Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде присъдено от Трибунала за обезщетяване на вреди от престъпления (Съда) по схемата за обезщетяване на телесни повреди, причинени от престъпление (Схемата) на

 • Лица, които са претърпели телесна повреда, когато увреждането се дължи пряко на докладвано престъпление, изразяващо се в насилие, или
 • Лица, които са претърпели телесна повреда при обстоятелства, възникнали в резултат на предприети от тях действия за подпомагане или опит да се подпомогне предотвратяването на докладвано престъпление или спасяването на човешки живот, или
 • Лица на издръжка на жертва, която е починала поради тежко престъпление.

Нараняванията (смъртоносни и несмъртоносни) трябва да са претърпени на територията на ирландската държава или на борда на ирландски кораб или самолет.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде присъдено за телесна повреда, когато увреждането е пряко причинено от докладвано престъпление, изразяващо се в насилие.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Лица на издръжка на жертва, която е починала в резултат на престъпление с насилие, могат да кандидатстват за присъждане на обезщетение по схемата. Определението за издръжка се съдържа в член 47, параграф 1 от Закона за гражданската отговорност от 1961 г., както е изменен.

Това предвижда, че по отношение на зависимо лице, чиято смърт е причинена от неправомерно деяние, зависимо лице:

 • съпруг(а), граждански партньор по смисъла на Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (Закон за гражданските партньорства и някои права и задължения на съжителстващите лица от 2010 г.), родител, баба и дядо, съпруг/а, дете, внук, заварено дете, брат, сестра, полубрат или полусестра на починалия
 • Лице, чийто брак с починалия е прекратен с решение за развод, постановено съгласно Закона за семейното право (развод) от 1996 г. или съгласно правото на държава или юрисдикция, различна от държавата, и е признато в държавата,
 • лице, чието гражданско партньорство с починалия е прекратено с решение за прекратяване, което е било предоставено съгласно Закона за гражданските партньорства и някои права и задължения на съжителстващите лица от 2010 г. или съгласно правото на държава или юрисдикция, различна от държавата, и е признато в държавата, или
 • Лице, което не е било сключило брак или не е сключило граждански партньор на починалия, но което до датата на смъртта на починалия е живяло с починалия като съжителстващ по смисъла на член 172 от Закона за гражданските партньорства и някои права и задължения на съжителстващите лица от 2010 г. за непрекъснат период от не по-малко от три години,

„неправомерно деяние„включва престъпление.“

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В рамките на схемата лицата, които са на издръжка на жертвите, могат да получат награда само в случай на смърт на жертвата поради тежко престъпление, с което те са се сблъскали.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, както и жителите на всички държави – членки на ЕС, всеки посетител от друга юрисдикция, който е претърпял нараняване в резултат на престъпление на насилие, когато посещава Ирландия, може да се обърне към Трибунала за обезщетение за вреди от престъпления.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, Съдът може да присъди само обезщетение за телесна повреда, претърпяна в резултат на престъпление, извършено в държавата или на борда на ирландски кораб или самолет. Съгласно Директива 2004/80/ЕО ищец, ранен при престъпление в друга държава – членка на ЕС, може да подаде молба съгласно условията на системата на държавата членка, в която е извършено престъплението.

Европейската комисия предоставя онлайн портал, в който са изложени схемите за обезщетение, които са на разположение в държавите – членки на ЕС. Можете да намерите тук.

Ако пребивавате в Ирландия и се нуждаете от помощ при подаване на молба до друга държава – членка на ЕС, в която сте били ранени при криминален инцидент, моля, свържете се със секретариата на Трибунала за обезщетение на вреди за престъпления, който ще се опита да Ви окаже съдействие и да се свърже с колегите си в другата юрисдикция, когато това е необходимо.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението на полицията, за да мога да претендирам обезщетение?

