

Senaste uppdatering: 25/09/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.