Hintojen ilmoittamista koskeva direktiivi (98/6)

Mikä on direktiivin tavoite?

Siinä edellytetään, että kaikkien elinkeinonharjoittajien kuluttajille tarjoamien tuotteiden myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava selkeästi kuluttajatietojen parantamiseksi ja hintavertailujen mahdollistamiseksi.

Keskeiset kohdat

Myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava yksiselitteisesti, helposti tunnistettavalla ja helposti luettavalla tavalla kaikkien elinkeinonharjoittajien kuluttajille tarjoamien tuotteiden osalta (”yksiselitteinen” tarkoittaa lopullista hintaa, johon sisältyy arvonlisävero ja kaikki muut verot).

Yksikköhintaa ei tarvitse ilmoittaa, jos se on sama kuin myyntihinta.

Euroopan unionin (EU) maat voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta tätä sääntöä:

  • tuotteisiin, jotka toimitetaan palvelun suorittamisen yhteydessä;
  • huutokauppoihin sekä taide- ja antiikkiesineiden myyntiin.

Irtotavarana myytävien tuotteiden osalta on ilmoitettava vain yksikköhinta.

Kaikissa mainoksissa, joissa mainitaan myyntihinta, on ilmoitettava myös yksikköhinta.

EU-maat voivat

  • luopua velvoitteesta ilmoittaa niiden tuotteiden yksikköhinta, joiden osalta tällainen ilmoittaminen ei olisi hyödyllistä tai saattaisi aiheuttaa sekaannusta;
  • laadittava muiden kuin elintarvikkeiden osalta luettelo tuotteista, joihin sovelletaan edelleen velvoitetta ilmoittaa yksikköhinta.

Direktiivissä säädettiin siirtymäkaudesta, jonka aikana pienten vähittäismyyjien ei tarvitse ilmoittaa muiden kuin irtotavarana myytävien tuotteiden yksikköhintaa.

EU-maiden on

  • toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tiedottaakseen kaikille asianomaisille henkilöille tämän lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä;
  • säätää seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin soveltamiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja tiedottaa siitä.

Direktiivillä kumottiin 18 päivänä maaliskuuta 2000 direktiivi 79/581/ETY (elintarvikkeiden hinnat) ja direktiivi 88/314/ETY (muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden hinnat).

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2006 tiedonannon, jossa tarkasteltiin, miten EU-maat olivat panneet direktiivin täytäntöön, ja pyydettiin näkemyksiä asiasta kiinnostuneilta tahoilta.

Mistä alkaen direktiiviä sovelletaan?

Sitä on sovellettu 18 päivästä maaliskuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 18 päivään maaliskuuta 2000 mennessä.

Tausta

Lisätietoja on osoitteessa

Pääasiakirja

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 27-31)

Asiaan liittyvät säädökset

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1998/6/EY täytäntöönpanosta (KOM(2006) 325 lopullinen, 21.6.2006).

Päivitetty viimeksi: 03/03/2021

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.