Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Áustria

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών στις οποίες ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη στην επίλυση των προβλημάτων.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί επίσης κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται μόνο οι διαμεσολαβητές που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα βάσει κατάλληλης εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχει κεντρική αρχή αρμόδια για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Υπάρχουν εμπορικές και μη εμπορικές ενώσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη στήριξη διαμεσολαβητών.

Πότε θα πρέπει να επιλέξω τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφορών για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία τα ίδια τα τακτικά δικαστήρια. Τα μέρη μιας διαφοράς μπορούν να επιλέξουν τη διαμεσολάβηση εθελοντικά προκειμένου να βρουν τη δική τους λύση στη διαφορά.

Σε ορισμένες γειτονικές χώρες, η επίλυση του ζητήματος από το δικαστήριο πρέπει πρώτα να γίνει πριν από την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο. αυτό μπορεί να γίνει μέσω παραπομπής της υπόθεσης σε επιτροπή συνδιαλλαγής, με την οποία ζητείται εξωδικαστική επίλυση μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου (μια διαδικασία γνωστή ως «prätorischer Vergleich») ή μέσω διαμεσολάβησης.

Ισχύουν εν προκειμένω ειδικοί κανόνες;

Δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός ή κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές. Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που εγγράφονται στον κατάλογο διαμεσολαβητών.

Οι διαμεσολαβητές δεν καταχωρίζονται σε θέματα εμπειρογνωμοσύνης, όπως οι διαμεσολαβητές για οικογενειακά, ιατρικά ή οικοδομικά θέματα, και τα πεδία δραστηριότητας των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών αναφέρονται χωριστά.

Κάθε άτομο που αφορά την προβλεπόμενη εκπαίδευση μπορεί να εγγράφεται στον κατάλογο των «εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών» σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home Η φράση «Mediator * in» δεν αποτελεί προστατευόμενο επαγγελματικό τίτλο· ωστόσο, η ονομασία «διαμεσολαβητής *» μπορεί να μην χρησιμοποιείται χωρίς άδεια.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με την κατάρτιση και τους όρους εγγραφής στον διαμεσολαβητή * στην Αυστρία διατίθενται εδώ. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο στα γερμανικά.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Σε γενικές γραμμές, η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν.

Το τέλος διαμεσολάβησης συμφωνείται μεταξύ του ιδιώτη μεσολαβητή * και των διάδικων μερών.

Μπορεί να επιβληθεί η τήρηση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, τα μέρη πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστή το περιεχόμενο γραπτής συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αναφέρουν ποια δικαστήρια ή άλλες αρχές είναι αρμόδια για την παραλαβή των εν λόγω αιτήσεων.

Στην Αυστρία, το περιεχόμενο της συμφωνίας που προκύπτει από τη διαμεσολάβηση είναι εκτελεστό μόνο εάν η συμφωνία έχει τη μορφή συμβιβασμού (Vergleich) ενώπιον δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης ενώπιον συμβολαιογράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/08/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.