Да, изискване на схемата е престъплението да е било докладвано незабавно на An Garda Síochána, т.е. на ирландската полиция (или на омбудсмана на Garda Síochána (GSOC), във всеки случай, когато се твърди, че престъплението е извършено от член на An Garda Síochána). Кандидатът ще трябва също така да сътрудничи изцяло на разследването на престъпния инцидент от страна на тези органи.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

При разглеждането на заявление по схемата Арбитражният съд изисква доклад за инцидента от An Garda Síochána, т.е. ирландската полиция (или от омбудсмана на Garda Síochána (GSOC), когато е уместно) Когато се планира или е в ход гражданско и/или наказателно съдебно производство във връзка с престъплението, Съдът обикновено изчаква приключването на съдебното производство, преди да разгледа заявлението.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Схемата не изисква жертвата първо да търси обезщетение от извършителя на престъплението. Схемата обаче предвижда, че няма да има двойно обезщетение, така че когато обезщетението се изплаща на жертвата от нарушител или от негово име за същия инцидент, Съдът ще вземе това предвид, за да гарантира, че няма двойно обезщетение.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Възможно е да имате право на обезщетение при обстоятелства, при които извършителят не е бил идентифициран или осъден, докато престъплението е било съобщено на An Garda Síochána.т.е. на ирландската полиция (или на омбудсмана на Garda Síochána (GSOC), когато е уместно). Изисква се също така доклад за инцидента да бъде предоставен от An Garda Síochána (или GSOC, когато е уместно) на Трибунала, потвърждаващ престъпния инцидент, естеството му и неговото разследване.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Схемата предвижда, че заявлението трябва да бъде подадено в писмена форма възможно най-скоро след престъплението насилие, причиняващо нараняване, включително смъртоносно нараняване, но във всички случаи не по-късно от 3 месеца от датата на събитието, причинило увреждането.

Ако молбата е закъсняла, т.е. ако е подадена в писмена форма повече от 3 месеца след инцидента, схемата позволява на арбитражния съд да разглежда закъснелите молби като извънредни. Това е за максимален период от две години след инцидента и когато арбитражният съд се е уверил, че обстоятелствата по това късно прилагане оправдават такова извънредно третиране. В случаите, когато заявлението е със закъснение, заявителите трябва да представят писмена обосновка за забавянето, като посочат обстоятелствата във формуляра на заявлението и обяснение на причините за забавянето. След като разгледа предоставеното обяснение, Съдът на публичната служба следва да реши дали да разгледа жалбата.

Съдът на публичната служба не може да уважи искания, когато събитието, причинило вредата, е настъпило повече от две години преди датата на подаване на жалбата.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Арбитражно решение може да бъде постановено по отношение на следното, възникнало в резултат на престъпното деяние:

 • основателните разходи, свързани с разходите за лични грижи и медицински разходи на ищеца, могат да включват обезщетение, предоставено за осигуряване на домашна адаптация/специализирано оборудване, изисквано от пострадалия поради претърпените от тях наранявания.
 • вълнени пътни разноски, например за медицински и лични грижи, произтичащи от нараняванията.
 • обезщетения за пропуснати ползи до момента, които се изчисляват (обикновено от актюер) в бъдеще, понесени, ако има такива, в резултат на претърпените вреди от престъпления.
 • други от джобни разходи и направени специални разходи.
 • молителят може също така да поиска всички разходи, направени за получаване на медицински или други експертизи, необходими в подкрепа на молбата до Съда на публичната служба.

Как се изплаща обезщетението – чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

По принцип арбитражното обезщетение се изплаща под формата на еднократно плащане. Понякога това може да не е възможно, когато годишният бюджет на Съда на публичната служба е изчерпан. При определени обстоятелства арбитражният съд може да реши да постанови временно арбитражно решение, за да покрие направените до момента разноски, докато се вземе решение за окончателно арбитражно решение (напр. докато травмите се уредят).

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Съгласно условията на схемата не се дължи обезщетение, ако Съдът на публичната служба се увери, че ищецът е отговорен за престъплението, било то поради провокация или по друг начин, което е довело до техните увреждания, или ако Съдът на публичната служба може да намали размера на обезщетението, когато според него жалбоподателят е бил частично отговорен за нарушението.

Освен това съгласно условията на схемата не се дължи обезщетение, когато Съдът на публичната служба е убеден, че поведението на ищеца, техният характер или начин на живот правят неподходящо да им бъде присъдено арбитражно решение, или ако Съдът на публичната служба може да намали размера на обезщетението, когато според него това следва да се направи с оглед на поведението, характера или начина на живот на ищеца.

Както беше отбелязано по-горе, условие на схемата е кандидатите да сътрудничат на полицейските органи във връзка с престъпния инцидент.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение не засяга правото Ви да получите награда за вредите и загубите, които сте претърпели вследствие на инцидента. Съдът обаче трябва да гарантира, че няма двойно обезщетение, така че когато сте получили социални помощи след инцидента, те ще бъдат взети предвид от Трибунала при определяне на обезщетението.

