Hindade avaldamise direktiiv (98/6)

Mis on direktiivi eesmärk?

Selles nõutakse, et kõigi kauplejate poolt tarbijatele pakutavate toodete müügihind ja ühikuhind tuleb selgelt ära näidata, et parandada tarbijate teavitamist ja võimaldada hindade võrdlemist.

Põhipunktid

Müügihind ja ühikuhind peavad olema esitatud üheselt mõistetavalt, kergesti äratuntavalt ja selgelt loetavalt kõigi toodete puhul, mida ettevõtjad tarbijatele pakuvad („ühemõtteliselt“ tähendab lõpphinda koos käibemaksu ja kõigi muude maksudega).

Ühikuhinda ei ole vaja märkida, kui see on identne müügihinnaga.

Euroopa Liidu (EL) riigid võivad siiski otsustada seda reeglit mitte kohaldada:

  • toodete suhtes, mida tarnitakse teenuse osutamise käigus;
  • müügile enampakkumise teel ning kunstiteoste ja antiikesemete müügile.

Pakkimata toodete puhul tuleb avaldada ainult ühikuhind.

Mis tahes reklaam, kus on märgitud müügihind, peab sisaldama ka ühikuhinda.

ELi liikmesriigid võivad:

  • loobuda kohustusest näidata selliste toodete ühikuhinda, mille puhul selline avaldamine ei oleks kasulik või võiks tekitada segadust;
  • toiduks mittekasutatavate toodete puhul koostada loetelu toodetest, mille suhtes jääb kehtima ühikuhinna avaldamise kohustus.

Direktiiv nägi ette üleminekuperioodi, mille jooksul väikeste jaekaubandusettevõtjate suhtes ei kohaldata kohustust märkida muude kui lahtiselt müüdavate toodete ühikuhinda.

ELi liikmesriigid peavad:

  • võtma asjakohaseid meetmeid, et teavitada kõiki asjaomaseid isikuid kõnealuste õigusaktide ülevõtmisest;
  • kehtestada käesoleva direktiivi kohaldamiseks vastu võetud siseriiklike sätete rikkumise eest määratavate karistuste süsteem ja anda selle kohta teavet.

Selle direktiiviga tunnistati alates 18. märtsist 2000 kehtetuks direktiivid 79/581/EMÜ (toiduainete hinnad) ja 88/314/EMÜ (muude toodete kui toiduainete hinnad).

Euroopa Komisjon avaldas 2006. aastal teatise, milles uuriti, kuidas ELi liikmesriigid on direktiivi rakendanud, ja küsiti huvitatud poolte arvamust.

Millal direktiivi kohaldatakse?

Seda kohaldatakse alates 18. märtsist 1998. ELi liikmesriigid pidid selle siseriiklikusse õigusesse üle võtma 18. märtsiks 2000.

Taust

Lisateavet vt:

Põhidokument

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (EÜT L 80, 18.3.1998, lk 27-31).

Seotud aktid

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 1998/6/EÜ (tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel) rakendamise kohta (KOM(2006) 325 (lõplik), 21.6.2006).

Viimati uuendatud: 03/03/2021

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.