Leġiżlazzjoni nazzjonali

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja

Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja

Biċċiet ewlenin ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-liġi kriminali

Il-kodiċi Kriminali (NN Nri https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.html125/11, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3076.html144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 u 126/19)

Mill-ewwel jum tal-2013, daħal fis-seħħ Kodiċi Penali ġdid, li jadotta gazzetti bħal pieni ogħla u perjodi ta’ limitazzjoni itwal u jintroduċi reati kriminali ġodda bħal nuqqas ta’ ħlas ta’ pagi, sewqan abbużiv fit-traffiku fit-toroq u logħob tal-azzard mhux awtorizzat. Permezz ta’ emendi għall-Kodiċi Kriminali ta’ Diċembru 2012 fil-qasam tar-responsabbiltà kriminali, il-pussess ta’ drogi għall-użu personali sar reat minuri.

Il-kodiċi Kriminali għandu parti ġenerali u parti speċifika:

A) Il-parti ġenerali tal-Kodiċi Kriminali fiha dispożizzjonijiet applikabbli għar-reati kriminali kollha. Dawn id-dispożizzjonijiet jirregolaw il-preżunzjonijiet ġenerali ta’ punibbiltà, multi u pieni kriminali.

It-Taqsima speċifika tal-Kodiċi Kriminali fiha deskrizzjoni tar-reati speċifiċi u l-pieni li jistgħu jiġu imposti fuqhom, inklużi r-reati u l-pieni imposti fuqhom f’liġijiet oħra. Ir-reati kriminali stabbiliti fil-Kodiċi Kriminali Kroat huma:

 • reati kriminali kontra l-umanità u d-dinjità umana,
 • kriminalità kontra l-ħajja u l-ġisem
 • reati kriminali kontra d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali,
 • reati kriminali kontra l-impjieg u l-assigurazzjoni soċjali,
 • kriminalità kontra l-libertà personali
 • kriminalità kontra l-privatezza
 • reati kriminali kontra l-unur u r-reputazzjoni,
 • kriminalità kontra l-libertà sesswali
 • reati kriminali ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal,
 • reati kriminali kontra ż-żwieġ, il-familja u t-tfal,
 • reati kriminali kontra s-saħħa tal-bniedem,
 • reati ambjentali
 • reati kontra s-sikurezza ġenerali
 • reati kontra s-sikurezza tat-traffiku
 • reati kriminali kontra l-proprjetà,
 • reati kriminali kontra l-ekonomija,
 • reati kriminali kontra sistemi tal-kompjuter, softwer u data,
 • reati kriminali ta’ falsifikazzjoni,
 • reati kriminali kontra l-proprjetà intellettwali,
 • reati kriminali kontra d-dover uffiċjali,
 • reati kontra l-ġudikatura
 • reati kontra l-ordni pubbliku
 • reati kriminali kontra d-dritt tal-vot,
 • reati kriminali kontra r-Repubblika tal-Kroazja,
 • reati kriminali kontra stat barrani jew organizzazzjoni internazzjonali, u
 • reati kriminali kontra l-forzi armati Kroati.

L-attdwar il-Proċedura Kriminali (NN Nri 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 — id-Deċiżjoni u l-Ordni tal-USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 u 126/19)

Dan l-Att jiddefinixxi r-regoli biex jiġi żgurat li l-ebda persuna innoċenti ma tiġi kkundannata, u li tiġi imposta piena jew miżura oħra fuq l-awturi ta’ reati kriminali skont it-termini previsti mil-liġi abbażi ta’ proċedimenti mwettqa legalment quddiem qorti kompetenti.

Il-prosekuzzjoni kriminali u l-proċedimenti jistgħu jitmexxew u jitlestew biss skont ir-regoli u skont it-termini stabbiliti fl-Att.

