Cenu norādīšanas direktīva (98/6)

Kāds ir direktīvas mērķis?

Tajā ir skaidri jānorāda pārdošanas cena un vienības cena visiem produktiem, ko tirgotāji piedāvā patērētājiem, lai uzlabotu patērētāju informētību un ļautu salīdzināt cenas.

Galvenie punkti

Pārdošanas cenai un vienības cenai jābūt norādītai skaidrā, viegli identificējamā un skaidri salasāmā veidā attiecībā uz visiem produktiem, ko tirgotāji piedāvā patērētājiem (“nepārprotama” nozīmē galīgo cenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visus pārējos nodokļus).

Vienības cena nav jānorāda, ja tā ir identiska pārdošanas cenai.

Tomēr Eiropas Savienības (ES) valstis var nolemt nepiemērot šo noteikumu:

  • produktiem, ko piegādā, sniedzot pakalpojumu;
  • pārdošanai izsolēs un mākslas darbu un senlietu pārdošanai.

Produktiem, kurus pārdod neiesaiņotus, jāuzrāda tikai vienības cena.

Jebkurā reklāmā, kurā norādīta pārdošanas cena, jānorāda arī vienības cena.

ES valstis var:

  • atcelt pienākumu norādīt vienības cenu produktiem, attiecībā uz kuriem šāda norāde nebūtu lietderīga vai varētu radīt neskaidrības;
  • nepārtikas preču gadījumā sastāda to produktu sarakstu, uz kuriem joprojām attieksies pienākums norādīt vienības cenu.

Direktīvā bija paredzēts pārejas periods, kurā mazie mazumtirdzniecības uzņēmumi nebija pakļauti pienākumam norādīt vienības cenu produktiem, kas netiek pārdoti bez taras.

ES valstīm:

  • veikt atbilstīgus pasākumus, lai informētu visas attiecīgās personas par šo tiesību aktu transponēšanu;
  • nosaka un sniedz informāciju par sankciju sistēmu par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti, piemērojot šo direktīvu.

Ar šo direktīvu no 2000. gada 18. marta atcēla Direktīvu 79/581/EEK (pārtikas preču cenas) un Direktīvu 88/314/EEK (nepārtikas preču cenas).

Eiropas Komisija 2006. gadā nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika analizēts, kā ES valstis ir īstenojušas direktīvu, un uzzinātu ieinteresēto personu viedokļus.

No kura brīža direktīva ir piemērojama?

To piemēro kopš 1998. gada 18. marta. ES valstīm tas bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2000. gada 18. martam.

Informācijai

Papildu informācija:

Galvenais dokuments

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas (OV L 80, 18.3.1998., 27.–31. lpp.).

Saistītie akti

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 1998/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas (COM(2006) 325, galīgā redakcija, 21.6.2006.).

Lapa atjaunināta: 03/03/2021

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.