Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat

Germania

Contenuto fornito da
Germania

Kif nista’ nagħmel talba għall-ħlas tad-danni jew mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn trasgressur fi proċess (proċedimenti kriminali), u lil min għandi nindirizza din it-talba?

Hija biss l-hekk imsejħa applikazzjoni għall-adeżjoni, li tispeċifika s-suġġett u r-raġunijiet tal-applikazzjoni, li hija prerekwiżit għat-talba (ara d-dettalji fil-mistoqsija 3). It-talba tista’ tiġi indirizzata lill-pulizija, lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew lill-qorti kompetenti (ara l-mistoqsija 2).

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali għandi nqajjem il-pretensjoni tiegħi?

It-talba tista’ tiġi ppreżentata bil-miktub meta r-reat jiġi rrappurtat lill-pulizija. Tista’ tiġi ppreżentata wkoll aktar tard bil-miktub lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew lill-qorti, jew tiġi rreġistrata mill-iskrivan tal-qorti (fir-Rechtsantragsstelle (dipartiment fil-qrati Ġermaniżi li quddiemu jistgħu jiġu ppreżentati talbiet u dikjarazzjonijiet oħra)). Tista’ ssir ukoll applikazzjoni orali fis-seduta prinċipali.

Bħala regola ġenerali, huwa rakkomandabbli li l-applikazzjoni tiġi sottomessa kemm jista’ jkun malajr, mhux l-inqas sabiex jiġi evitat kwalunkwe abbandun ta’ deċiżjoni minħabba dewmien sinifikanti fil-proċedura.

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi nippreżentaha (indika ammont totali u/jew speċifika t-telf individwali, il-profitti mitlufa u l-imgħax)?

L-applikazzjoni għandha tistabbilixxi b’mod ċar dak li titlob mill-akkużat u għaliex. Bħala regola, jekk teħtieġ ammont ta’ flus biex tikkumpensa għal telf finanzjarju (eż. telf ta’ qligħ, proprjetà li saritilha l-ħsara), għandek tikkwantifika dan b’mod preċiż. L-ammont ta’ kumpens għall-uġigħ u t-tbatija (Schmerzengeld), min-naħa l-oħra, jista’ jitħalla għad-diskrezzjoni tal-qorti. Anki f’dak il-każ, madankollu, tal-inqas għandha tingħata ordni approssimattiva ta’ kobor u għandha tiġi stabbilita l-bażi għall-kalkolu jew għall-istima tal-benefiċċju tal-uġigħ. Trid tippreżenta l-fatti biex tiġġustifika t-talba tiegħek kemm jista’ jkun fid-dettall (eż. deskrizzjoni tar-reat, informazzjoni dwar il-korrimenti u l-ħsara lill-proprjetà mġarrba).

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

Iva. Mhi prevista l-ebda formola speċjali.

Eżempju ta’ applikazzjoni fi proċedimenti ta’ adeżjoni jinsab fuq it-tikketta tal-vittma maħruġa mill-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-paġna 59 (eżempju 5). Il-FIBEL tal-vittmi dwar id-drittijiet ta’ partijiet leżi u leżi fi proċedimenti kriminali jista’ jinstab fuq https://www.hilfe-info.de/ taħt it-taqsima “Pubblikazzjonijiet” hawnhekk:

Liema evidenza rrid nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

Mal-applikazzjoni tiegħek għandek tindika jew tehmeż kwalunkwe evidenza disponibbli rilevanti biex tipprova u titlob it-talba tiegħek (eż. fatturi, ċertifikati). Tista’ tirreferi wkoll b’mod espliċitu għar-rapporti u d-dikjarazzjonijiet tax-xhieda li tkun tajt lill-pulizija jew għall-akkuża nnifisha.

Hemm xi spejjeż tal-qorti jew spejjeż oħra relatati mal-pretensjoni tiegħi?

Jekk inti bħala l-pretendent tingħata l-kumpens mitlub, inti ma tiġi ċċarġjat l-ebda tariffa tal-qorti; kwalunkwe spiża li kellek iġġarrab, eż. telf ta’ dħul minħabba l-parteċipazzjoni fil-proċedimenti tal-qorti, titħallas mill-konvenut. jekk it-talba tiegħek ma tintlaqax jew tintlaqa’ parzjalment biss, jew jekk il-qorti ma tiħux deċiżjoni, hija għandha tiddeċiedi, wara kunsiderazzjoni xierqa, min għandu jħallas l-ispejjeż tal-qorti u l-ispejjeż tal-parteċipanti (eż. spejjeż legali).

Jekk l-applikazzjoni tiegħek ma tintlaqax jew tintlaqa’ parzjalment biss, inti tirrifjuta r-rikors tiegħek jew jekk il-qorti tiddeċiedi li ma tagħtix deċiżjoni, hija tiddeċiedi, skont id-dmir tagħha, min iħallas l-ispejjeż imġarrba mill-qorti u mill-partijiet (eż. it-tariffi tal-avukati).

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri?

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ niksibha jekk ma nkunx qed ngħix fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

Ma huwiex assolutament neċessarju li jiġi rreklutat avukat, iżda jista’ jiġi rrakkomandat f’ċerti każijiet. Pereżempju, jekk ikun każ kumpless li jinvolvi diversi trasgressuri, jekk ikun hemm kwistjonijiet diffiċli ta’ responsabbiltà ċivili, jew jekk il-qorti tiddeċiedi li l-pretensjonijiet mogħtija (eż. somma ta’ flus) għandhom jiġu infurzati permezz ta’ proċedura ta’ eżekuzzjoni. Jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet legali (b’mod partikolari l-ħtiġijiet), tista’ tingħata għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż ta’ avukat.

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew tirrifjuta li tiddeċiedi dwar il-pretensjoni tiegħi kontra l-awtur ta’ reat?

Il-Qorti ma tiddeċidix dwar it-talba għal kumpens jekk il-konvenut jinħeles jew jekk il-proċedimenti jitwaqqfu, jekk it-talba tkun inammissibbli jew bla bażi fil-fehma tal-qorti, jew jekk, bħala eċċezzjoni, ma jkunx xieraq li t-talba tiġi riżolta bħala parti minn proċedimenti kriminali.

Nista’ nappella kontra din id-deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Jista’ jitressaq ilment kontra d-deċiżjoni tal-qorti li tastjeni milli tieħu deċiżjoni dwar it-talba minħabba li tqis li l-kundizzjonijiet għal deċiżjoni dwar il-pretensjoni ma ġewx issodisfati.

Jekk ningħata kumpens għad-danni mill-qorti, kif nista’ niżgura li s-sentenza tiġi eżegwita kontra t-trasgressur u x’għajnuna nista’ nikseb biex niżguraha?

Sentenzi u soluzzjonijiet ta’ adeżjoni konklużi fi proċedimenti ta’ adeżjoni jistgħu jiġu eżegwiti skont ir-regoli ġenerali dwar l-eżekuzzjoni. L-eżekuzzjoni titwettaq abbażi ta’ kopja eżegwibbli tad-deċiżjoni jew tas-soluzzjoni milħuqa, li jinħarġu mill-iskrivan tal-qorti kriminali.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.