Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody môže priznať súd pre odškodnenie obetí trestných činov (Trestný súd) v rámci systému odškodnenia za osobné zranenia, ktoré sa stali obeťou trestného činu (ďalej len „systém“)

 • Osoby, ktoré utrpeli ujmu na zdraví, ak je ujma priamo pripísateľná nahlásenému trestnému činu násilia, alebo
 • Osoby, ktoré utrpeli ujmu na zdraví za okolností, ktoré vyplývajú z ich konania pri napomáhaní alebo pokuse o pomoc pri predchádzaní ohlásenej trestnej činnosti alebo zachraňovaní ľudských životov, alebo
 • Závislé osoby obete, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu.

Zranenia (smrteľné a bez smrteľných následkov) museli byť utrpené v írskom štáte alebo na palube írskej lode alebo lietadla.

Za aký druh ujmy môžem získať náhradu škody?

Náhradu škody možno priznať za ujmu na zdraví, ak je ujma priamo spôsobená ohláseným násilným činom.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Závislé osoby obete, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu, môžu požiadať o priznanie odškodnenia v rámci systému. Definícia závislej osoby je uvedená v § 47 ods. 1 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti z roku 1961 v znení zmien a doplnení.

To stanovuje, že závislá osoba vo vzťahu k závislej osobe, ktorej smrť je spôsobená protiprávnym konaním,

 • manžel/manželka, registrovaný partner v zmysle zákona o registrovanom partnerstve a niektorých právach a povinnostiach spolužitia z roku 2010, rodič, starý rodič, nevlastný rodič, dieťa, vnuk, nevlastné dieťa, brat, sestra, polrodič alebo polovica sestry zosnulého
 • Osoba, ktorej manželstvo so zosnulým bolo zrušené rozhodnutím o rozvode, ktoré bolo vydané podľa zákona o rodine (Divorce) Act z roku 1996 alebo podľa práva inej krajiny alebo jurisdikcie, ako je štát, a je uznané v tomto štáte,
 • osoba, ktorej registrované partnerstvo so zosnulým bolo zrušené vyhláškou o zrušení, ktorá bola udelená na základe zákona o registrovanom partnerstve a určitých právach a povinnostiach spolužitia z roku 2010 alebo podľa práva inej krajiny alebo jurisdikcie, ako je štát, a ktorá je uznaná v tomto štáte, alebo
 • Osoba, ktorá nebola zosobášená so zosnulým alebo jeho registrovaný partner, ale až do dátumu úmrtia zosnulého žila so zosnulým ako „družka žijúca“ v zmysle článku 172 zákona o registrovanom partnerstve a niektorých právach a povinnostiach zosnulého z roku 2010 nepretržite najmenej tri roky,

„neoprávnený čin" zahŕňa trestný čin.“

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný(-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Žiadne osoby závislé od obetí v rámci systému nemôžu získať odmenu len v prípade úmrtia obete v dôsledku násilného trestného činu, ktorý zažila.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Áno, ako aj osoby s pobytom vo všetkých členských štátoch EÚ, každý návštevník z inej jurisdikcie, ktorý utrpí ujmu v dôsledku násilného trestného činu, keď navštívi Írsko, môže požiadať súd pre odškodnenie obetí trestných činov o náhradu škody.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Nie, súd môže priznať len ujmu, ktorá vznikla v dôsledku trestného činu spáchaného v štáte alebo na palube írskej lode alebo lietadla. Podľa smernice 2004/80/ES môže žiadateľ, ktorý bol zranený pri trestnom čine v inom členskom štáte EÚ, podať žiadosť v súlade s podmienkami systému členského štátu, v ktorom k trestnému činu došlo.

Európska komisia poskytuje online portál, v ktorom sa stanovujú systémy náhrad dostupné v členských štátoch EÚ. Je k dispozícii tu.

Ak máte pobyt v Írsku a potrebujete pomoc pri podávaní žiadosti do iného členského štátu EÚ, v ktorom ste boli zranení pri trestnej udalosti, obráťte sa prosím na sekretariát Trestného súdu pre úrazy, ktorý vám bude pomáhať a v prípade potreby sa skontaktovať s ich náprotivkami v inej jurisdikcii.

