Mediacja w państwach UE

Csehország

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór w drodze mediacji. Jest to forma alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR), w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zaletą skorzystania z mediacji jest czas zaoszczędzony dzięki wykorzystaniu tej formy rozstrzygania sporów (w porównaniu z długotrwałym postępowaniem sądowym) oraz często oszczędności finansowe (w porównaniu z kosztami postępowania sądowego).

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Do kogo się zwrócić?

Organem centralnym ds. mediacji jako sposobu postępowania w sprawie skutków przestępstwa między sprawcą a ofiarą w ramach postępowania karnego jest Służba Probacyjna i Pojednawcza Republiki Czeskiej. Za prowadzenie działalności tej służby odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej.

W przypadku mediacji w sprawach cywilnych można skontaktować się z jednym z mediatorów oferujących takie usługi. Kontakty z mediatorami pracującymi w Republice Czeskiej można znaleźć na różnych stronach internetowych, wpisując wyszukiwany termin „mediacja”.

Wykaz mediatorów można znaleźć na przykład na stronach internetowych Stowarzyszenia Mediatorów Republiki Czeskiej, Czeskiej Izby Adwokackiej i Unii ds. Postępowań Arbitrażowych i Mediacyjnych Republiki Czeskiej. Dane kontaktowe Służby Probacyjnej i Mediacyjnej Republiki Czeskiej, działającej w zakresie właściwości właściwych sądów rejonowych, można znaleźć na stronie internetowej Służby.

Wykaz mediatorów zarejestrowanych na mocy ustawy nr 202/2012 o mediacji, prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, jest dostępny pod adresem:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

W dziedzinie mediacji działa szereg innych organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest dopuszczalna we wszystkich dziedzinach prawa, z wyjątkiem przypadków, w których mediacja jest wyłączona przez ustawodawstwo. Obejmuje to prawo rodzinne, prawo handlowe i prawo karne. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przewodniczący składu sędziowskiego może, w stosownych przypadkach, zarządzić spotkanie stron z mediatorem na wstępny okres 3 godzin. W takich przypadkach sąd może zawiesić postępowanie na okres do 3 miesięcy.

Czy istnieją przepisy szczególne, do których należy się stosować?

Tak, mediacja jest regulowana ustawą nr 202/2012 o mediacji oraz, w dziedzinie postępowania karnego, ustawą nr 257/2000 o służbie probacyjnej i mediacyjnej Republiki Czeskiej.

Informacje i szkolenia

Zarejestrowani mediatorzy działający na podstawie ustawy nr 202/2012 o mediacji muszą zdać egzamin zawodowy przed komisją powołaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Mediator pracujący w ramach Służby Probacyjnej i Mediacyjnej Republiki Czeskiej zgodnie z ustawą nr 257/2000 Coll., Służba Probacyjna i Mediacyjna Republiki Czeskiej musi zdać egzamin kwalifikacyjny.

Szkolenie mediatorów działających w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zapewnia Służba Probacyjna i Pojednawcza; szkolenia w zakresie mediacji niekarnej są oferowane przez szereg organów i instytucji edukacyjnych.

Jaki jest koszt mediacji?

Mediacja zapewniana przez Służbę Probacyjną i Mediacyjną jest bezpłatna lub koszty są pokrywane przez państwo.

Jeżeli sąd zawiesza postępowanie w sprawie innej niż karna i nakazuje stronom przeprowadzenie pierwszego spotkania z mediatorem, pierwsze 3 godziny spotkania mediacyjnego są zwracane według stawki określonej w przepisach wykonawczych (400 CZK za każdą rozpoczętą godzinę), a opłata ta jest wnoszona w równych częściach przez strony (jeżeli strony są zwolnione z opłat sądowych, uiszcza je państwo). W przypadku kontynuacji mediacji po upływie 3 godzin koszty dalszej mediacji ponoszą w równym stopniu uczestnicy, ale na poziomie kwoty uzgodnionej między mediatorem a uczestnikami mediacji, tj. stronami sporu.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE zezwala stronom na wymaganie, aby pisemna ugoda zawarta w drodze mediacji była wykonalna. Porozumienie między stronami mediacji w sprawie cywilnej może zostać przedłożone sądowi do zatwierdzenia w ramach dalszego postępowania. Prokurator i sąd mogą uwzględnić wyniki mediacji przekazanej w ramach postępowania karnego przez Służbę Probacyjną i Mediacyjną przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.