Hvis mit krav skal behandles i dette land

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Hvilken type af kriminalitet kan jeg få erstatning for?

Erstatningsretten kan tilkende erstatning i henhold til ordningen for erstatning til personskader, der er blevet påført en strafbar handling (i det følgende benævnt "ordningen"), til

 • Personer, der har lidt personskade, når skaden direkte kan tilskrives en anmeldt voldskriminalitet, eller
 • Personer, der har lidt en personskade under omstændigheder, der skyldes deres medvirken til eller forsøg på at forebygge en anmeldt forbrydelse eller redde menneskeliv, eller
 • Personer, over for hvem et offer har mistet livet på grund af en voldsforbrydelse.

Kvæstelserne (med og uden dødelig udgang) skal være pådraget i den irske stat eller om bord på et irsk skib eller fly.

Hvilken type af skade kan jeg få erstatning for?

Der kan ydes erstatning for personskade, hvis skaden er direkte forårsaget af en anmeldt voldskriminalitet.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er pårørende til eller forsørges af et offer, som er afgået ved døden som følge af en forbrydelse? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan få erstatning?

Personer, over for hvem der består forsørgerpligt over for et offer, der er afgået ved døden som følge af en voldsforbrydelse, kan ansøge om tilkendelse i henhold til ordningen. Definitionen af en afhængig person findes i section 47 (1) i Civil Liability Act 1961 med senere ændringer.

Ifølge denne bestemmelse skal en person, over for hvem der består forsørgerpligt, og hvis død skyldes en retsstridig handling, forsørges —

 • ægtefælle, registreret partner i henhold til Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010, forælder, bedsteforælder, stedforælder, barn, barnebarn, stedbarn, bror, søster, halve bror eller halvsøster til afdøde
 • En person, hvis ægteskab med afdøde er blevet opløst ved en skilsmissedom, der er udstedt i henhold til familieloven (Divorce) Act 1996 eller i henhold til loven i et andet land eller en anden jurisdiktion end staten, og som er anerkendt i staten
 • en person, hvis registrerede partnerskab med afdøde er blevet opløst ved en opløsning, der blev udstedt i henhold til loven om registrerede partnerskaber og visse rettigheder og forpligtelser for samlevende af 2010 eller i henhold til loven i et andet land eller en anden jurisdiktion end staten, og som er anerkendt i staten, eller
 • En person, der ikke var gift med eller registreret partner til afdøde, men som indtil afdødes død havde boet sammen med afdøde som samlever i henhold til section 172 i Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act, 2010, i en sammenhængende periode på mindst tre år

"retsstridig handling" omfatter en forbrydelse."

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er slægtning eller pårørende til et offer, som har overlevet? Hvilke pårørende eller forsørgelsesberettigede kan få erstatning i dette tilfælde?

Intet i henhold til ordningen, som kun skadelidte har forsørgerpligt over for, kan få tilkendt erstatning i tilfælde af, at det pågældende offer dør som følge af en voldsforbrydelse, som de har været udsat for.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i et EU-land?

Ja og indbyggere i alle EU's medlemsstater kan enhver besøgende fra en anden jurisdiktion, som lider skade som følge af en voldsforbrydelse, når han besøger Irland, anmode Criminal Injuries Compensation Tribunal om erstatning.

Kan jeg kræve erstatning her i landet, hvis jeg bor her eller er herfra (jeg har bopæl eller statsborgerskab i landet), selvom forbrydelsen er begået i et andet EU-land? Kunne jeg gøre dette i stedet for at kræve erstatning i det land, hvor forbrydelsen fandt sted? Hvis ja, under hvilke betingelser?

Nej, nævnet kan kun tilkende erstatning for den skade, der er lidt som følge af en forbrydelse begået i den pågældende stat eller om bord på et irsk skib eller fly. I henhold til direktiv 2004/80/EF kan en ansøger, der har lidt skade ved en forbrydelse i en anden EU-medlemsstat, indgive en ansøgning i henhold til ordningen i den medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Europa-Kommissionen stiller en onlineportal til rådighed, som beskriver de erstatningsordninger, der er tilgængelige i EU's medlemsstater. Dette kan ses her.

