Национално законодателство

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Конституция на Република Хърватия

Конституция на Република Хърватия

Основни законодателни актове в областта на наказателното право

Наказателен кодекс (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 и 126/19)

От първия ден на 2013 г. влезе в сила нов Наказателен кодекс, с който се приемат вестници, като например по-високи наказания и по-дълги давностни срокове, и се въвеждат нови престъпления като неплащане на заплати, неправомерно шофиране по пътищата и неразрешени хазартни игри. С измененията на Наказателния кодекс от декември 2012 г. в областта на наказателната отговорност притежаването на наркотици за лична употреба се превръща в леко престъпление.

Наказателният кодекс има обща и специфична част:

Общата част на Наказателния кодекс съдържа разпоредби, приложими за всички престъпления. Тези разпоредби уреждат общите презумпции за наказуемост, глоби и наказателни санкции.

Конкретният раздел от Наказателния кодекс съдържа описание на конкретните престъпления и наказанията, които могат да им бъдат наложени, включително престъпленията и наказанията, които са им наложени в други закони. Престъпленията, предвидени в хърватския наказателен кодекс, са:

 • престъпления срещу човечеството и човешкото достойнство,
 • престъпления срещу живота и тялото
 • престъпления срещу правата на човека и основните свободи,
 • престъпления против заетостта и социалното осигуряване,
 • престъпления срещу личната свобода
 • престъпление срещу неприкосновеността на личния живот
 • престъпления срещу честта и репутацията,
 • престъпления срещу сексуалната свобода
 • престъпления, свързани със сексуално насилие и сексуална експлоатация на деца,
 • престъпления против брака, семейството и децата,
 • престъпления срещу човешкото здраве,
 • престъпления против околната среда
 • престъпления срещу общата безопасност
 • престъпления срещу безопасността на движението по пътищата
 • престъпления срещу собствеността,
 • престъпления срещу икономиката,
 • престъпления срещу компютърни системи, софтуер и данни,
 • престъпления, свързани с подправяне,
 • престъпления срещу интелектуалната собственост,
 • престъпления срещу служебните задължения,
 • престъпления срещу съдебната власт
 • престъпления срещу обществения ред
 • престъпления против правото на глас,
 • престъпления срещу Република Хърватия,
 • престъпления срещу чужда държава или международна организация, и
 • престъпления срещу хърватските въоръжени сили.

Закон за наказателното производство (NN № 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 — Решение и заповед на USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 и 126/19)

С този закон се определят правилата, с които се гарантира, че невинни лица не могат да бъдат осъждани и че на извършителите на престъпления се налага наказание или друга мярка при условията, предвидени от закона въз основа на законосъобразно проведено производство пред компетентен съд.

Наказателното преследване и наказателното производство могат да се провеждат и приключват само в съответствие с правилата и при условията, предвидени в закона.

Законът за наказателното производство транспонира следните регламенти на ЕС в хърватската правна система:

 1. Директива № 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280 от 26 г. 10 2010),
 2. Директива № 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (ОВ L 101 от 15 г. 4 2011),
 3. Директива № 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (ОВ L 335 от 17 г. 12 2011),
 4. Директива № 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142 от 1 г. 6 2012),
 5. Рамково решение 2008/977/JHA на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30 г. 12 2008)
 6. Директива № 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/JHA на Съвета (ОВ L 315, 14 г. 11 2012),
 7. Директива № 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294 от 6 г. 11 2013),
 8. Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127 от 29 г. 4 2014),
 9. Директива № 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/JHA на Съвета (ОВ L 151 от 21 г. 5 2014).
 10. Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65 от 11 г. 3 2016),
 11. Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297 от 4 г. 11 2016).

Наказателното производство се провежда по искане на упълномощен прокурор.

Упълномощеният прокурор в наказателното производство за престъпленията, преследвани служебно, е прокурор, докато по отношение на тези, срещу които е повдигнато обвинение от частноправен субект, упълномощеният прокурор е частно лице. В случай на определени престъпления, предвидени в закона, наказателното производство се образува от прокурор само по искане на жертвата. Освен ако законът не предвижда друго, прокурорът образува наказателно производство, ако има основателно подозрение, че определено лице е извършило престъпление служебно, при условие че няма правни пречки за наказателно преследване на съответното лице.

Ако прокурорът не установи основания за започване или провеждане на наказателно преследване, неговото положение може да бъде възприето от пострадалия в качеството му на ищец при условията, определени в този закон.