Musím trestný čin najskôr oznámiť na polícii, aby som mohol žiadať odškodnenie?

Áno, v systéme sa vyžaduje, aby bol trestný čin bezodkladne oznámený An Garda Síochána, t. j. írskemu policajnému zboru (alebo komisii ombudsmana Garda Síochána (GSOC) vždy, keď trestný čin údajne spáchal člen An Garda Síochána). Žiadateľ bude tiež musieť plne spolupracovať s vyšetrovaním trestnej udalosti zo strany týchto orgánov.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Pri posudzovaní žiadosti v rámci systému súd požaduje správu o incidente od An Garda Síochána, t. j. írskeho policajného zboru (alebo v prípade potreby úradu ombudsmana Garda Síochána). V prípade, že sa plánuje alebo prebieha akékoľvek občianskoprávne a/alebo trestné súdne konanie týkajúce sa trestného činu, Tribunál bude zvyčajne čakať na ukončenie súdneho konania pred posúdením žiadosti.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Systém nevyžaduje, aby obeť najprv požiadala páchateľa o odškodnenie. V systéme sa však stanovuje, že nedôjde k žiadnemu dvojitému odškodneniu, ak sa náhrada škody vyplatí obeti za rovnakú udalosť páchateľom alebo v jeho mene, súd to zohľadní pri zabezpečení toho, aby neexistovala duplicitná náhrada škody.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Stále môžete mať nárok na náhradu škody za okolností, keď páchateľ nebol identifikovaný alebo odsúdený, pokiaľ bol trestný čin oznámený An Garda Síochána.i.e. írskym policajným zborom [prípadne komisii ombudsmana Garda Síochána (GSOC)]. Vyžaduje sa tiež, aby An Garda Síochána (alebo GSOC, ak je to relevantné), predložil súdu správu o incidente, v ktorej potvrdí, že ide o trestný čin, jeho povahu a vyšetrovanie.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

V systéme sa stanovuje, že žiadosť sa musí podať písomne čo najskôr po trestnom čine násilia, ktoré spôsobilo zranenie vrátane smrteľnej ujmy, ale vo všetkých prípadoch najneskôr do 3 mesiacov od dátumu udalosti, ktorá spôsobila ujmu.

Ak je žiadosť oneskorená, t. j. ak je podaná písomne viac ako 3 mesiace po incidente, systém umožňuje Súdu pre verejnú službu považovať oneskorené žiadosti za výnimočné. Je to maximálne dva roky po incidente a ak je súd presvedčený, že okolnosti takejto neskorej žiadosti odôvodňujú takéto výnimočné zaobchádzanie. V prípadoch, keď je žiadosť oneskorená, žiadatelia musia poskytnúť písomné odôvodnenie omeškania, v ktorom uvedú okolnosti vo formulári žiadosti a vysvetlia dôvody omeškania. Po zvážení poskytnutého vysvetlenia je vecou Súdu pre verejnú službu, aby rozhodol, či sa má návrh posúdiť.

Súd nemôže vyhovieť žiadnej žiadosti, ak udalosť, ktorá spôsobila ujmu, nastala viac ako dva roky pred dňom podania návrhu.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

V dôsledku trestnej udalosti je možné rozhodnúť o týchto skutočnostiach:

 • uhradené náklady súvisiace s nákladmi žiadateľa na osobnú starostlivosť a zdravotnú starostlivosť, čo môže zahŕňať odškodnenie poskytnuté na zabezpečenie domácich úprav/špecialistického vybavenia, ktoré obeť potrebuje v dôsledku zranení, ktoré utrpela.
 • uhradené cestovné náklady, napríklad s cieľom využiť lekársku a osobnú starostlivosť, ktorá vznikla v dôsledku zranení.
 • ušlý výťažok do dnešného dňa a vypočítaný (zvyčajne poistným matematikom) do budúcnosti, prípadne vzniknutý v dôsledku zranení spôsobených trestným činom.
 • iné z vreckových a osobitných výdavkov.
 • navrhovateľ môže tiež požiadať o úhradu všetkých výdavkov, ktoré vznikli pri získavaní lekárskych alebo iných znaleckých posudkov potrebných na podporu návrhu na Súde pre verejnú službu.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vo všeobecnosti sa priznáva jednorazová platba. Z času na čas to nemusí byť možné, ak je ročný rozpočet Súdu vyčerpaný. Za určitých okolností môže súd rozhodnúť o predbežnom vynesení rozsudku na úhradu doteraz vynaložených výdavkov až do prijatia rozhodnutia o konečnom rozsudku (napr. počas urovnania zranení).

