Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Schadevergoeding kan door het Criminal Injuries Compensation Tribunal („het Gerecht”) in het kader van het stelsel van schadeloosstelling voor persoonlijk letsel crimineel worden toegekend aan

 • Personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen, wanneer het letsel rechtstreeks toe te schrijven is aan een gemeld geweldsmisdrijf, of
 • Personen die lichamelijk letsel hebben opgelopen in omstandigheden die het gevolg zijn van hun optreden bij het helpen of pogen bij te dragen aan het voorkomen van een gemeld misdrijf of het redden van mensenlevens, of
 • Personen ten laste van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een geweldsmisdrijf.

De (dodelijke en niet-dodelijke) letsels moeten zijn opgelopen in de Ierse staat of aan boord van een Iers schip of vliegtuig.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

Voor lichamelijk letsel kan schadevergoeding worden toegekend wanneer het letsel rechtstreeks het gevolg is van een gemeld geweldsmisdrijf.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat als gevolg van een strafbaar feit is overleden? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Personen ten laste van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een geweldmisdrijf, kunnen een aanvraag indienen in het kader van de regeling. De definitie van „afhankelijk” is opgenomen in Section 47 (1) van de Civil Liability Act 1961, zoals gewijzigd.

Hierin wordt bepaald dat ten laste komende personen van wie het overlijden het gevolg is van een onrechtmatige daad:

 • een echtgenoot, geregistreerde partner in de zin van de Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010, ouder, grootouder, stiefouder, kind, kleinkind, stiefkind, broer, zus, halfbroer of halfzuster van de overledene
 • Een persoon wiens huwelijk met de overledene is ontbonden door een echtscheidingsvonnis dat is toegekend krachtens de Wet familierecht (Divorce) van 1996 of krachtens het recht van een ander land of rechtsgebied dan de staat en dat in die staat is erkend,
 • een persoon wiens geregistreerd partnerschap met de overledene is ontbonden bij een ontbindingsdecreet dat is verleend krachtens de Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act van 2010 of krachtens het recht van een ander land of rechtsgebied dan de staat en dat in de staat is erkend, of
 • Een persoon die niet gehuwd was met of een geregistreerde partner van de overledene, maar die tot de datum van overlijden van de overledene met de overledene samenwoonde in de zin van section 172 van de Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act van 2010 gedurende een ononderbroken periode van ten minste drie jaar,

„onrechtmatige daad” omvat een misdrijf.”

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik een familielid ben of ten laste kom van een slachtoffer dat een strafbaar feit heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

In het kader van de regeling kunnen alleen personen ten laste van slachtoffers die sterven als gevolg van een geweldmisdrijf dat zij hebben ervaren, een prijs krijgen.

Kan ik schadeloos worden gesteld wanneer ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Ja, evenals inwoners van alle EU-lidstaten kunnen bezoekers uit een ander rechtsgebied die letsel oplopen als gevolg van een geweldsmisdrijf wanneer zij Ierland bezoeken, een schadevergoeding aanvragen bij het Criminal Injuries Compensation Tribunal.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Nee, het Gerecht kan alleen een schadevergoeding toekennen voor letsel dat is opgelopen als gevolg van een misdrijf dat in de staat is gepleegd of aan boord van een Iers schip of vliegtuig. Op grond van Richtlijn 2004/80/EG kan een verzoeker die bij een misdrijf in een andere EU-lidstaat letsel heeft opgelopen, een verzoek indienen op grond van de regeling van de lidstaat waar het misdrijf zich heeft voorgedaan.

De Europese Commissie biedt een onlineportaal met de compensatieregelingen die in de EU-lidstaten beschikbaar zijn. Dit is hier te vinden.

Als u in Ierland woont en hulp nodig heeft bij het indienen van een verzoek in een andere EU-lidstaat waar u bij een strafbaar feit gewond bent geraakt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Criminal Injuries Compensation Tribunal, dat u zal helpen en waar nodig contact zal opnemen met hun collega’s in het andere rechtsgebied.

