Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Estónia

Αντί της προσφυγής στο δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να επιχειρηθεί η επίλυση της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης; Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Η κυβέρνηση και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα στην Εσθονία γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Conteúdo fornecido por
Estónia

Με ποιον να επικοινωνήσουν;

Η διαμεσολάβηση είναι η πολιτική αγωγή ενός μεσολαβητή ή ενός οργάνου συμβιβασμού. Η διαμεσολάβηση διέπεται από τον νόμο περί συμβιβασμού. Ο νόμος περί συμβιβασμού καταρτίστηκε για τη μεταφορά στο εσθονικό δίκαιο της οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Βάσει του παραπάνω νόμου, αρμόδιο για τη διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε ο συγκεκριμένος ρόλος από τους διαδίκους. Τον συγκεκριμένο ρόλο μπορούν να αναλάβουν επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού αυτού νόμου, ο παραπάνω ρόλος μπορεί να ανατεθεί και σε κάποιον φορέα της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατάλογος συμβολαιογράφων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

Κατάλογος των barristers που ενεργούν ως διαμεσολαβητές διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες ΜΚΟ:

  • HΕσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών παρέχει σχετική πληροφόρηση στα εσθονικά και στα αγγλικά.
  • ΗΕσθονική Ένωση Προστασίας Παιδιών είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα του παιδιού. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.
  • HΕσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει θεσπίσει ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστών ή ασφαλιστικών πρακτόρων.

Η επιτροπή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι όργανο συμβιβασμού κατά την έννοια του άρθρου 19 του νόμου περί συμβιβασμού. Η Επιτροπή συντάσσει δηλώσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτραπούν ορισμένες περιπτώσεις ελεύθερης χρήσης ενός έργου ή αντικειμένου συγγενικών δικαιωμάτων.

Δυνάμει του νόμου περί επίλυσης συλλογικών εργατικών διαφορών, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον του Εθνικού Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις συλλογικών εργατικών διαφορών (ήτοι διαφορών που σχετίζονται με όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Ο Εθνικός Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, ο οποίος βοηθά τα μέρη που εμπλέκονται σε εργατικές διαφορές στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Ο εθνικός διαμεσολαβητής για τη συλλογική εργατική διαφορά είναι ο Meelis Virkebau, e-mail meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Συνδιαλλαγής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθήκοντα διαμεσολαβητή μπορεί να εκτελεί ο Επίτροπος Δικαιοσύνης (Õiguskantsler). Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στο νόμο περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Από το 2011, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ασκεί επίσης τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και τη διαμεσολάβηση σε διαφορές που αφορούν διακρίσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαδικασία συμβιβασμού που προβλέπεται στον νόμο περί συμβιβασμού επιτρέπεται γενικά για την επίλυση όλων των αστικών διαφορών που έχουν περιεχόμενο που μπορεί να συμβιβαστεί. Παρότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, θεωρείται πιθανότερο ότι η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται συχνότερα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης είναι αρμόδιος για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με ζητήματα διακρίσεων σε περίπτωση που κάποιος ιδιώτης υποβάλει δήλωση στην οποία αναφέρει ότι έχει υποστεί διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας (εθνοτικής καταγωγής), χρώματος, γλώσσας, καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής θέσης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλων χαρακτηριστικών που καθορίζονται από τον νόμο. Οι διαμεσολαβητές μπορούν επίσης να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σε περιπτώσεις συλλογικών εργατικών διαφορών, αρμόδιος για τη διαδικασία συμβιβασμού είναι ο Εθνικός Διαμεσολαβητής.

Ισχύουν εν προκειμένω ειδικοί κανόνες;

Γενικά, βάσει του δικαίου της Εσθονίας, η προσφυγή στον συμβιβασμό γίνεται οικειοθελώς. Οι κανόνες του νόμου περί συμβιβασμού και οι προϋποθέσεις για την εκτελεστότητα της συμφωνίας συμβιβασμού καθορίζονται στον νόμο περί συμβιβασμού.

Οεσθονικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει ειδικό κανόνα, ο οποίος προβλέπει συμβιβασμό μέσω δικαστή σε περιπτώσεις όπου ένας εκ των γονέων παραβιάζει απόφαση σχετική με το δικαίωμα επικοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 563, κατόπιν αίτησης του ενός εκ των γονέων, το δικαστήριο δύναται να καλέσει και τους δύο γονείς προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς. Το δικαστήριο καλεί τους γονείς να παραστούν αυτοπροσώπως και τους ενημερώνει σχετικά με τις πιθανές νομικές συνέπειες (πρόστιμο ή κράτηση) σε περίπτωση μη προσέλευσής τους.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει επίσης ότι εάν το δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση της υπόθεσης, δεδομένων των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και της μέχρι τώρα διαδικασίας, μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να συμμετάσχουν σε διαδικασία συμβιβασμού βάσει του νόμου περί συμβιβασμού.

