Mediācija ES dalībvalstīs

Tjekkiet

Tā vietā, lai dotos uz tiesu, kāpēc strīdu neatrisināt ar mediācijas palīdzību? Tas ir alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) veids, kurā mediators palīdz strīda pusēm panākt vienošanos. Starpniecības izmantošanas priekšrocība ir laiks, kas ietaupīts, izmantojot šādu strīdu izšķiršanas veidu (salīdzinājumā ar ilgstošu tiesas procesu), un bieži vien finanšu ietaupījumi (salīdzinājumā ar tiesvedības izmaksām).

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Kur jāvēršas?

Mediācijas centrālā iestāde kā veids, kā risināt nozieguma starp likumpārkāpēju un cietušo sekas saistībā ar kriminālprocesu, ir Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienests. Čehijas Republikas Tieslietu ministrija ir atbildīga par šā dienesta darbību.

Lai veiktu mediāciju civillietās, varat sazināties ar kādu no mediatoriem, kas piedāvā šo pakalpojumu. Čehijā strādājošo mediatoru kontaktinformācija ir atrodama dažādās tīmekļa vietnēs, ievadot meklējamo terminu “mediācija”.

Mediatoru saraksts ir atrodams, piemēram, Čehijas Republikas Mediatoru asociācijas, Čehijas Republikas Advokātu asociācijas un Čehijas Republikas Šķīrējtiesu un starpniecības procedūru savienības tīmekļa vietnēs. Kontakti Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienestam, kas darbojas attiecīgo rajona tiesu pakļautībā, ir atrodami dienesta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar Likumu Nr. 202/2012 par mediāciju reģistrēto mediatoru saraksts, ko uztur Čehijas Republikas Tieslietu ministrija, ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Mediācijas jomā darbojas vairākas citas nevalstiskās organizācijas (NVO) un struktūras.

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama visās tiesību jomās, izņemot gadījumus, kad tā ir izslēgta ar tiesību aktiem. Tas ietver ģimenes tiesības, komerctiesības un krimināltiesības. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu priekšsēdētājs, ja tas ir lietderīgi un lietderīgi, var izdot rīkojumu pusēm satikties ar mediatoru sākotnēji 3 stundas. Šādos gadījumos tā var apturēt tiesvedību uz laiku līdz 3 mēnešiem.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Jā, mediāciju reglamentē Likums Nr. 202/2012 par mediāciju un kriminālprocesa jomā – Likums Nr. 257/2000 par Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienestu.

Informācija un apmācība

Reģistrētiem mediatoriem, kas darbojas saskaņā ar Likumu Nr. 202/2012 par mediāciju, ir sekmīgi jānokārto profesionālais eksāmens Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas ieceltajā komitejā. Mediatoram, kas strādā Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienestā saskaņā ar Likumu Nr. 257/2000 Coll., Čehijas Republikas Probācijas un mediācijas dienests, jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

Krimināljustīcijas sistēmā strādājošo mediatoru apmācību nodrošina Probācijas un mediācijas dienests; apmācību mediācijas jomā, kas nav kriminālprocess, piedāvā dažādas struktūras un izglītības iestādes.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Mediācija, ko nodrošina Probācijas un mediācijas dienests, ir bez maksas, vai arī izmaksas sedz valsts.

Ja tiesa aptur tiesvedību lietā, kas nav krimināllieta, un uzdod pusēm sarīkot pirmo tikšanos ar mediatoru, starpniecības sanāksmes pirmās 3 stundas atlīdzina atbilstoši likmei, kas noteikta īstenošanas tiesību aktos (CZK 400 par katru sākto stundu), un šo maksu vienādi maksā puses (ja puses ir atbrīvotas no tiesas nodevām, to maksā valsts). Ja mediācija turpinās ilgāk par 3 stundām, turpmākas mediācijas izmaksas vienādās daļās sedz dalībnieki, bet tādā apmērā, par kādu mediators ir vienojies ar mediācijas dalībniekiem, t. i., strīda pusēm.

Vai mediācijas rezultātā panāktās vienošanās ir izpildāmas?

Direktīva 2008/52/EK ļauj lietas dalībniekiem pieprasīt, lai mediācijā panākta rakstiska vienošanās tiktu padarīta par izpildāmu. Vienošanās starp mediācijas pusēm civillietā var tikt iesniegta apstiprināšanai tiesā saistībā ar turpmāko tiesvedību. Prokuratūra un tiesa, pieņemot lēmumu konkrētajā lietā, var ņemt vērā Probācijas un mediācijas dienesta sniegtos izlīguma rezultātus saistībā ar kriminālprocesu.

Lapa atjaunināta: 17/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.