Moet ik het misdrijf eerst bij de politie hebben gemeld om schadevergoeding te kunnen vorderen?

Ja, het is een vereiste van de regeling dat het misdrijf onverwijld is gemeld aan An Garda Síochána, d.w.z. de Ierse politie (of de Garda Síochána Ombudsman Commission (GSOC) in elk geval waarin het misdrijf zou zijn gepleegd door een lid van An Garda Síochána). De verzoeker zal ook ten volle moeten meewerken aan het onderzoek naar het criminele incident door die autoriteiten.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Bij de behandeling van een aanvraag in het kader van de regeling verlangt het Gerecht een verslag over het incident van An Garda Síochána, d.w.z. de Ierse politie (of, in voorkomend geval, de Garda Síochána Ombudsman (GSOC)). Wanneer een civiele en/of strafrechtelijke gerechtelijke procedure met betrekking tot het misdrijf wordt gepland of loopt, zal het Gerecht doorgaans de afronding van de gerechtelijke procedure afwachten alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Het is geen vereiste van de regeling dat het slachtoffer eerst schadevergoeding vordert van de dader. In de regeling is echter bepaald dat er geen sprake zal zijn van dubbele schadeloosstelling, zodat wanneer een schadeloosstelling aan het slachtoffer wordt betaald door of namens een dader voor hetzelfde incident, het Gerecht hiermee rekening zal houden om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van dubbele schadeloosstelling.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

U kunt nog steeds voor schadeloosstelling in aanmerking komen in omstandigheden waarin de dader niet is geïdentificeerd of veroordeeld zolang het misdrijf is gemeld aan An Garda Síochána.i.e.de Ierse politie (of, in voorkomend geval, de Garda Síochána Ombudsman (GSOC)). Het is ook vereist dat An Garda Síochána (of in voorkomend geval GSOC) een rapport over het incident bij het Gerecht indient waarin het strafbare feit, de aard ervan en het onderzoek daarnaar worden bevestigd.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

De regeling bepaalt dat een aanvraag zo spoedig mogelijk schriftelijk moet worden ingediend na een geweldsmisdrijf dat letsel heeft veroorzaakt, met inbegrip van dodelijk letsel, maar in alle gevallen uiterlijk 3 maanden na de datum van de gebeurtenis die het letsel heeft veroorzaakt.

Indien een aanvraag te laat is ingediend, dat wil zeggen indien deze meer dan 3 maanden na het incident schriftelijk wordt ingediend, kan het Gerecht in het kader van de regeling te laat ingediende aanvragen als uitzonderlijk beschouwen. Dit geldt voor een periode van maximaal twee jaar na het incident en wanneer het Gerecht ervan overtuigd is dat de omstandigheden van een dergelijke te late toepassing een dergelijke uitzonderlijke behandeling rechtvaardigen. In gevallen waarin het verzoek te laat is ingediend, moeten de aanvragers de vertraging schriftelijk motiveren op het aanvraagformulier met vermelding van de omstandigheden en de redenen voor de vertraging. Na onderzoek van de verstrekte uitleg is het aan het Gerecht om te beslissen of het verzoek in behandeling moet worden genomen.

Het Gerecht kan geen beroep inwilligen wanneer het schadebrengende feit zich meer dan twee jaar vóór de datum van het verzoek heeft voorgedaan.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

De gunning kan betrekking hebben op de volgende feiten die het gevolg zijn van het strafbare feit:

 • gegarandeerde kosten in verband met de persoonlijke verzorging en de medische kosten van de verzoeker en dit kan een vergoeding omvatten die wordt toegekend om te voorzien in aanpassingen aan huis/specialistische uitrusting die het slachtoffer nodig heeft vanwege het letsel dat hij heeft opgelopen.
 • gebondeneerde reiskosten, bijvoorbeeld voor medische en persoonlijke verzorging als gevolg van de verwondingen.
 • gearresteerde inkomensverliezen tot op heden en berekend (gewoonlijk door een actuaris) in de toekomst, eventueel opgelopen als gevolg van het opgelopen letsel.
 • andere geschoten uit zak- en speciale kosten.
 • een verzoeker kan ook verzoeken om vergoeding van alle kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van medische rapporten of andere deskundigenrapporten die nodig zijn ter ondersteuning van zijn verzoek bij het Gerecht.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