Hvis du bor i Irland og har brug for hjælp til at indgive en ansøgning til et andet EU-land, hvor du er blevet såret i en kriminel hændelse, bedes du kontakte erstatningsrettens sekretariat, som vil forsøge at hjælpe dig og om nødvendigt kontakte deres modparter i den anden jurisdiktion.

Skal jeg først anmelde den strafbare handling til politiet for at kunne gøre krav om erstatning gældende?

Ja det er et krav i ordningen, at forbrydelsen straks er blevet anmeldt til An Garda Síochána, dvs. det irske politi (eller Garda Síochánas ombudskommission (GSOC), i alle sager, hvor forbrydelsen angiveligt er begået af et medlem af An Garda Síochána). Ansøgeren skal også samarbejde fuldt ud med disse myndigheders efterforskning af den strafbare handling.

Skal jeg først afvente resultatet af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før jeg kan ansøge?

Ved behandlingen af en ansøgning i henhold til ordningen kræver retten en rapport om hændelsen fra An Garda Síochána, dvs. den irske politistyrke (eller ombudskommissionen Garda Síochána (GSOC), hvor det er relevant). Hvis en civil retssag og/eller straffesag vedrørende forbrydelsen planlægges eller er i gang, vil retten typisk afvente afslutningen af retssagen, inden den behandler ansøgningen.

Skal jeg først søge erstatning fra skadevolderen — hvis denne er blevet fundet?

Det er ikke et krav i ordningen, at ofret først søger erstatning fra gerningsmanden. Ordningen fastsætter imidlertid, at der ikke vil blive tale om dobbelt erstatning, så hvis der udbetales erstatning til ofret af eller på vegne af en gerningsmand for samme hændelse, vil retten tage hensyn hertil for at sikre, at der ikke er tale om dobbelt erstatning.

Hvis gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, kan jeg så stadig opnå erstatning? Hvilke beviser skal jeg i så fald fremlægge til støtte for mit krav?

Du kan stadig være berettiget til erstatning under omstændigheder, hvor gerningsmanden ikke er blevet identificeret eller dømt, så længe forbrydelsen blev anmeldt til An Garda Síochána.i.e.Den irske politistyrke (eller ombudskommissionen Garda Síochána (GSOC), hvor det er relevant). Det kræves også, at An Garda Síochána (eller, hvor det er relevant) GSOC forelægger en rapport om hændelsen for domstolen, der bekræfter den strafbare handling, dens art og deres efterforskning heraf.

Er der en tidsfrist for fremsættelse af erstatningskrav?

Ordningen fastsætter, at en ansøgning skal indgives skriftligt så hurtigt som muligt efter en voldsforbrydelse, der forårsager skade, herunder død, men under alle omstændigheder senest 3 måneder efter datoen for den skadevoldende begivenhed.

Hvis en ansøgning er forsinket, dvs. hvis den indgives skriftligt mere end 3 måneder efter hændelsen, giver ordningen retten mulighed for at betragte forsinkede ansøgninger som ekstraordinære. Dette gælder for en periode på højst to år efter hændelsen, og hvis retten finder det godtgjort, at omstændighederne i forbindelse med en sådan forsinket ansøgning berettiger en sådan ekstraordinær behandling. I tilfælde, hvor ansøgningen er forsinket, skal ansøgerne give en skriftlig begrundelse for forsinkelsen med angivelse af omstændighederne på ansøgningsskemaet og en redegørelse for årsagerne til forsinkelsen. Efter at have gennemgået den afgivne forklaring tilkommer det Personaleretten at afgøre, om begæringen skal behandles.

Retten kan ikke tage ansøgninger til følge, hvis den skadevoldende begivenhed har fundet sted mere end to år forud for ansøgningsdatoen.

Hvilke tab og udgifter er dækket af erstatningen?

Der kan ydes tilkendelse for følgende som følge af den strafbare handling:

 • kompenserede omkostninger i forbindelse med ansøgerens udgifter til personlig pleje og lægebehandling, og dette kan omfatte erstatning for boligtilpasninger/specialudstyr, som offeret har brug for som følge af de skader, som vedkommende har pådraget sig.
 • godtgørelse af rejseudgifter, f.eks. udgifter til lægebehandling og personlig pleje som følge af kvæstelserne.
 • tilregnet indkomsttab til dato og beregnet (normalt af en aktuar) til fremtiden, som eventuelt er opstået som følge af de tilskadekomne forbrydelser.
 • andre udgifter, der er dækket af lommeudgifter og særlige udgifter.
 • en ansøger kan også anmode om dækning af alle udgifter, der er afholdt i forbindelse med indhentning af lægeerklæringer eller andre sagkyndige erklæringer, der er nødvendige til støtte for en ansøgning til retten.