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Podľa ustanovení systému sa náhrada škody nevyplatí, ak sa Súd pre verejnú službu presvedčí, že žalobca bol zodpovedný buď z dôvodu provokácie, alebo inak, za trestný čin, ktorý spôsobil ujmu, alebo ak Súd pre verejnú službu môže znížiť výšku náhrady škody, ak podľa jeho názoru bol žalobca čiastočne zodpovedný za trestný čin.

Okrem toho podľa ustanovení systému sa náhrada škody nevyplatí, ak sa Súd pre verejnú službu presvedčí, že správanie navrhovateľa, jeho charakter alebo spôsob života im neprislúcha prijať rozsudok, alebo ak Súd pre verejnú službu môže znížiť výšku rozhodcovského rozsudku, ak je to podľa jeho názoru vhodné vzhľadom na správanie, povahu alebo spôsob života žiadateľa.

Ako už bolo uvedené, podmienkou systému je aj to, aby žiadatelia v súvislosti s trestnou udalosťou spolupracovali s policajnými orgánmi.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Vaša finančná situácia nemá vplyv na vašu oprávnenosť na udelenie odmeny za zranenia a straty, ktoré ste v dôsledku incidentu utrpeli. Súd pre verejnú službu však musí zabezpečiť, aby nedochádzalo k dvojitej náhrade škody, takže ak ste poberali dávky sociálneho zabezpečenia od incidentu, súd ich pri rozhodovaní o priznaní posúdi.

V prípadoch, keď sa náhrada škody priznáva tak, aby zahŕňala platby súvisiace so stratou zárobku do dnešného dňa alebo do budúcnosti, ktoré vznikli v dôsledku utrpených zranení, súd zohľadní vašu doterajšiu úroveň zárobku a vaše plánované budúce zárobky, ako aj všetky platby, ktoré vyplatí váš zamestnávateľ, napr. nemocenské dávky atď.

Existujú akékoľvek iné kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť na získanie odškodnenia a/alebo jeho výšku?

Obmedzenia a obmedzenia týkajúce sa poskytovania kompenzácie v rámci systému sú stanovené v odsekoch 6 & 7 a 9 – 15 schémy, ktorá je k dispozícii tu:

Ako sa odškodnenie vypočíta? Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú možno priznať?

Súčasná minimálna úroveň udeľovania je 500 EUR. V súčasnosti neexistuje maximálna úroveň udeľovania.

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Súd pre verejnú službu uhradí trovy konania, takže je potrebné predložiť príjmy za vzniknuté výdavky. Sekretariát Súdu pre verejnú službu sa zvyčajne obráti na Vás, aby ste o ne požiadali po doručení prihlášky. Okrem toho sa v prípade straty príjmu budú zvyčajne vyžadovať informácie o vašej mzde od vášho zamestnávateľa a/alebo ministerstva sociálnej ochrany a príjmov a pre budúce straty príjmu sa zvyčajne vyžaduje poistno-matematický výpočet. Vo fáze podania žaloby žalobcovia zvyčajne uvádzajú svoje straty a výdavky, ktoré majú v úmysle uplatniť, a sekretariát Súdu pre verejnú službu bude spolu so žalobkyňou žiadať o príslušnú dokumentáciu.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

V rámci schémy sa uplatňuje všeobecná zásada, že nemôže dôjsť k dvojitej kompenzácii. Pri rozhodovaní o Vašej žiadosti súd zohľadní všetky ostatné platby, ktoré ste dostali z iného zdroja v dôsledku incidentu.

