Bemiddeling in EU-landen

Áustria

Waarom proberen we uw geschil niet via bemiddeling te beslechten? Bemiddeling is een alternatieve methode voor het beslechten van geschillen waarin een bemiddelaar de partijen bijstaat bij de oplossing van de problemen.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Met wie contact opnemen?

Het ministerie van Justitie houdt ook een lijst van geregistreerde bemiddelaars bij. Alleen bemiddelaars die technisch gekwalificeerd zijn op basis van een passende opleiding worden in deze lijst opgenomen.

Er is geen centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor bemiddelingsdiensten.

Er zijn commerciële en niet-commerciële organisaties die bemiddeling verlenen en niet-gouvernementele organisaties die bemiddelaars ondersteunen.

Wanneer moet ik ervoor kiezen om te bemiddelen?

Bemiddeling in burgerlijke zaken wordt gebruikt om conflicten op te lossen waarvoor de gewone rechtbanken zelf bevoegd zijn. Partijen bij een geschil kunnen vrijwillig voor bemiddeling kiezen om hun eigen oplossing voor het geschil te vinden.

In sommige nabuurschapsgeschillen moet eerst een poging worden gedaan om de zaak te beslechten voordat de zaak voor de rechter kan worden gebracht.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Er is geen specifieke regelgeving of gedragscode voor bemiddelaars. De bijzondere rechten en verplichtingen gelden alleen voor personen die op de lijst van bemiddelaars zijn geplaatst.

Bemiddelaars worden niet geregistreerd op het gebied van deskundigheid, zoals bemiddelaars voor familie-, medische of gebouwenaangelegenheden, en de werkterreinen van geregistreerde bemiddelaars worden afzonderlijk vermeld.

Elke persoon met de aangeboden opleiding kan overeenkomstig de toepasselijke voorschriften worden opgenomen in de lijst van „geregistreerde bemiddelaars”. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediator * in” is geen beschermde beroepstitel; de vermelding „geregistreerde * bemiddelaar *” mag echter niet zonder toestemming worden gebruikt.

Informatie en opleiding

Meer informatie over onder meer opleiding en de voorwaarden voor registratie als bemiddelaar * in Oostenrijk is hier te vinden. De informatie is uitsluitend in het Duits beschikbaar.

Hoeveel kost de bemiddeling?

Bemiddeling is over het algemeen niet gratis.

De bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen tussen de particuliere bemiddelaar * en de partijen bij het geschil.

Kan een overeenkomst die het gevolg is van bemiddeling, ten uitvoer worden gelegd?

Overeenkomstig Richtlijn 2008/52/EG moeten de partijen kunnen verzoeken dat de inhoud van een schriftelijke overeenkomst die het resultaat is van de bemiddeling, uitvoerbaar wordt verklaard. Het is aan de lidstaten om aan te geven welke rechtbanken of andere instanties verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van dergelijke verzoeken.

In Oostenrijk is de inhoud van een uit bemiddeling voortvloeiende overeenkomst alleen uitvoerbaar indien de overeenkomst de vorm aanneemt van een schikking (Vergleich) voor een rechtbank of notariële akte voor een notaris.

Laatste update: 11/08/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.