In het algemeen wordt de uitkering in één keer uitbetaald. Van tijd tot tijd is dit niet mogelijk wanneer de jaarlijkse begroting van het Gerecht is uitgeput. In bepaalde omstandigheden kan het Gerecht beslissen een voorlopige uitspraak te doen ter dekking van de tot dusver gemaakte kosten, in afwachting van een beslissing over een definitieve uitspraak (bv. tijdens de behandeling van de letsels).

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Volgens de bepalingen van de regeling is geen schadevergoeding verschuldigd wanneer het Gerecht ervan overtuigd is dat de verzoeker, al dan niet wegens provocatie, verantwoordelijk was voor het strafbare feit dat tot zijn letsel heeft geleid, of het Gerecht het bedrag van de uitspraak kan verlagen wanneer de verzoeker zijns inziens gedeeltelijk verantwoordelijk is geweest voor het strafbare feit.

Bovendien is volgens de bepalingen van de regeling geen schadevergoeding verschuldigd wanneer het Gerecht ervan overtuigd is dat het gedrag van de verzoeker, de aard of de wijze van leven het niet passend maakt om hun een uitspraak toe te kennen, of kan het Gerecht het bedrag van een uitspraak verlagen wanneer het, naar zijn mening, passend is dit te doen gelet op het gedrag, de aard of de wijze van leven van de verzoeker.

Zoals hierboven is opgemerkt, is het ook een voorwaarde van de regeling dat aanvragers moeten samenwerken met de politieautoriteiten in verband met het strafbare feit.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Uw financiële situatie heeft geen invloed op uw recht op een vergoeding voor de letsels en verliezen die u als gevolg van het incident heeft geleden. Het Comité moet er echter voor zorgen dat er geen dubbele compensatie is, zodat wanneer u sinds het incident sociale uitkeringen hebt ontvangen, deze door het Hof in overweging zullen worden genomen bij de vaststelling van de uitspraak.

In gevallen waarin de schadevergoeding wordt toegekend met inbegrip van betalingen wegens inkomensverlies tot op heden of in de toekomst die het gevolg zijn van de geleden schade, zal het Gerecht rekening houden met de hoogte van uw inkomen tot op heden en met uw verwachte toekomstige inkomsten, evenals met eventuele betalingen door uw werkgever, zoals ziekengeld, enz.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

De beperkingen en beperkingen met betrekking tot de toekenning van compensatie in het kader van de regeling zijn uiteengezet in de punten 6 & 7 en 9-15 van de regeling, die hier te vinden zijn:

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend? Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

De huidige minimumprijs bedraagt 500 EUR. Er is momenteel geen maximumprijs.

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Het Gerecht vergoedt de aangetoonde kosten, zodat er ontvangsten voor de gemaakte kosten moeten worden verstrekt. Meestal neemt het secretariaat van het Gerecht contact met u op om deze aan te vragen na ontvangst van uw sollicitatieformulier. Bovendien is voor inkomensverlies doorgaans informatie over uw loon van uw werkgever en/of het Department of Social Protection and Revenue vereist en voor toekomstig inkomensverlies is doorgaans een actuariële berekening vereist. In de fase van de aanvraag beschrijven de aanvragers doorgaans hun verliezen en de kosten die zij willen declareren, en zal het secretariaat van het Gerecht samen met de verzoeker de relevante documentatie opvragen.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

