Směrnice o označování cen (98/6)

Jaký je cíl směrnice?

Vyžaduje, aby prodejní cena a jednotková cena všech výrobků nabízených obchodníky spotřebitelům byly jasně uvedeny s cílem zlepšit informovanost spotřebitelů a umožnit srovnání cen.

Klíčové body

Prodejní cena a jednotková cena musí být uvedeny jednoznačným, snadno identifikovatelným a jasně čitelným způsobem pro všechny výrobky nabízené obchodníky spotřebitelům („jednoznačný“, tj. konečná cena včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní).

Jednotková cena nemusí být uvedena, pokud je totožná s prodejní cenou.

Země Evropské unie (EU) se však mohou rozhodnout, že toto pravidlo nepoužijí:

  • na výrobky dodávané v rámci poskytování služby;
  • prodej uměleckých děl a starožitností v aukci a prodej uměleckých děl a starožitností.

U výrobků volně ložených musí být označena pouze jednotková cena.

Každá reklama, která uvádí prodejní cenu, musí rovněž uvádět jednotkovou cenu.

Země EU mohou:

  • upustit od povinnosti uvádět jednotkovou cenu výrobků, u nichž by takové označení nebylo užitečné nebo by mohlo vést k záměně;
  • v případě nepotravinářských výrobků sestavit seznam produktů, na které se nadále vztahuje povinnost uvádět jednotkovou cenu.

Směrnice stanovila přechodné období, během něhož se na malé maloobchodní podniky nevztahuje povinnost uvádět jednotkovou cenu jiných výrobků, než jsou výrobky prodávané volně ložené.

Země EU musí:

  • přijmout vhodná opatření s cílem informovat všechny dotčené osoby o provedení těchto právních předpisů do vnitrostátního práva;
  • stanovit a informovat o systému sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice.

Tato směrnice zrušila s účinkem od 18. března 2000 směrnice 79/581/EHS (ceny potravin) a 88/314/EHS (ceny nepotravinářských výrobků).

V roce 2006 vydala Evropská komise sdělení, v němž zkoumala, jak země EU směrnici provedly, a vyžádala si názory zúčastněných stran.

Od kdy se směrnice použije?

Uplatňuje se od 18. března 1998. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 18. března 2000.

Pozadí

Pro více informací viz:

Hlavní dokument

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27-31).

Související akty

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (KOM(2006) 325 v konečném znění, 21.6.2006).

Poslední aktualizace: 03/03/2021

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.