Медиация в държавите от ЕС

República Checa

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Това е процедура за алтернативно разрешаване на спорове, посредством която медиатор помага на страните по спора да постигнат споразумение. Предимствата на медиацията са съкратените срокове при използването на тази процедура за разрешаване на спорове (в сравнение с продължителните съдебни дела) и често икономии на финансови средства (в сравнение с разноските по съдебни дела).

Conteúdo fornecido por
República Checa

С кого да се свържете?

Централният орган за медиация като начин за справяне с последиците от престъплението между извършителя и жертвата в рамките на наказателното производство е Службата за пробация и медиация на Чешката република. Министерството на правосъдието на Чешката република отговаря за изпълнението на дейностите по тази услуга.

За медиация по гражданскоправни въпроси може да се свържете с един от медиаторите, които предлагат тази услуга. Данни за връзка с медиатори, които работят в Чешката република, може да намерите на различни уебсайтове чрез търсене с ключова дума „медиация“.

Списъкът на медиаторите може да бъде намерен например на уебсайтовете на Асоциацията на медиаторите на Чешката република, Чешката адвокатска колегия и Съюза за арбитражни и посреднически производства на Чешката република. Данни за връзка с лицата, които упражняват дейност в района на съответните районни съдилища, могат да се намерят на уебсайта на Службата по пробация и медиация на Чешката република.

Списъкът на медиаторите, регистриран съгласно Закон № 202/2012 относно медиацията, поддържан от Министерството на правосъдието на Чешката република, е на разположение на адрес: at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

В областта на медиацията работят редица други неправителствени организации (НПО) и правни субекти.

В кои области е допустимо и/или най-често срещано прибягване до медиация?

Медиацията е допустима във всяка област на правото, освен ако не е изключена по закон. Това включва семейното право, търговското право и наказателното право. Съгласно Гражданския процесуален кодекс председателстващият съдия може, когато е уместно и целесъобразно, да разпореди на страните да се срещнат с медиатора за първоначален срок от 3 часа. В такива случаи той може да спре производството за срок до 3 месеца.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Да, медиацията се урежда от Закон № 202/2012 относно медиацията, а в областта на наказателното производство — от Закон № 257/2000 относно Службата за пробация и медиация на Чешката република.

Информация и обучение

Регистрираните медиатори, работещи съгласно Закон № 202/2012 относно медиацията, трябва успешно да положат професионален изпит пред комисия, назначена от Министерството на правосъдието на Чешката република. Медиатор, работещ в рамките на Службата за пробация и медиация на Чешката република съгласно Закон № 257/2000 Coll., Службата за пробация и медиация на Чешката република трябва да положи изпит за квалификация.

Обучението на медиатори, действащи в рамките на наказателноправната система, се осигурява от Службата за пробация и медиация; обучението в областта на медиацията, различна от наказателната, се предлага от редица органи и образователни институции.

Какви са разноските за медиация?

Медиацията, която се предоставя от Службата за пробация и медиация, е безплатна или разноските се поемат от държавата.

Ако съдът спре производството по дело, което няма наказателноправен характер, и нареди на страните да проведат първа среща с медиатора, първите 3 часа от заседанието по медиация се възстановяват по ставката, предвидена в законодателството за прилагане (400 CZK за всеки започнат час) и тази такса се заплаща поравно от страните (ако страните са освободени от съдебни такси, тя се заплаща от държавата). В случай че медиацията продължи повече от 3 часа, разходите за по-нататъшна медиация се поемат поравно от участниците, но на равнището на сумата, договорена между медиатора и участниците в медиацията, т.е. страните по спора.

Може ли споразумение, постигнато в резултат на медиация, да бъде изпълнено?

Позволява на страните по спора да изискват изпълнението на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация. Споразумение между страните по гражданско дело, постигнато в резултат от медиация, може да бъде представено на съда за одобрение в по-нататъшното производство. Резултатите от медиация, осъществена от Службата за пробация и медиация по наказателно производство, могат да бъдат взети предвид от прокурора и от съда, когато се произнасят с решение по дадено дело.

Последна актуализация: 17/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.