Bliver erstatningen udbetalt på en gang eller i månedlige rater?

Generelt udbetales præmien som et engangsbeløb. Fra tid til anden er dette måske ikke muligt, hvis domstolens årlige budget er opbrugt. Under visse omstændigheder kan nævnet beslutte at afsige en foreløbig kendelse til dækning af de til dato afholdte udgifter, indtil der er truffet afgørelse om en endelig kendelse (f.eks. mens der træffes afgørelse om skadeserstatning).

Hvordan kan min egen adfærd i forbindelse med forbrydelsen, min straffeattest eller mangel på samarbejde under sagsbehandlingen påvirke muligheden for at få erstatning og/eller erstatningsbeløbets størrelse?

I henhold til ordningen skal der ikke udbetales erstatning, hvis nævnet finder det godtgjort, at ansøgeren enten på grund af provokation eller på anden måde har været ansvarlig for den strafbare handling, der har givet anledning til skaden, eller retten kan nedsætte beløbet for tilkendelsen, hvis ansøgeren efter dens opfattelse har været delvist ansvarlig for overtrædelsen.

Hertil kommer, at der i henhold til ordningen ikke skal betales erstatning, hvis Personaleretten finder det godtgjort, at ansøgerens adfærd, deres karakter eller levevis gør det uhensigtsmæssigt at tilkende dem en voldgiftskendelse, eller Personaleretten kan nedsætte størrelsen af en voldgiftskendelse, hvis det efter rettens opfattelse er hensigtsmæssigt at gøre dette under hensyn til ansøgerens adfærd, karakter eller levevis.

Som nævnt ovenfor er det også en betingelse i ordningen, at ansøgerne skal samarbejde med politimyndighederne i forbindelse med den strafbare handling.

På hvilken måde kan min økonomiske situation påvirke muligheden for at få erstatning samt størrelsen heraf?

Din økonomiske situation påvirker ikke din berettigelse til erstatning for de skader og tab, du har lidt som følge af hændelsen. Nævnet skal dog sikre, at der ikke er tale om dobbelt erstatning, så hvis du har modtaget sociale ydelser siden hændelsen, vil disse blive taget i betragtning af nævnet ved fastsættelsen af kendelsen.

I tilfælde, hvor der tilkendes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til dato eller i fremtiden, som er opstået som følge af de skader, du har lidt, vil nævnet tage hensyn til dit hidtidige lønniveau og din forventede fremtidige indtjening samt eventuelle udbetalinger fra din arbejdsgiver, f.eks. sygedagpenge osv.

Er der andre kriterier, som kan påvirke min chance for at modtage erstatning, samt størrelsen heraf?

Begrænsningerne og begrænsningerne i forbindelse med tildeling af kompensation i henhold til ordningen er fastsat i punkt 6 & 7 og 9-15 i ordningen, som findes her:

Hvordan vil erstatning og godtgørelse blive beregnet? Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Det nuværende minimumsniveau for tildeling er 500 EUR. Der er i øjeblikket ikke noget maksimalt tildelingsniveau.

Forventes jeg at angive et beløb i ansøgningsskemaet? Modtager jeg i så fald instrukser i, hvordan det beregnes, eller i andre aspekter?

Retten godtgør de afholdte udgifter, så der skal fremlægges kvitteringer for de afholdte udgifter. Normalt kontakter Personalerettens sekretariat dig for at anmode om disse, når du har modtaget din ansøgning. I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste vil der typisk blive krævet oplysninger om din løn fra din arbejdsgiver og/eller ministeriet for social beskyttelse og indtægter, og for fremtidige indkomsttab kræves der typisk en aktuarberegning. I ansøgningsfasen redegør ansøgerne typisk for deres tab og de udgifter, de har til hensigt at kræve, og Personalerettens sekretariat vil følge op på sagen sammen med ansøgeren om den relevante dokumentation.