В случаите, когато обезщетението се присъжда, за да се включат плащания във връзка със загуба на доходи към днешна дата или в бъдеще, които са възникнали в резултат на претърпените вреди, вашето равнище на възнаграждение към днешна дата и прогнозните бъдещи доходи ще бъдат взети предвид от Съда, както и всички плащания, направени от Вашия работодател, например обезщетения за болест и т.н.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Ограниченията, свързани с предоставянето на компенсации по схемата, са посочени в параграфи 6 & 7 и 9—15, включително, от схемата, която е достъпна на следния адрес:

Как ще бъде изчислена компенсацията? Съществува ли минимален или максимален размер на присъжданото обезщетение?

Понастоящем минималният размер на наградата е 500 EUR. В момента няма максимален размер на наградата.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Съдът възстановява волеизявлените разходи, така че трябва да се представят приходите за направените разходи. Обикновено Секретариатът на трибунала ще се свърже с вас, за да ги поиска при получаване на формуляра за кандидатстване. Освен това за загуба на доходи обикновено се изисква информация за вашето възнаграждение от Вашия работодател и/или Министерството на социалната закрила и приходите, а за бъдещи загуби на доходи обикновено се изисква актюерско изчисление. На етапа на исковата молба жалбоподателите обикновено посочват своите загуби и разходите, които възнамеряват да предявят, а секретариатът на Съда на публичната служба ще предприеме последващи действия с ищеца, който търси съответната документация.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

В рамките на схемата се прилага общ принцип, че не може да има двойно компенсиране. При вземането на решение по Вашата молба арбитражният съд ще вземе предвид всяко друго плащане, което сте получили от друг източник в резултат на инцидента.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако да, при какви условия?

Обикновено присъденото обезщетение се изплаща под формата на еднократно плащане, след като Съдът на публичната служба е постановил окончателно решение по иска и е бил приет от ищеца. При определени обстоятелства обаче арбитражният съд може да вземе решение за постановяване на временно арбитражно решение до вземането на решение за окончателно арбитражно решение. Обикновено арбитражният съд разглежда възможността за постановяване на временно арбитражно решение само когато има причина за забавяне на постановяването на окончателно арбитражно решение (напр. изчакване на медицински въпроси за уреждане) или когато кандидатът е във финансово затруднение и основателните разходи (напр. медицински разходи) очевидно отговарят на условията за възстановяване.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не – след като Съдът на публичната служба се произнесе и решението е прието и платено на жалбоподателя, не е възможно допълнително или последващо присъждане.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към искането си?

Вашето заявление трябва да бъде подадено чрез стандартен формуляр за кандидатстване, който е на разположение тук.

В допълнение към подаването на изцяло попълнен формуляр за кандидатстване от Вас ще бъде поискано да включите, ако е възможно, копие от Вашето заявление, с което се съобщава за инцидента на An Garda Síochána, т.е. на ирландската полиция (или на омбудсмана на Garda Síochána (GSOC), във всеки случай, когато се твърди, че престъплението е извършено от член на An Garda Síochána).

Също така, както е приложимо във Вашия случай, от Вас ще се изисква да предоставите друга съответна подкрепяща документация (напр. получени приходи за разходи), изискани във формуляра за кандидатстване. Това може да включва необходимост от предоставяне на удостоверителни документи от Вашия работодател и/или държавни органи, например в случай че се търси загуба на доходи. Може също така да е необходимо да се представят придружаващи медицински или други експертни доклади в зависимост от естеството на Вашето искане за обезщетение. Обикновено секретариатът на Съда на публичната служба се свързва със заявителя при получаване на формуляра за кандидатстване с искане за представяне на удостоверителните документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на молбата?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Съдът за обезщетение на пострадали от престъпления се произнася по искове за обезщетение, предявени съгласно ирландската схема.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете за обезщетение по схемата следва да се подават чрез стандартните формуляри за кандидатстване, които са на разположение тук.

Попълнените заявления следва да се изпращат на:

Square Redmond'
s
Hill
Dublin
2, D02 TD99

електронна поща: criminalinjuries@justice.ie

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми?

Съгласно схемата решение по иска се взема на първа инстанция само въз основа на представените документи, т.е. без изслушване.