Môžem získať preddavok odškodnenia? Ak áno, za akých podmienok?

Priznaná náhrada škody sa zvyčajne vypláca ako jednorazová platba po tom, ako Súd pre verejnú službu prijme konečné rozhodnutie o žiadosti a žiadateľ s ňou súhlasí. Za určitých okolností však môže Súd pre verejnú službu rozhodnúť o predbežnom rozhodnutí až do rozhodnutia o konečnom rozsudku. Súd zvyčajne zváži vydanie predbežného rozhodnutia len vtedy, ak existuje dôvod na odklad konečného rozhodnutia (napr. čakanie na vyriešenie zdravotných problémov) alebo ak sa žiadateľ nachádza vo finančných ťažkostiach a uspokojené výdavky (napr. náklady na zdravotnú starostlivosť) sú jednoznačne oprávnené na náhradu.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

Nie – po tom, ako Súd pre verejnú službu rozhodne a rozsudok bol prijatý žalobcom a bol mu vyplatený, nie je možné žiadne dodatočné ani ďalšie rozhodnutie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Vaša žiadosť sa musí predložiť prostredníctvom štandardného formulára žiadosti, ktorý je k dispozícii tu.

Okrem úplného vyplneného formulára žiadosti budete vyzvaní, aby ste podľa možnosti priložili kópiu Vášho vyhlásenia o incidente adresovanom An Garda Síochána, t. j. írskemu policajnému zboru (alebo Komisií ombudsmana Garda Síochána (GSOC) vždy, keď trestný čin údajne spáchal člen An Garda Síochána).

Takisto budete musieť, ako je to vo vašom prípade, predložiť ďalšie relevantné podporné dokumenty (napr. vyskytnuté potvrdenia o výdavkoch) požadované vo formulári žiadosti. Môže to zahŕňať potrebu poskytnúť podpornú dokumentáciu od vašich zamestnávateľov a/alebo štátnych orgánov, napríklad v prípade, keď sa hľadá strata na zárobku. Môže byť tiež potrebné predložiť podporné lekárske alebo iné znalecké posudky v závislosti od povahy vašej žiadosti o náhradu škody. Sekretariát Súdu pre verejnú službu zvyčajne kontaktuje žiadateľa po prijatí formulára žiadosti so žiadosťou o predloženie podporných dokumentov.

Keď sa žiadosť prijme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Súd pre odškodnenie obetí trestných činov rozhoduje o žiadostiach o odškodnenie podaných v rámci írskeho systému.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

Žiadosti o náhradu škody v rámci systému by sa mali predkladať na štandardných formulároch žiadostí, ktoré sú k dispozícii tu.

Vyplnené žiadosti je potrebné zaslať na adresu:

Súd pre odškodnenie obetí trestných činov (Criminal Injuries Compensation Tribunal

of Justice Division of Justice
Bishop’s Square Redmond’s Hill
Dublin 2, D02 TD99)

e-mail: criminalinjuries@justice.ie

Vyžaduje sa moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

V rámci schémy sa rozhodnutie o nároku prijíma v prvom stupni len na základe predložených dokumentov, t. j. bez vypočutia.

Prvostupňové rozhodnutie o návrhu môže vydať riadne poverený úradník Tribunálu v prípadoch, keď požadovaná suma nepresahuje 3000 EUR.

Ak je požadovaná suma vyššia ako 3000 EUR, návrh sa musí predložiť na rozhodnutie súdu prvého stupňa. Ak je požadovaná suma nižšia ako 75000 EUR, o návrhu rozhodne v prvom stupni jeden člen súdu a ak je požadovaná suma vyššia ako 75000 EUR, o žiadosti spoločne rozhodnú traja členovia Súdu prvého stupňa.

Sekretariát informuje žiadateľa o rozhodnutí, keď je k dispozícii. Žiadateľ môže rozhodnutie prijať alebo sa proti nemu odvolať.

