Kansallinen lainsäädäntö

Rootsi

Tällä sivulla on tietoa Ruotsin oikeusjärjestelmästä.

Sisu koostaja:
Rootsi

Oikeudelliset lähteet

Ruotsissa on neljä tärkeintä oikeuslähdettä: lainsäädäntö, valmisteluasiakirjat, oikeuskäytäntö ja akateeminen kirjallisuus.

Tärkeimmät oikeuslähteet ovat lait. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säännöt on jaettu lakeihin, asetuksiin ja asetuksiin. Parlamentti päättää säädöksistä, hallitus asetuksista ja viranomaiset asetuksista.

Ruotsin valtiopäivät on ainoa julkinen elin, jolla on oikeus antaa uusia lakeja tai muuttaa voimassa olevia lakeja. Hyväksytyt lait voidaan kumota tai niitä voidaan muuttaa ainoastaan valtiopäivien uudella päätöksellä.

Tuomioistuinten päätöksillä ja oikeuskäytännöllä on tärkeä merkitys lain soveltamisessa. Tämä koskee erityisesti korkeimman oikeuden, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä.

Lakiehdotusten eli lainsäädäntöprosessin yhteydessä laadittujen tekstien valmistelutyötä käytetään myös lain soveltamisessa.

Päätöksentekoprosessi

Yleensä hallitus ehdottaa uutta lakia tai lainsäädännön muuttamista. Ennen lakiesityksen esittämistä valtiopäiville hallituksen on yleensä tarkasteltava asianmukaisesti eri vaihtoehtoja. Tämä tehtävä annetaan erikseen nimetylle tutkintatoimikunnalle.

Ennen kuin valtiopäivät päättää lakiesityksen hyväksymisestä, valtiopäivien jäsenten on tarkasteltava ehdotusta parlamentin valiokunnassa. Komiteoita on 15, ja niillä kullakin on oma vastuualueensa, kuten liikenne tai koulutus.

Valiokunta toimittaa valtiopäiville mietinnön, joka sisältää suosituksia päätöksestä, joka valtiopäivien olisi tehtävä valtiopäivien ja valtiopäivien jäsenten ehdotuksista. Sen jälkeen kaikki valtiopäivien jäsenet keskustelevat lakiesityksestä lopullista päätöstä varten.

Hallituksen vastuulla on panna valtiopäivien päätökset täytäntöön ja varmistaa, että ne pannaan täytäntöön valtiopäivien tarkoittamalla tavalla. Tässä tehtävässä hallitusta avustavat hallituksen virastot, joihin kuuluvat kaikki ministeriöt ja noin 300 julkista virastoa.

Kaikki lait ja asetukset julkaistaan Ruotsin säädöskokoelmassa (SFS), joka on saatavilla paperilla ja Internetissä.

Oikeudellinen tietokanta

Lagrummet -sivustolla on oikeudellista tietoa julkishallinnosta. Portaalissa on linkkejä hallituksen, Riksdagenin, ylempien tuomioistuinten ja valtion virastojen oikeudellisiin tietoihin.

Kaikki lait ja määräykset julkaistaan Ruotsin säädöskokoelman verkkosivuilla.

Portaalit ovat maksuttomia.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.