Mediace v zemích EU

Áustria

Než se obrátit na soud, proč se nesnažit urovnat váš spor prostřednictvím mediace? Mediace je alternativní způsob řešení sporů, v jehož rámci je stranám při řešení problémů nápomocen mediátor.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Koho kontaktovat?

Federální ministerstvo spravedlnosti rovněž vede seznam registrovaných mediátorů. Do tohoto seznamu budou zařazeni pouze mediátoři, kteří mají technickou kvalifikaci na základě příslušného školení.

Neexistuje žádný ústřední orgán odpovědný za mediační služby.

Existují obchodní a nekomerční sdružení, která mediaci poskytují, a některé nevládní organizace, které podporují mediátory.

Kdy bych se měl rozhodnout pro mediaci?

Mediace v občanských věcech se používá k řešení konfliktů, pro něž jsou příslušné běžné soudy. Strany sporu si mohou dobrovolně zvolit mediaci s cílem nalézt řešení sporu.

V případě některých sousedských sporů musí být spor vyřešen nejdříve před soudem, a to tak, že věc bude předložena smírčímu soudu, v jehož rámci se usiluje o soudní smír prostřednictvím okresního soudu (tzv. „prätorischer Vergleich“) nebo prostřednictvím mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Pro mediátory neexistuje žádné zvláštní nařízení nebo kodex chování. Zvláštní práva a povinnosti se vztahují pouze na osoby zapsané na seznamu mediátorů.

Mediátoři nejsou registrováni v oblasti odborných znalostí, jako jsou mediátoři v oblasti rodinné, lékařské nebo stavební práce, a oblasti činnosti zapsaných mediátorů se uvádějí odděleně.

Každá osoba, která má uvedenou odbornou přípravu, může být zařazena na seznam „registrovaných mediátorů“ v souladu s platnými pravidly. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediator * in“ není chráněným profesním označením; označení „zapsaný * mediátor *“ však nesmí být použito bez povolení.

Informace a vzdělávání

Další informace mimo jiné o odborné přípravě a podmínkách pro registraci mediátora * v Rakousku naleznete zde. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.

Kolik z mediace stojí?

Mediace není obecně bezplatná.

Mediační poplatek se dohodne mezi soukromým mediátorem * a stranami sporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V souladu se směrnicí 2008/52/ES musí být strany schopny požadovat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace prohlášen za vykonatelný. Je na členských státech, aby uvedly, které soudy nebo jiné orgány jsou odpovědné za přijímání těchto žádostí.

V Rakousku je obsah dohody vyplývající z mediace vykonatelný, pouze pokud má dohoda podobu smíru (Vergleich) před soudem nebo notářským úkonem před notářem.

Poslední aktualizace: 11/08/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.