Ak žiadateľ podá odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, žiadateľ bude pozvaný, aby sa zúčastnil na odvolacom konaní, na ktorom senát zložený z troch členov súdu (okrem členov, ktorí vydali pôvodné rozhodnutie) prejednáva vec ústne a prijíma kolektívne konečné rozhodnutie.

Odvolacie konanie bude neverejné a neformálne – nebudete potrebovať právne zastúpenie. Vypočutie sa bude vo všeobecnosti konať na diaľku prostredníctvom telekonferencie alebo internetovej videokonferencie alebo za určitých okolností sa môže konať na mieste. Rozhodnutia súdu, upravené s cieľom odstrániť osobné informácie, sa môžu sprístupniť verejnosti.

Ako dlho trvá (približne) prijatie rozhodnutia orgánu o žiadosti o náhradu škody?

Čas spracovania žiadostí v rámci systému sa môže v jednotlivých prípadoch značne líšiť. Príslušný čas bude vo všeobecnosti závisieť od povahy a konkrétnych okolností prípadu, napríklad by to mohlo zahŕňať prípadnú potrebu získať od žiadateľa ďalšie informácie týkajúce sa tvrdenia, ako sú lekárske alebo iné znalecké posudky. Tribunál môže pri rozhodovaní o nároku požadovať aj dodatočné informácie od iných orgánov, ako sú polícia alebo iné štátne orgány. Ak súdne konanie prebieha, súd zvyčajne počká na výsledok konania.

Súčasné zaťaženie Súdu pre verejnú službu v čase doručenia žiadosti bude mať vplyv aj na dĺžku príslušného času.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojný s rozhodnutím súdu prvého stupňa, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Ak tak urobíte, budete pozvaní na odvolacie pojednávanie, na ktorom senát zložený z troch členov súdu (okrem člena súdu, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie) prejednáva vec ústne a prijmú kolektívne rozhodnutie. Žiadosť posúdia nanovo na základe zásady „de novo“. Rozhodnutie Súdu pre verejnú službu prijaté na odvolacom konaní sa považuje za konečné rozhodnutie v rámci schémy. Írsky High Court však uviedol, že preskúma rozhodnutie ústavného súdu vo vhodných prípadoch, ako napríklad v prípade porušenia zásad ústavného súdnictva alebo nesprávneho výkladu systému náhrady škody.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Informácie o potrebných formulároch a ďalšie informácie o programe sú k dispozícii tu.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Podrobnejšie informácie o írskej schéme vrátane súboru často kladených otázok sú k dispozícii tu.

Ďalšie informácie je možné získať na sekretariáte Súdu na adrese alebo na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Kontaktné údaje:

Súd pre odškodnenie obetí trestných činov (Criminal Injuries Compensation Tribunal
of
Justice Division of Justice
Bishop’s Square Redmond’s Hill
Dublin 2
D02 TD99)

Telefón:

+ 353 1 479 0290

Email:

criminalinjuries@justice.ie

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) pri príprave na uplatnenie nároku?

Systém je určený na neformálne fungovanie, čo je stanovené v podmienkach. Zatiaľ čo žiadateľ je vždy oprávnený požiadať o nezávislé poradenstvo alebo zastúpenie vrátane právneho poradenstva a právneho zastupovania, v systéme sa nestanovuje náhrada nákladov na právne zastupovanie.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Sekretariát Súdu pre verejnú službu bude žiadateľom pomáhať a odpovedať na otázky týkajúce sa fungovania systému.

Služby na podporu obetí so sídlom v Írsku vám môžu pomôcť a poradiť vám pri podávaní žiadosti v rámci systému. Podrobnosti o širokej škále organizácií na podporu obetí atď. sú uvedené v nasledujúcej publikácii Charty obetí.

Jedna z týchto služieb, Írska služba turistickej pomoci (ITAS), sa špecializuje na podporu turistov, ktorí sa počas svojej návštevy Írska stali obeťami trestnej činnosti. Viac informácií o ITAS nájdete tu.

Môžete ich kontaktovať e-mailom na adrese info@itas.ie a telefonicky na čísle + 353 1 666 93 54.

Posledná aktualizácia: 28/05/2021

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.