Решение от първа инстанция по дадена молба може да бъде взето от надлежно оправомощен служител на Съда на публичната служба в случаите, когато исканата сума не надвишава 3000 EUR.

Когато исканата сума е по-голяма от 3000 EUR, молбата трябва да бъде подадена до Съда на публичната служба за постановяване на решение от първа инстанция. Когато исканата сума е под 75000 EUR, решението по молбата се взема на първа инстанция от един-единствен член на Съда на публичната служба и когато исканата сума е над 75000 EUR, решението по молбата се взема съвместно от трима членове на Съда.

Секретариатът уведомява заявителя за решението, когато то бъде предоставено на разположение. Заявителят може да приеме или обжалва решението.

Когато решението на Съда на публичната служба на първа инстанция се обжалва от кандидата, той ще бъде поканен да присъства на заседание по обжалване, на което състав от трима членове на Съда (без да се включват членовете, които са взели първоначалното решение) разглежда делото устно и взема колективно окончателно решение.

Изслушването по жалбата ще се проведе при закрити врати и по неформален начин – няма да ви е необходимо процесуално представителство. Изслушването обикновено се провежда дистанционно чрез телеконферентна връзка или уеб-базирана видеоконферентна връзка, или при определени обстоятелства може да се проведе на място. Решенията на Съда, редактирани с цел премахване на лична информация, могат да бъдат публично достъпни.

Колко време (приблизително) отнема получаването на решение от органа по искане за обезщетение?

Времето за обработване на заявленията по схемата може да варира значително в различните случаи. Необходимото време обикновено зависи от естеството и конкретните обстоятелства по случая, например това може да включва евентуалната необходимост от получаване на допълнителна информация от заявителя относно иска, като например медицински или други експертни доклади. При вземането на решение по иска Съдът може да изиска допълнителна информация и от други органи, като например полицията или други държавни органи. Когато съдебното производство е в ход, Съдът обикновено изчаква резултата от производството.

Текущата натовареност на Съда на публичната служба към момента на получаване на молбата също ще окаже влияние върху продължителността на съответното време.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако не сте удовлетворени от решението на първоинстанционния съд, можете да обжалвате решението. Ако направите това, ще бъдете поканен на съдебно заседание по обжалване, на което състав от трима членове на Съда (с изключение на члена на арбитражния съд, който е взел първоначалното решение) разглежда делото устно и ще вземе колективно решение. Те ще разгледат отново заявлението въз основа на принципа „de novo“. Решението на Съда на публичната служба, постановено в съдебното заседание по обжалване, се счита за окончателно решение по схемата. Ирландският Върховен съд обаче заяви, че ще преразгледа решение на Съда в подходящи случаи, например когато принципите на конституционното правосъдие са били нарушени или когато схемата за обезщетение е била тълкувана неправилно.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Информация за необходимите формуляри и друга информация за схемата можете да намерите тук.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

По-подробна информация за ирландската схема, включително набор от често задавани въпроси, е достъпна тук.

Допълнителна информация може да бъде получена, като се свържете със секретариата на Съда на следния адрес или телефонен номер.

Координати:

Square
Redmond’s
Hill

Dublin 2 D02
TD99

Телефон:

+ 353 1 479 0290

E-Mail:

criminalinjuries@justice.ie

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на искането?

Схемата е предназначена да функционира по неформален начин и това е посочено в условията. Въпреки че кандидатът винаги има право да потърси независима консултация или представителство, включително правни съвети и правно представителство, схемата не предвижда възстановяване на съдебните разноски.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Секретариатът на трибунала ще подпомага кандидатите и ще отговаря на запитвания относно функционирането на схемата.

Службите за подкрепа на жертвите, установени в Ирландия, също могат да ви помогнат и да ви посъветват при подаването на заявление по схемата. Подробности за широк кръг от организации за подкрепа на жертвите и т.н. са изброени в следващата публикация на Хартата на жертвите.

Една от тези служби, Ирландската служба за подпомагане на туризма (ITAS), е специализирана в подкрепа на туристи, които са жертви на престъпления по време на посещението си в Ирландия. Повече информация за ITAS можете да намерите тук.

С ITas можете да се свържете по електронна поща на адрес info@itas.ie и по телефона на телефон + 353 1 666 93 54

Последна актуализация: 28/05/2021

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.