Vil erstatning, som jeg eventuelt modtager fra andre kilder (f.eks. min arbejdsgivers eller en privat forsikringsordning), blive fratrukket den erstatning, der udbetales af staten?

Der gælder et generelt princip i ordningen om, at der ikke kan være tale om dobbelt kompensation. Når du træffer afgørelse om din ansøgning, vil voldgiftsretten tage hensyn til enhver anden betaling, du har modtaget fra en anden kilde som følge af hændelsen.

Kan jeg få et forskud på erstatningen? Hvis ja under hvilke betingelser?

Den tilkendte erstatning udbetales typisk som en enkelt betaling, efter at retten har truffet endelig afgørelse om anmodningen, og sagsøgeren har accepteret den. Retten kan dog under visse omstændigheder træffe afgørelse om en foreløbig kendelse, indtil der træffes afgørelse om en endelig voldgiftskendelse. Normalt vil nævnet kun overveje at træffe en foreløbig kendelse, hvis der er grund til at udsætte en endelig voldgiftskendelse (f.eks. i afventning af, at lægelige spørgsmål løses), eller hvis ansøgeren er i økonomiske vanskeligheder, og der er klare godtgørelsesberettigede udgifter (f.eks. udgifter til lægebehandling).

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning (f.eks. som følge af ændrede omstændigheder eller forværret helbred osv.) efter hovedafgørelsen?

Nej — når Personaleretten har truffet en afgørelse, og kendelsen er blevet accepteret af og betalt til sagsøgeren, er det ikke muligt at opnå yderligere eller yderligere tilkendelse.

Hvilke støttedokumenter skal jeg vedlægge mit krav?

Din ansøgning skal indsendes på en standardansøgningsformular, der findes her.

Ud over at indsende en fuldt udfyldt ansøgningsformular vil du blive bedt om om muligt at vedlægge en kopi af din erklæring om hændelsen til An Garda Síochána, dvs. det irske politi (eller Garda Síochánas ombudskommission (GSOC), i alle tilfælde, hvor forbrydelsen angiveligt er begået af et medlem af An Garda Síochána).

Ansøgerne skal også, som det er tilfældet i dit tilfælde, fremlægge anden relevant dokumentation (f.eks. kvitteringer for afholdte udgifter), som der anmodes om i ansøgningsskemaet. Det kan f.eks. være nødvendigt at fremlægge dokumentation fra din arbejdsgiver og/eller de statslige myndigheder, hvis der søges om tabt arbejdsfortjeneste. Det kan også være nødvendigt at indsende understøttende lægeerklæringer eller andre ekspertrapporter afhængigt af arten af dit erstatningskrav. Normalt kontakter Personalerettens sekretariat ansøgeren, når det har modtaget ansøgningsskemaet med anmodning om dokumentation.

Skal der betales administrative eller andre gebyrer, når erstatningskravet modtages og behandles?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav (i nationale sager)?

Criminal Injuries Compensation Tribunal træffer afgørelse om erstatningskrav, der fremsættes i henhold til den irske ordning.

Hvem skal jeg sende ansøgningen til (i nationale sager)?

Erstatningskrav i henhold til ordningen bør indgives på de standardansøgningsskemaer, der findes her.

Udfyldte ansøgninger sendes til:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
Department of Justice
Bishop's Square
Redmond's Hill
Dublin 2, D02 TD99

e-mail: criminalinjuries@justice.ie

Skal jeg være til stede under proceduren, og/eller når der træffes afgørelse om mit krav?

I henhold til ordningen træffes der i første omgang afgørelse om et krav på grundlag af de fremlagte dokumenter, dvs. uden høring.

En behørigt bemyndiget embedsmand ved Retten kan træffe afgørelse i første instans efter anmodning i tilfælde, hvor det krævede beløb ikke overstiger 3,000 EUR.

Hvis det krævede beløb overstiger 3,000 EUR, skal begæringen indgives til Personaleretten til afgørelse i første instans. Hvis det krævede beløb er under 75,000 EUR, afgøres ansøgningen i første instans af et enkelt medlem af retten, og hvis det krævede beløb overstiger 75,000 EUR, vil tre medlemmer af retten træffe afgørelse om ansøgningen i fællesskab.