In het kader van de regeling geldt een algemeen beginsel dat er geen sprake mag zijn van dubbele compensatie. Bij het nemen van een beslissing over uw aanvraag zal het Gerecht rekening houden met alle andere betalingen die u als gevolg van het incident uit een andere bron heeft ontvangen.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De toegekende schadevergoeding wordt doorgaans in één keer betaald nadat het Gerecht een definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen en door de verzoeker is aanvaard. In bepaalde omstandigheden kan het Gerecht echter beslissen een voorlopige uitspraak te doen, in afwachting van een beslissing over een definitieve uitspraak. Gewoonlijk overweegt het Gerecht alleen een voorlopige uitspraak te doen als er een reden is om de definitieve uitspraak uit te stellen (bv. wachten op medische kwesties om een oplossing te vinden) of wanneer de verzoeker in financiële moeilijkheden verkeert en kosten (bv. ziektekosten) duidelijk in aanmerking komen voor vergoeding.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

Nee — zodra het Gerecht een beslissing heeft genomen en de uitspraak door de verzoeker is aanvaard en aan hem is betaald, is geen aanvullende of verdere toewijzing mogelijk.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Uw aanvraag moet worden ingediend op een standaardformulier dat hier beschikbaar is.

Naast de indiening van een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt u verzocht indien mogelijk een kopie bij te voegen van uw verklaring waarin het incident wordt gemeld aan An Garda Síochána, dat wil zeggen de Ierse politie (of de Garda Síochána Ombudsman (GSOC), in alle gevallen waarin het misdrijf zou zijn gepleegd door een lid van An Garda Síochána).

U zult ook, zoals in uw geval van toepassing is, andere relevante bewijsstukken (bv. kostendeclaraties) moeten overleggen die in het sollicitatieformulier worden gevraagd. Dit kan inhouden dat u bewijsstukken van uw werkgever en/of overheidsinstanties moet overleggen, bijvoorbeeld in het geval van inkomstenderving. Afhankelijk van de aard van uw schadevergoedingsaanvraag kan het ook nodig zijn ondersteunende medische of andere deskundigenverslagen in te dienen. Gewoonlijk neemt het secretariaat van het Gerecht contact op met de aanvrager na ontvangst van het aanvraagformulier met het verzoek om overlegging van de bewijsstukken.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

Het Criminal Injuries Compensation Tribunal beslist over schadevorderingen in het kader van de Ierse regeling.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Vergoedingsaanvragen in het kader van de regeling moeten worden ingediend aan de hand van de standaardaanvraagformulieren die hier beschikbaar zijn.

Ingevulde aanvragen moeten worden toegezonden aan:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
Department of
Justice Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2, D02 TD99

e-mail: criminalinjuries@justice.ie

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

In het kader van de regeling wordt in eerste instantie een beslissing over een aanvraag genomen op basis van de ingediende documenten, d.w.z. zonder mondelinge behandeling.

Een naar behoren gemachtigde ambtenaar van het Gerecht kan in eerste aanleg beslissen over een verzoek wanneer het betrokken bedrag niet hoger is dan 3,000 EUR.

Wanneer het gevorderde bedrag hoger is dan 3,000 EUR, moet het verzoek voor een beslissing in eerste aanleg bij het Gerecht worden ingediend. Wanneer het gevraagde bedrag minder dan 75,000 EUR bedraagt, wordt over het verzoek in eerste aanleg beslist door één lid van het Gerecht en wanneer het gevraagde bedrag meer dan 75,000 EUR bedraagt, wordt over de aanvraag gezamenlijk beslist door drie leden van het Gerecht.

De aanvrager wordt door het secretariaat in kennis gesteld van het besluit wanneer het beschikbaar wordt gesteld. De aanvrager kan de beslissing aanvaarden of aanvechten.

Wanneer tegen de beslissing van het Gerecht in eerste aanleg beroep wordt ingesteld door de verzoeker, zal de verzoeker worden uitgenodigd om deel te nemen aan een hoorzitting in hoger beroep waarbij een panel van drie leden van het Gerecht (met uitzondering van de leden die de oorspronkelijke beslissing hebben genomen) de zaak mondeling hoort en een collectieve eindbeslissing neemt.