L-att dwar il-Proċedura Kriminali jittrasponi r-regolamenti tal-UE li ġejjin fis-sistema legali Kroata:

 1. Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26. 10 2010),
 2. Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu (ĠU L 101, 15. 4 2011),
 3. Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (ĠU L 335, 17. 12 2011),
 4. Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 142, 1. 6 2012),
 5. Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/JHA tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (ĠU L 350, 30. 12 2008)
 6. Id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/JHA (ĠU L 315, 14. 11 2012),
 7. Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma’ partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6. 11 2013),
 8. Id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta’ mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 127, 29. 4 2014),
 9. Id-Direttiva 2014/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2000/383/JHA (ĠU L 151, 21. 5 2014).
 10. Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 11. 3 2016),
 11. Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew (ĠU L 297, 4. 11 2016).

Il-proċedimenti kriminali jitmexxew fuq talba ta’ prosekutur awtorizzat.

Il-Prosekutur awtorizzat fi proċeduri kriminali fir-rigward tar-reati mħarrka ex officio huwa prosekutur pubbliku, filwaqt li fir-rigward ta’ dawk imħarrka minn akkużi privati l-prosekutur awtorizzat huwa persuna privata. Fil-każ ta’ ċerti reati kriminali stabbiliti mil-liġi, il-proċedimenti kriminali jinbdew minn prosekutur pubbliku biss fuq mozzjoni tal-vittma. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi, il-prosekutur pubbliku għandu jibda proċedimenti kriminali jekk ikun hemm suspett fondat li ċerta persuna tkun wettqet reat kriminali mħarrek ex officio, sakemm ma jkunx hemm impedimenti legali għall-prosekuzzjoni tal-persuna rispettiva.

Jekk il-prosekutur pubbliku ma jsib l-ebda raġuni biex tinbeda jew titwettaq prosekuzzjoni kriminali, il-pożizzjoni tiegħu tista’ tittieħed mill-vittma fir-rwol tal-parti danneġġjata bħala attur skont it-termini speċifikati f’dan l-Att.

Att dwar il-Konsegwenzi Legali ta’ Konvvista, Rekords Kriminali u Riabilitazzjoni (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i riabilitaciji) (NN Nri 143/12 u 105/15)

Dan l-Att jirregola l-konsegwenzi legali tal-kundanna, l-organizzazzjoni, iż-żamma, id-disponibbiltà, il-forniment u t-tħassir ta’ data ta’ rekords kriminali u l-iskambju internazzjonali ta’ data ta’ rekords kriminali, u r-riabilitazzjoni.

Dan l-Att fih dispożizzjonijiet li huma konformi mal-atti tal-Unjoni Ewropea li ġejjin:

 • Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali,
 • Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/JHA tas-6 ta’ April 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 Id-Deċiżjoni Qafas 2009/315/JHA.

Ir-rekords kriminali fil-Kroazja huma organizzati u miżmuma mill-ministeru responsabbli għall-ġudikatura li huwa, fl-istess ħin, l-awtorità ċentrali għall-iskambju ta’ tali data ma’ stati oħra (minn hawn’ il quddiem: Il-Ministeru).

Jinżammu rekords kriminali għal persuni fiżiċi u ġuridiċi (minn hawn’ il quddiem: Persuni) li nstabu ħatja ta’ reati kriminali b’sentenza finali fil-Kroazja. Ir-rekords kriminali jinżammu wkoll għal ċittadini Kroati u għal persuni ġuridiċi domiċiljati fil-Kroazja li jiġu kkundannati għal reati kriminali permezz ta’ sentenza finali barra mir-Repubblika tal-Kroazja, jekk tali data tkun ġiet ippreżentata lill-Ministeru.

Ir-rekords kriminali jinkludu wkoll lista ta’ persuni kkundannati b’sentenza finali ta’ reati kriminali ta’ abbuż sesswali u sfruttament tat-tfal u reati kriminali oħra msemmija fl-Artikolu 13(4) ta’ dan l-Att.

L-aktar biċċiet importanti ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-liġi ċivili, kummerċjali u amministrattiva fir-Repubblika tal-Kroazja huma:

L-att dwar l-Obbligi (NN Nri 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 u 29/18)

L-att jirregola l-bażi ta’ relazzjonijiet obbligatorji (parti ġenerali) u obbligi kuntrattwali u mhux kuntrattwali (parti speċifika).