Sekretariatet underretter ansøgeren om afgørelsen, når den stilles til rådighed. Ansøgeren kan acceptere eller påklage afgørelsen.

Hvis rettens afgørelse i første instans appelleres af ansøgeren, vil ansøgeren blive indbudt til at deltage i et appelretsmøde, hvor et panel bestående af tre medlemmer (bortset fra de medlemmer, der traf den oprindelige afgørelse) hører sagen mundtligt og træffer en kollektiv endelig afgørelse.

Appelretsmødet vil blive afholdt på privat og uformel vis — du behøver ikke advokatbistand. Høringen vil normalt blive afholdt via telekonference eller webbaseret videokonference, eller under visse omstændigheder kan den afholdes på stedet. Personalerettens afgørelser, der redigeres for at fjerne personoplysninger, kan gøres offentligt tilgængelige.

Hvor lang tid tager det (ca.) at modtage en afgørelse fra myndigheden om et erstatningskrav?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger under ordningen kan variere betydeligt fra sag til sag. Tidsforbruget vil normalt afhænge af sagens art og særlige omstændigheder, f.eks. kan dette omfatte et eventuelt behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren om anprisningen, f.eks. lægeerklæringer eller andre ekspertrapporter. Retten kan også kræve yderligere oplysninger fra andre instanser såsom politiet eller andre statslige myndigheder, når den træffer afgørelse om et krav. Hvis retssagen verserer, afventer nævnet typisk sagens udfald.

Den nuværende sagsbehandling ved retten på det tidspunkt, hvor ansøgningen modtages, vil også påvirke den tid, det tager at behandle sagen.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse truffet af Retten i første instans, kan du appellere afgørelsen. Hvis du gør det, vil du blive indkaldt til et appelretsmøde, hvor et panel bestående af tre medlemmer af retten (bortset fra det medlem af retten, der traf den oprindelige afgørelse) hører sagen mundtligt, og de træffer en kollektiv afgørelse. De vil behandle ansøgningen på ny på et "de novo" -grundlag. Den afgørelse, som Personaleretten traf under appelsagen, anses for at være den endelige afgørelse i henhold til ordningen. Den irske High Court har imidlertid udtalt, at den vil revidere en afgørelse fra retten i relevante sager, f.eks. hvor principperne om forfatningsmæssig retfærdighed er blevet overtrådt, eller hvor erstatningsordningen er blevet fejlfortolket.

Hvor kan jeg få de nødvendige formularer og mere information om ansøgningsproceduren?

Oplysninger om de nødvendige formularer og andre oplysninger om ordningen findes her.

Er der en telefonisk hotline eller et websted med informationer?

Mere detaljerede oplysninger om den irske ordning, herunder en række ofte stillede spørgsmål, kan findes her.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Personalerettens sekretariat på nedenstående adresse eller telefonnummer.

Kontaktoplysninger:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
Department of Justice
Bishop's Square
Redmond's Hill
Dublin 2
D02 TD99

Telefon:

+ 353 1 479 0290

E-mail:

criminalinjuries@justice.ie

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand), når jeg udarbejder kravet?

Det er meningen, at ordningen skal fungere uformelt, og det fremgår af vilkårene og betingelserne. En ansøger har altid ret til at søge uafhængig rådgivning eller repræsentation, herunder juridisk rådgivning og juridisk repræsentation, men ordningen indeholder ikke bestemmelser om godtgørelse af sagsomkostninger.

Er der nogen hjælpeorganisationer, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning?

Personalerettens sekretariat bistår ansøgerne og besvarer spørgsmål om ordningens funktion.

Støttetjenester for ofre i Irland kan også hjælpe og rådgive dig, når du indgiver en ansøgning under ordningen. Oplysninger om en bred vifte af støtteorganisationer for ofre osv. er anført i følgende publikation om chartret for ofre.

En af disse tjenester, Irish Tourist Assistance Service (ITAS), er specialiseret i at støtte turister, der er ofre for kriminalitet under deres besøg i Irland. Yderligere oplysninger om ITAS findes her.

Itas kan kontaktes pr. e-mail på info@itas.ie og pr. telefon på + 353 1 666 93 54. https://e-justice.europa.eu/tel:+353(0)16669354&plang=da

Sidste opdatering: 28/05/2021

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.