De hoorzitting in hoger beroep vindt plaats in de privésfeer en op informele wijze — u hebt geen juridische vertegenwoordiging nodig. De hoorzitting vindt doorgaans op afstand plaats via teleconferentie of web-videoconferentie of kan in bepaalde omstandigheden ter plaatse worden gehouden. Beslissingen van het Gerecht om persoonsgegevens te verwijderen, kunnen openbaar worden gemaakt.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om een beslissing van de autoriteit over een vordering tot schadevergoeding te ontvangen?

De behandelingstermijn voor aanvragen in het kader van de regeling kan per geval aanzienlijk verschillen. De duur van de zaak zal in het algemeen afhangen van de aard en de specifieke omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld de eventuele noodzaak om bij de verzoeker nadere informatie over de vordering te verkrijgen, zoals medische rapporten of andere deskundigenrapporten. Bij het nemen van een beslissing over een vordering kan het Gerecht van andere instanties, zoals de politie of andere overheidsinstanties, aanvullende informatie verlangen. Wanneer een gerechtelijke procedure loopt, zal het Gerecht doorgaans de uitkomst van de procedure afwachten.

De huidige werklast van het Gerecht op het moment van ontvangst van de aanvraag zal ook van invloed zijn op de duur van de betrokken periode.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de instantie, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met een beslissing van eerste aanleg van het Gerecht, kunt u beroep instellen tegen de beslissing. Indien u dit doet, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting in hoger beroep waarbij een panel van drie leden van het Gerecht (met uitzondering van het lid van het Gerecht dat de oorspronkelijke beslissing heeft genomen) de zaak mondeling hoort en een collectieve beslissing neemt. Zij zullen de aanvraag opnieuw in behandeling nemen op basis van de „de novo” -basis. De beslissing van het Tribunal tijdens de hoorzitting in hoger beroep wordt beschouwd als de eindbeslissing in het kader van de regeling. De Ierse High Court heeft echter verklaard dat het een beslissing van het Tribunaal in passende gevallen zou toetsen, bijvoorbeeld wanneer de beginselen van constitutionele rechtvaardigheid zijn geschonden of wanneer de vergoedingsregeling verkeerd is geïnterpreteerd.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Informatie over de nodige formulieren en andere informatie over de regeling is hier te vinden.

Kan ik gebruikmaken van een speciale telefoonlijn of website?

Meer gedetailleerde informatie over de Ierse regeling, met inbegrip van een reeks veelgestelde vragen, is hier te vinden.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen door contact op te nemen met het secretariaat van het Gerecht op onderstaand adres of telefoonnummer.

Contactgegevens:

Hill
Dublin 2
D02
TD99 van het
Criminal Injuries Compensation Tribunal Department of Justice Bishop’s Square
Redmond

Telefoon:

+ 353 1 479 0290

E-mail:

criminalinjuries@justice.ie

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

De regeling is bedoeld om op informele wijze te functioneren en dit is vastgelegd in de voorwaarden. Hoewel een aanvrager altijd het recht heeft om onafhankelijk advies of vertegenwoordiging in te winnen, met inbegrip van juridisch advies en juridische vertegenwoordiging, voorziet de regeling niet in de vergoeding van proceskosten.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Het secretariaat van het Gerecht zal aanvragers bijstaan en vragen beantwoorden over de werking van de regeling.

In Ierland gevestigde diensten voor slachtofferhulp kunnen u ook helpen en adviseren bij het indienen van een aanvraag in het kader van de regeling. Nadere gegevens over een breed scala van slachtofferhulporganisaties enz. zijn opgenomen in de volgende publicatie van het Handvest voor slachtoffers.

Een van deze diensten, de Irish Tourist Assistance Service (ITAS), is gespecialiseerd in de ondersteuning van toeristen die het slachtoffer zijn van een misdrijf tijdens hun bezoek aan Ierland. Meer informatie over ITAS is hier te vinden.

Met de punten kan contact worden opgenomen per e-mail ( info@itas.ie) en per telefoon (+ 353 1 666 93 54). https://e-justice.europa.eu/tel:+353(0)16669354&plang=nl

Laatste update: 28/05/2021

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.