Il-partijiet fit-tranżazzjonijiet huma liberi li jirregolaw l-obbligi ċivili, iżda dawn jistgħu ma jiġux regolati b’mod li jmur kontra l-Kostituzzjoni Kroata, ir-regolamenti obbligatorji u l-moralità pubblika.

Att dwaris-Sjieda u Drittijiet Reali Oħra (NN Nri 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 u 143/12)

Dan l-Att jistabbilixxi arranġamenti ġenerali għall-pussess ta’ oġġetti minn persuni; Ir-regoli ta’ dan l-Att se japplikaw ukoll għall-pussess ta’ oġġetti li huma soġġetti għal xi arranġament legali speċjali, sakemm ma jmorrux kontra tali arranġament.

Dak li huwa previst fl-Att fir-rigward tad-dritt tas-sjieda u s-sidien japplika kif xieraq għad-drittijiet materjali l-oħra kollha, sakemm ma jkunx previst mod ieħor speċifikament mil-liġi jew li jirriżulta min-natura legali tagħhom.

L-att dwar is-Suċċessjoni (NN Nri 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 u 14/19)

Dan l-Att jirregola d-dritt tas-suċċessjoni u r-regoli li skonthom il-qrati, awtoritajiet oħra u persuni awtorizzati jipproċedu fi kwistjonijiet ta’ suċċessjoni.

Attdwar ir-Reġistru tal-Artijiet (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 63/19)

Dan l-Att jirregola l-kwistjonijiet relatati mal-istatus legali tal-proprjetà immobbli fit-territorju tal-Kroazja rilevanti għal tranżazzjonijiet legali, u jirregola wkoll il-mod u l-forma taż-żamma tar-reġistri tal-artijiet (uffiċċju tat-titolu tal-artijiet (gruntovnica)) jekk ma tkun saret l-ebda dispożizzjoni speċifika għal ċerti plottijiet ta’ art.

Il-kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (NN, Nru 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 — Testi konsolidati, 25/13, 25/13, i-123/08)

Dan l-Att jirregola r-regoli ta’ proċedura li skonthom il-qrati jisimgħu u jiddeċiedu f’tilwim li jikkonċerna d-drittijiet u d-dmirijiet fundamentali tal-bniedem u ċ-ċittadin, ir-relazzjonijiet personali u familjari taċ-ċittadini kif ukoll f’tilwim industrijali, kummerċjali, tal-proprjetà u tilwim ċivili ieħor, sakemm ma jkunux saru dispożizzjonijiet mil-liġi għall-qrati biex jiddeċiedu dwar xi wħud minn dawn it-tilwimiet skont ir-regoli ta’ xi proċedura oħra.

L-att ta’ Infurzar (NN Nri 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 u 131/20)

Dan l-Att jirregola l-proċedimenti li fihom il-qrati u n-nutara pubbliċi jinfurzaw is-soluzzjoni ta’ talbiet abbażi ta’ eżekuzzjoni u strumenti awtentiċi (proċedimenti ta’ eżekuzzjoni) u l-proċedimenti li fihom il-qrati u n-nutara pubbliċi jinfurzaw pretensjoni ta’ sigurtà (proċedimenti ta’ sigurtà), sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn liġi separata. Ir-relazzjonijiet legali sostantivi stabbiliti abbażi ta’ proċedimenti ta’ infurzar u ta’ proċeduri ta’ sigurtà huma rregolati wkoll minn dan l-Att.

L-aktar biċċiet importanti ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja:

L-att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat (NN Nru 101/17)

L-att jirregola:

 1. liġi applikabbli għar-relazzjonijiet tad-dritt privat b’dimensjoni internazzjonali
 2. ġurisdizzjoni tal-qrati u awtoritajiet oħra tar-Repubblika tal-Kroazja fi kwistjonijiet legali relatati mal-kwistjoni msemmija fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu u r-regoli ta’ proċedura
 3. ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi barranin fi kwistjonijiet legali li għandhom bħala l-għan tagħhom is-suġġett imsemmi fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu.

F’aktar dettall fuq:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Aktar informazzjoni

L-aħħar aġġornament: 01/10/2021

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.