Ο κανονισμός του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή της Εσθονικής Ένωσης Ασφαλίσεων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο. http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=226&lang=et

Η διαμεσολάβηση με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης ρυθμίζεται από τον νόμο περί Επιτρόπου Δικαιοσύνης. Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών, οι δραστηριότητες του Εθνικού Διαμεσολαβητή καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαδίκων ρυθμίζονται από τον νόμο περί επίλυσης συλλογικών εργατικών διαφορών.

Οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας συμβιβασμού που διεξάγεται από την επιτροπή δικαιωμάτων του δημιουργού καθορίζονται στον νόμο περί του δικαιώματος του δημιουργού.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει του νόμου περί συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογράφων και δικηγόρων, παρατίθενται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους των εν λόγω προσώπων. Ο κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Κατάλογος ορκωτών δικηγόρων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Επιτρόπου Δικαιοσύνης ως διαμεσολαβητή για τα παιδιά διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης και στον ιστότοπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης για τη συμφιλίωση των διαφορών που αφορούν τις διακρίσεις.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Εθνικού Διαμεσολαβητή σε διαδικασίες συμβιβασμού στον δικτυακό τόπο του. http://www.riikliklepitaja.ee/index.php?pgID=4

Κατάρτιση για διαμεσολαβητές παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. από την Ένωση Διαμεσολαβητών). Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την κατάρτιση των διαμεσολαβητών.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Βάσει του νόμου περί συμβιβασμού, η προσφυγή στη διαδικασία συμβιβασμού δεν παρέχεται δωρεάν. Η αμοιβή που καθορίζεται για τη διαμεσολάβηση υπόκειται σε συμφωνία μεταξύ του διαμεσολαβητή και των εμπλεκόμενων μερών.

Εάν το δικαστήριο έχει προτείνει στους διαδίκους να παραπέμψουν την υπόθεση στον διαμεσολαβητή ή έχει υποχρεώσει τους διαδίκους να συμμετάσχουν στη διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπεται στον νόμο περί συμβιβασμού, ο διάδικος που δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα λόγω της οικονομικής του κατάστασης ή που είναι σε θέση να τα πληρώσει μόνο εν μέρει ή σε δόσεις, μπορεί, ως ευεργέτημα πενίας, να ζητήσει μερική ή ολική απαλλαγή από τα έξοδα της διαδικασίας συνδιαλλαγής με έξοδα της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

Οι υπηρεσίες του Επιτρόπου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβασμού παρέχονται δωρεάν. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα που συνδέονται με την εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης αποφασίζει ποιος υποχρεούται να καλύψει τα παραπάνω έξοδα.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών με τη συνδρομή του Εθνικού Διαμεσολαβητή παρέχεται επίσης δωρεάν. Τα έξοδα που προκύπτουν από την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο. Εναλλακτικά, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαδίκων για επιμερισμό των εξόδων.

Η αμοιβή διαχείρισης του συμβεβλημένου οργανισμού της Εσθονικής Ένωσης Ασφαλίσεων ανέρχεται σε 50 EUR και η αμοιβή του ασφαλιστή περιορίζεται σε 160 EUR, συν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις εισφορές ασφάλισης ανεργίας, για συνολικό ποσό 214,08 EUR. Εάν η διαδικασία συμβιβασμού δεν αποδώσει, καταβάλλεται μόνο το ήμισυ του τέλους που προβλέπεται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβιβασμού.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί συμβιβασμού, η συμφωνία που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας συμβιβασμού καθίσταται εκτελεστή εφόσον έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαδικασία ώστε να κηρυχθεί εκτελεστή κατόπιν σχετικής αίτησης (άρθρα 6271 και 6272του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η συμφωνία συμβιβασμού που συνάπτεται από συμβολαιογράφο ή barrister μπορεί επίσης να κηρυχθεί εκτελεστή από συμβολαιογράφο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος περί κυρώσεως.Οι ειδικοί κανόνες που διέπουν την εκτελεστότητα μιας συμφωνίας σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνίας με παιδί ορίζονται στο άρθρο 563 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Μια συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση που έχει εγκριθεί από τον Επίτροπο Δικαιοσύνης αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του Εθνικού Διαμεσολαβητή για την επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλη προθεσμία για τη θέση σε ισχύ της. Ωστόσο, η συμφωνία αυτού του είδους δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.