Закон за правните последици от осъждането, регистрите за съдимост и рехабилитацията (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidence ciji i rehabilitaciji) (NN № 143/12 и № 105/15)

Този закон урежда правните последици от осъждането, организацията, поддържането, наличността, предоставянето и заличаването на данни от регистрите за съдимост и международния обмен на данни от регистрите за съдимост, както и рехабилитацията.

Този закон съдържа разпоредби, които са в съответствие със следните актове на Европейския съюз:

 • Рамково решение 2009/315/JHA на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки,
 • Решение 2009/316/JHA на Съвета от 6 април 2009 г. година за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 Рамково решение 2009/315/JHA.

Регистрите за съдимост в Хърватия се организират и поддържат от министерството, отговарящо за съдебната система, което същевременно е централният орган за обмен на такива данни с други държави (наричано по-нататък Министерство).

Регистрите за съдимост се водят за физически и юридически лица (наричани по-долу лица), които са осъдени за престъпления с окончателна присъда в Хърватия. Регистри за съдимост се съхраняват и за хърватски граждани и за юридически лица с местоживеене в Хърватия, които са осъдени за престъпления с влязла в сила присъда извън Република Хърватия, ако тези данни са били предоставени на министерството.

Регистрите за съдимост включват и списък на лицата, осъдени с влязла в сила присъда за престъпления, свързани със сексуално насилие и експлоатация на деца, и други престъпления, посочени в член 13, параграф 4 от този закон.

Най-важните законодателни актове в областта на гражданското, търговското и административното право в Република Хърватия са:

Закон за задълженията ( NN № 35/05, 41/08 и 125/11)

Законът урежда основанията за задължителни отношения (обща част) и договорни и извъндоговорни задължения (специфична част).

Страните по сделките са свободни да регулират гражданските задължения, но те не могат да бъдат регулирани по начин, който противоречи на Конституцията на Хърватия, задължителните разпоредби и обществения морал.

Закон за собствеността и други вещни права (NN № 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 и 143/12)

Този закон установява общи правила за притежаването на вещи от лица; разпоредбите на този закон ще се прилагат и по отношение на притежаването на вещи, които са предмет на специална правна договореност, освен ако не противоречат на тази договореност.

Това, което е предвидено в закона по отношение на правото на собственост и собствениците, се прилага съответно за всички други материални права, освен ако изрично не е предвидено друго в закона или не произтича от правното им естество.

Закон за наследяването (Zakon onaslje-ivanju) (NN бр. 48/03, 163/03, 35/05 — Закон за гражданските задължения и 127/13)

Този закон урежда правото на наследяване и правилата, съгласно които съдилищата, другите органи и упълномощените лица действат в областта на наследяването.

Закон за поземления регистър (NN № 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 и 108/17)

Този закон урежда въпросите, свързани с правния статут на недвижимите имоти на територията на Хърватия, които са от значение за правните сделки, и също така урежда начина и формата на водене на поземлени регистри (служба за поземлено право (gruntovnica)), ако не са предвидени специални разпоредби за определени парцели земя.

Законза гражданското съдопроизводство (Zakon o parničnom postupku) ( NN бр. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 — консолидиран текст, 25/13 и 89/14)

Този закон урежда процесуалните правила, съгласно които съдилищата разглеждат и се произнасят по спорове относно основните права и задължения на човека и гражданите, личните и семейните отношения на гражданите, както и по трудови, търговски, имуществени и други граждански спорове, освен ако не е предвидено по закон съдилищата да се произнасят по някои от тези спорове съгласно правилата на друго производство.

Закон за прилагане (NN № 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 и 73/17)

Този закон урежда производствата, при които съдилищата и нотариусите изпълняват уреждането на вземания въз основа на изпълнителни и автентични актове (изпълнително производство) и производствата, в които съдилищата и нотариусите осигуряват обезпечение на вземането (производство за обезпечение), освен ако не е предвидено друго в отделен закон. Материалноправните правоотношения, установени въз основа на изпълнителното производство и обезпечителното производство, също се уреждат от този закон.

Най-важните законодателни актове в областта на съдебното сътрудничество:

Закон за международното частно право (NN № 101/17)

Законът урежда:

 1. приложимо право към частноправни отношения с международно значение
 2. компетентност на съдилищата и другите органи на Република Хърватия по правни въпроси, свързани с въпросите, посочени в точка 1 от настоящия член и в процедурния правилник
 3. признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по правни въпроси, които имат за предмет предмета, посочен в точка 1 от настоящия член.

по-поетапно на:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Повече информация

Последна актуализация: 22/12/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.