Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Italija

Αντί να προσφύγετε στο δικαστήριο, γιατί δεν προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω διαμεσολάβησης; πρόκειται για εναλλακτικό μέτρο επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), στο πλαίσιο του οποίου ο διαμεσολαβητής βοηθά όσους εμπλέκονται σε μια διαφορά να καταλήξουν σε συμφωνία. Η κυβέρνηση και οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης στην Ιταλία θεωρούν ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο.

Turinį pateikė
Italija

1. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Με το νομοθετικό διάταγμα (decreto legislativo) 28/2010 θεσπίστηκε στην Ιταλία ένα σύστημα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο αποσκοπούσε στην επίλυση των διαφορών σχετικά με το δικαίωμα των μερών να παραιτηθούν ή να μεταβιβαστούν ελεύθερα.

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης παρέχονται από οργανισμούς διαμεσολάβησης που μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο οργανισμών διαμεσολάβησης (registro degli organismi di mediazione) που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων διαμεσολάβησης δημοσιεύεται εδώ.

Το μητρώο θα σας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με έναν οργανισμό διαμεσολάβησης της επιλογής σας και να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες διαμεσολαβητών που είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον εν λόγω οργανισμό.

2. Σε ποιους τομείς επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Οι οργανισμοί διαμεσολάβησης μπορούν να συμβάλουν στην εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αφορά δικαιώματα τα οποία τα μέρη είναι ελεύθερα να παραιτηθούν ή να μεταβιβαστούν (diritti disponibili). Η διαμεσολάβηση στην Ιταλία αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αγωγής σε διαφορές που αφορούν τη συνιδιοκτησία, τα εμπράγματα δικαιώματα, τη διάσπαση, την κληρονομία, τις οικογενειακές συμβάσεις, τη δωρεάν μίσθωση εταιρειών, την αποζημίωση για βλάβες που προκύπτουν από την ιατρική και υγειονομική ευθύνη και τη δυσφήμηση στον Τύπο ή άλλα μέσα διαφήμισης, ασφάλισης, τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διάδικος πρέπει να επικουρείται από δικηγόρο. Μπορεί επίσης να είναι προαιρετική, κατόπιν πρόσκλησης του δικαστηρίου ή βάσει υποχρέωσης που προβλέπεται στη σύμβαση από τα μέρη.

3. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες;

Επί του παρόντος, οι γενικοί κανόνες για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διέπονται από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 28/2010 (με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 69 της 21 Ιουνίου 2013, το οποίο μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 98 της 9 Αυγούστου 2013 και στη συνέχεια από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 132 της 12 Σεπτεμβρίου 2014, το οποίο μετατράπηκε, με τροποποιήσεις, στον νόμο αριθ. 162 της 10 Νοεμβρίου 2014 και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 130 της 6 Αυγούστου 2015) και από το υπουργικό διάταγμα αριθ. 180/2010.

4. Κατάρτιση

Το πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΄, της υπουργικής αποφάσεως 180/2010: κατοχή διπλώματος τουλάχιστον τριετούς πανεπιστημιακού τίτλου ή, εναλλακτικά, συμμετοχή σε επαγγελματικό φορέα ή κολέγιο· να διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών, η οποία έχει αποκτηθεί από φορείς κατάρτισης διαπιστευμένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης· και κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου επανεκπαίδευσης πρέπει να έχουν συμμετάσχει ως βοηθούμενοι εκπαιδευόμενοι σε είκοσι τουλάχιστον περιπτώσεις διαμεσολάβησης.

Οι πάροχοι κατάρτισης που εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι οι διαμεσολαβητές έχουν ολοκληρώσει τα αναγκαία μαθήματα κατάρτισης είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα δηλωμένα πρότυπα.

5. Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Το άρθρο 16 της υπουργικής αποφάσεως 180/2010 καθόρισε τα κριτήρια καθορισμού του επιδόματος διαμεσολαβήσεως, το οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα κινήσεως της διαδικασίας και τα έξοδα διαμεσολαβήσεως.

Τα ποσά καθορίζονται στον πίνακα Α που επισυνάπτεται στη διαταγή. Το ίδιο διαφέρει σε σχέση με την αύξηση της αξίας της απαίτησης.

6. Είναι δυνατόν να καταστεί εκτελεστή η συμφωνία διαμεσολάβησης;

Κατά το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος 28/2010, όταν όλοι οι μετέχοντες στη διαμεσολάβηση επικουρούνται από δικηγόρο, η σύμβαση που υπογράφεται από τους διαδίκους και τους ίδιους τους δικηγόρους είναι εκτελεστή ως προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση και την αποφυλάκιση, την εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων και την εγγραφή υποθήκης ενώπιον δικαστηρίου. Οι δικηγόροι βεβαιώνουν και πιστοποιούν ότι η συμφωνία είναι σύμφωνη με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τη δημόσια τάξη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συμφωνία που επισυνάπτεται στα πρακτικά εγκρίνεται, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου, με διάταξη του προέδρου του δικαστηρίου, αφού εξακριβωθεί ότι τηρήθηκαν οι αναγκαστικού δικαίου κανόνες και η δημόσια τάξη. Στις διασυνοριακές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Μαΐου 2008, τα πρακτικά εγκρίνονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί η συμφωνία.

7. Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών;

Επί του παρόντος, το Υπουργείο δημοσιεύει τακτικά στην ιστοσελίδα του τον κατάλογο των φορέων διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών που έχουν καταχωριστεί σε κάθε φορέα διαμεσολάβησης.

Αυτός είναι ο σύνδεσμος, όπως αναφέρεται στο τμήμα 1, με ελεύθερη και ελεύθερη πρόσβαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.