Mediacija v državah EU

Csehország

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je oblika alternativnega reševanja sporov, pri čemer mediator pomaga strankam v sporu doseči dogovor. Prednost uporabe mediacije je prihranek časa z uporabo te oblike reševanja sporov (v primerjavi z dolgotrajno sodno zadevo) in pogosto finančnega prihranka (v primerjavi s stroški sodnega postopka).

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Na koga se obrniti?

Osrednji organ za mediacijo kot način obravnavanja posledic kaznivega dejanja med storilcem kaznivega dejanja in žrtvijo v okviru kazenskega postopka je češka služba za pogojne obsodbe in mediacijo. Za izvajanje dejavnosti te službe je pristojno Ministrstvo za pravosodje Češke republike.

Za mediacijo v civilnopravnih zadevah se lahko obrnete na mediatorja, ki ponuja to storitev. Kontakti za mediatorje, ki delajo na Češkem, se lahko najdejo na različnih spletnih straneh z vnosom iskalnega izraza „mediacija“.

Seznam mediatorjev je na primer na voljo na spletnih straneh Združenja mediatorjev Češke republike, Češke odvetniške zbornice ter Zveze Češke republike za arbitražo in mediacijo. Kontaktni podatki češke službe za pogojni odpust in mediacijo, ki deluje v pristojnosti ustreznih okrožnih sodišč, so na voljo na spletni strani službe.

Seznam mediatorjev, registriranih v skladu z Zakonom št. 202/2012 o mediaciji, ki ga vodi češko ministrstvo za pravosodje, je na voljo na spletni strani:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Na področju mediacije delujejo številne druge nevladne organizacije in subjekti.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na vseh pravnih področjih, razen če je z zakonom izključena. To vključuje družinsko, gospodarsko in kazensko pravo. V skladu z zakonikom o civilnem postopku lahko predsedujoči sodnik, kadar je to primerno in primerno, odredi, da se stranki sestaneta z mediatorjem za začetno obdobje 3 ur. V takih primerih lahko postopek prekine za največ 3 mesece.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Da, mediacijo ureja Zakon št. 202/2012 o mediaciji, na področju kazenskega postopka pa Zakon št. 257/2000 o službi Češke republike za pogojni odpust in mediacijo.

Informacije in usposabljanje

Registrirani mediatorji, ki delujejo v skladu z Zakonom št. 202/2012 o mediaciji, morajo uspešno opraviti strokovni izpit pred komisijo, ki jo imenuje češko ministrstvo za pravosodje. Mediator, ki dela v okviru službe Češke republike za pogojni odpust in mediacijo v skladu z Zakonom št. 257/2000 zb., mora češka služba za pogojni odpust in mediacijo uspešno opraviti preizkus usposobljenosti.

Usposabljanje mediatorjev, ki delujejo v okviru sistema kazenskega pravosodja, zagotavlja služba za pogojni odpust in mediacijo, usposabljanje na področju nekazenske mediacije pa zagotavlja vrsta organov in izobraževalnih ustanov.

Kakšna so stroški mediacije?

Mediacija, ki jo zagotavlja služba za pogojni odpust in mediacijo, je brezplačna ali pa stroške krije država.

Če sodišče prekine postopek v nekazenski zadevi in strankam odredi, naj se prvič sestanejo z mediatorjem, se prve 3 ure mediacijskega sestanka povrnejo v višini, določeni v izvedbeni zakonodaji (400 CZK za vsako začeto uro), in to takso plačajo stranke enako (če sta stranki oproščeni plačila sodnih taks, jo plača država). V primeru nadaljevanja mediacije po 3 urah stroške nadaljnje mediacije v enaki meri krijejo udeleženci, vendar na ravni zneska, o katerem se dogovorijo mediator in udeleženci v mediaciji, tj. stranke v sporu.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES strankam v sporu omogoča, da zahtevajo izvršljivost pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Dogovor med strankami v mediaciji v civilni zadevi se lahko predloži sodišču v potrditev v okviru nadaljnjih postopkov. Državni tožilec in sodišče lahko pri odločanju v določeni zadevi upoštevata rezultate mediacije, ki jo v okviru kazenskega postopka zagotovi Služba za pogojni odpust in mediacijo.

Zadnja posodobitev: 17/11/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.