Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Germania

Contenuto fornito da
Germania

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Podmienkou nároku je len takzvaná žiadosť o priľnavosť, v ktorej sa uvádza predmet a dôvody žiadosti (pozri podrobnosti v otázke 3). Žiadosť je možné podať na polícii, štátnej prokuratúre alebo príslušnom súde (pozri otázku 2).

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žiadosť je možné písomne podať už spolu s podaním trestného oznámenia na polícii. Môže však byť aj neskôr písomne podaná na štátnej prokuratúre alebo súde alebo vyhlásená do zápisnice vystavovateľa listín (na tzv. úrade pre právne žiadosti, Rechtsantragsstelle). Na hlavnom pojednávaní možno podať aj ústnu žiadosť.

Vo všeobecnosti sa odporúča podať žiadosť čo najskôr, v neposlednom rade preto, aby sa predišlo akémukoľvek upusteniu od rozhodnutia v dôsledku značných oneskorení konania.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

V žiadosti by sa malo jasne uviesť, čo požadujete od obvineného a prečo. Požadovaná peňažná suma ako vyrovnanie za finančné poškodenie (napr. strata na zárobku, poškodené vlastníctvo) by spravidla mala byť presne vyčíslená. Avšak výška bolestného môže byť ponechaná na úvahu súdu. Aj vtedy by sa však mala uviesť aspoň približná rádová hodnota a mal by sa stanoviť základ na výpočet alebo odhad prínosu bolesti. Skutočnosti, ktoré majú nárok zdôvodňovať (napr. opis trestného činu, údaje o utrpených zraneniach a škodách na majetku), musia byť uvedené čo najúplnejšie.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Áno. Nepredpokladá sa žiadny osobitný formulár.

Príklad žiadosti v konaní o adhézii možno nájsť na označení obete vydanom spolkovým ministerstvom spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa na strane 59 (príklad 5). FIBEL obetí o právach poškodených a poškodených strán v trestnom konaní sa nachádza na adrese https://www.hilfe-info.de/ v časti „Publikácie“:

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Mali by ste uviesť alebo pripojiť k vašej žiadosti všetky dostupné dôkazy, ktoré sú relevantné pre preukázanie a uplatnenie vašej pohľadávky (napr. faktúry, osvedčenia). Môžete sa však tiež výslovne odvolať na vaše údaje uvedené polícii (oznámenie, svedecká výpoveď) alebo na obžalobu.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Ak sa vám ako navrhovateľovi poskytne požadovaná náhrada škody, nebudú vám účtované žiadne súdne poplatky; akékoľvek výdavky, ktoré ste museli vynaložiť, napr. stratu príjmu v dôsledku účasti na súdnom konaní, znáša odporca. ak sa váš nárok nevyhovie alebo sa vyhovie len čiastočne, alebo ak súd neprijme rozhodnutie, rozhodne po náležitom zvážení, kto znáša náklady súdu a náklady účastníkov (napr. náklady na právne zastupovanie).

Ak sa vášmu návrhu nevyhovie alebo sa vyhovie len čiastočne, neodmietnete svoj návrh alebo ak sa súd rozhodne nevydať rozhodnutie, rozhodne v súlade so svojou povinnosťou, kto uhradí trovy konania, ktoré vznikli súdu a účastníkom konania (napr. odmeny advokátom).

Môžem získať právnu pomoc pred konaním a/alebo počas konania?

Môžem získať právnu pomoc pred konaním a/alebo počas konania? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Poverenie advokáta alebo advokátky nie je nevyhnutne potrebné, v jednotlivých prípadoch sa však môže odporúčať. Platí to napríklad, ak je základom zložitá skutková podstata s viacerými páchateľkami/páchateľmi, sú riešené náročné občianskoprávne otázky týkajúce sa zodpovednosti alebo musia byť presadzované priznané nároky (napr. peňažná suma) podľa súdneho rozhodnutia formou exekúcie. V prípade zákonných predpokladov (najmä finančnej núdze) môže byť na pribratie advokátky alebo advokáta poskytnutá právna pomoc.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Súd nerozhodne o žiadosti o odškodnenie, ak je obžalovaný oslobodený a konanie je zastavené, žiadosť je neprípustná, súdu sa javí neodôvodnená alebo výnimočne, ak žiadosť nie je vhodná na vybavenie v trestnom konaní.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo hľadať iné prostriedky nápravy/kompenzácie?

Proti uzneseniu, ktorým súd upustí od rozhodnutia o žiadosti, pretože predpoklady pre rozhodnutie o žiadosti nepovažuje za splnené, je možné podať opravný prostriedok okamžitej sťažnosti.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Rozhodnutia o adhézii a zmiery uzavreté v konaní o adhézii sa môžu vykonať v súlade so všeobecnými pravidlami výkonu. Exekúcia sa uskutočňuje na základe vykonateľného vyhotovenia rozsudku alebo uzatvoreného zmieru, ktoré udelí úradník trestného súdu vykonávajúci agendu listín.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.