Mediacja w państwach UE

Italien

Zamiast zwracać się do sądu, dlaczego nie próbować rozwiązać sporu w drodze mediacji? Jest to środek alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR), w ramach którego mediator pomaga osobom uczestniczącym w sporze w osiągnięciu porozumienia. Włoski rząd i praktycy wymiaru sprawiedliwości uważają mediację za szczególnie skuteczne narzędzie.

Inhalt bereitgestellt von
Italien

1. Z kim się kontaktować?

Na mocy dekretu ustawodawczego (decreto legislativo) nr 28/2010 we Włoszech wprowadzono system mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, mający na celu rozstrzyganie sporów dotyczących wszelkich uprawnień, które strony mogą dobrowolnie zrzec się lub przenieść.

Usługi mediacyjne świadczone są przez organizacje mediacyjne, które mogą być publiczne lub prywatne i które są wpisane do rejestru organizacji mediacyjnych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wszystkie informacje dotyczące mediacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W szczególności wykaz akredytowanych organów mediacyjnych jest opublikowany tutaj.

Rejestr powinien umożliwiać skontaktowanie się z wybranym przez siebie medium mediacyjnym oraz skorzystanie z usług mediatorów będących członkami tej organizacji. Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio od danej organizacji.

2. W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Organizacje mediacyjne mogą pomóc w osiągnięciu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy uprawnień, których strony mogą dobrowolnie zrzec się lub przenieść (dyrytty disponibili). Pośrednictwo we Włoszech jest warunkiem wszczęcia postępowania w sporach dotyczących współwłasności, praw rzeczowych, podziału, dziedziczenia, umów rodzinnych, wynajmu, wynajmu, leasingu spółek, odszkodowania za szkody wynikające z odpowiedzialności medycznej i zdrowotnej oraz zniesławienia w prasie lub w inny sposób reklamowy, ubezpieczeniowy, bankowy i finansowy. W takich przypadkach strona musi korzystać z pomocy adwokata. Może być również fakultatywne na wniosek sądu lub na podstawie obowiązku określonego w umowie przez strony.

3. Czy istnieją szczegółowe przepisy?

Obecnie ogólne zasady mediacji w sprawach cywilnych i handlowych są regulowane dekretem ustawodawczym nr 28/2010 (z poprawkami wprowadzonymi dekretem z mocą ustawy nr 69 z dnia 21 czerwca 2013 r., przekształconym w ustawę nr 98 z dnia 9 sierpnia 2013 r., a następnie dekretem z mocą ustawy nr 132 z dnia 12 września 2014 r., przekształconym ze zmianami w ustawę nr 162 z dnia 10 listopada 2014 r. i dekretem ustawodawczym nr 130 z dnia 6 sierpnia 2015r.) oraz dekretem ministerialnym nr 180/2010.

4. Szkolenia

Osoba pragnąca zostać mediatorem musi spełniać wymogi określone w art. 4 ust. 3 lit. b) zarządzenia ministerialnego nr 180/2010: posiadanie dyplomu nie niższego niż trzyletni dyplom ukończenia studiów wyższych lub, alternatywnie, członkostwo w organizacji zawodowej lub kolegium; odbyć co najmniej dwuletnie szkolenie specjalistyczne i wznawiające zdobyte przez jednostki szkoleniowe akredytowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości; a w trakcie dwuletniego okresu przekwalifikowania muszą wziąć udział jako stażyści wspomagani w co najmniej dwudziestu przypadkach mediacji.

Organizatorami szkoleń wydającymi zaświadczenia potwierdzające ukończenie przez mediatorów niezbędnych szkoleń są podmioty publiczne lub prywatne akredytowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, pod warunkiem że spełniają określone standardy.

5. Jaki jest koszt mediacji?

Artykuł 16 dekretu ministerialnego nr 180/2010 określał kryteria ustalania zasiłku mediacyjnego, w tym koszty wszczęcia postępowania i koszty mediacji.

Kwoty określone są w tabeli A załączonej do zarządzenia. To samo dotyczy wzrostu wartości przedmiotu sporu.

6. Czy możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności ugodzie mediacyjnej?

Zgodnie z art. 12 decreto legislativo nr 28/2010, w przypadku gdy wszystkie strony mediacji korzystają z pomocy adwokata, porozumienie podpisane przez strony i samych adwokatów jest wykonalne w przypadku przymusowego wywłaszczenia, egzekucji w celu przekazania i zwolnienia, wykonania zobowiązań do wykonania, a także wpisu hipoteki sądowej. Prawnicy poświadczają i zaświadczają, że umowa jest zgodna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami i porządkiem publicznym. WE wszystkich pozostałych przypadkach porozumienie załączone do protokołu jest zatwierdzane na wniosek jednej ze stron w drodze postanowienia prezesa sądu, po sprawdzeniu, czy przestrzegane są bezwzględnie obowiązujące przepisy i porządek publiczny. W sporach transgranicznych, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r., protokół jest zatwierdzany przez prezesa sądu właściwego dla wykonania umowy.

7. Czy dostęp do baz zawierających dane o mediatorach jest bezpłatny?

Obecnie ministerstwo regularnie publikuje na swojej stronie internetowej wykaz organów mediacyjnych i mediatorów zarejestrowanych w każdym organie mediacyjnym.

Jest to łącze, jak wskazano w sekcji 1, z bezpłatnym i bezpłatnym dostępem.

Ostatnia aktualizacja: 27/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.