Prismärkningsdirektivet (98/6)

Vad är syftet med direktivet?

Det krävs att försäljningspriset och jämförpriset för alla produkter som erbjuds konsumenter av näringsidkare anges tydligt för att förbättra informationen till konsumenterna och möjliggöra prisjämförelser.

Huvudpunkter

Försäljningspriset och jämförpriset ska anges på ett otvetydigt, lätt identifierbart och lättläst sätt för alla produkter som näringsidkare erbjuder konsumenter (”otvetydigt” betyder det slutliga priset inklusive mervärdesskatt och alla andra skatter).

Enhetspriset behöver inte anges om det är identiskt med försäljningspriset.

Länderna i Europeiska unionen (EU) kan dock besluta att inte tillämpa denna regel:

  • varor som tillhandahålls i samband med tillhandahållandet av en tjänst,
  • försäljning på auktion och försäljning av konstverk och antikviteter.

När varan säljs i lös vikt behöver bara jämförpriset anges.

I all reklam där försäljningspriset anges ska även jämförpriset anges.

EU-länderna kan

  • avstå från skyldigheten att ange jämförpris för produkter för vilka en sådan angivelse inte skulle vara användbar eller skulle kunna skapa förvirring,
  • när det gäller icke-livsmedelsprodukter, upprätta en förteckning över de produkter för vilka skyldigheten att ange jämförpris kommer att fortsätta att gälla.

I direktivet föreskrevs en övergångsperiod under vilken små detaljhandelsföretag inte skulle vara skyldiga att ange jämförpriset för andra produkter än de som säljs i bulk.

EU-länderna måste

  • vidta lämpliga åtgärder för att informera alla berörda personer om införlivandet av denna lagstiftning,
  • fastställa och informera om påföljdssystemet för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas med tillämpning av detta direktiv.

Genom detta direktiv upphävdes direktiven 79/581/EEG (livsmedelspriser) och 88/314/EEG (priser på andra produkter än livsmedel) med verkan från och med den 18 mars 2000.

År 2006 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande där man undersökte hur EU-länderna hade genomfört direktivet och bad berörda parter om synpunkter.

Från och med vilken tidpunkt börjar direktivet tillämpas?

Den tillämpas sedan den 18 mars 1998. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning senast den 18 mars 2000.

Bakgrund

För ytterligare information, se:

Huvuddokument

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (EGT L 80, 18.3.1998, s. 27–31).

Anknytande rättsakter

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (COM (2006) 325 final, 21.6.2006).

Senaste uppdatering: 03/03/2021

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.