Sovittelu EU-maissa

Italija

Oikeuteen menemisen sijasta riitoja kannattaa yrittää sovitella. kyseessä on vaihtoehtoinen riitojenratkaisukeino, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään sopimukseen. Italian hallinto ja oikeusalan toimijat pitävät sovittelua tehokkaana menetelmänä.

Turinį pateikė
Italija

1 Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelu siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa on otettu Italiassa käyttöön asetuksella (decreto legislativo) 28/2010. tarkoituksena on edistää siirrettävissä olevia oikeuksia koskevien riita-asioiden ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella.

Sovittelusta vastaavat sovitteluelimet eli julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään sovittelua tarjoavien elinten rekisteriin (registro degli organismi di mediazione).

Kaikki sovittelua koskevat tiedot ovat oikeusministeriön verkkosivustolla.

Luettelo valtuutetuista sovitteluelimistä on julkaistu täällä.

Sivuston kautta voi etsiä haluamansa sovitteluelimen ja kääntyä siihen kuuluvien sovittelijoiden puoleen. Lisätietoja on saatavilla suoraan eri sovitteluelinten vastuuhenkilöiltä.

2 Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovitteluelimet voivat auttaa ratkaisemaan tuomioistuimen ulkopuolella erilaisia siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita, jotka koskevat siirrettävissä olevia oikeuksia. Italiassa sovittelu on edellytys kanteiden nostamiselle asioissa, jotka koskevat yhteisomistusta, esineoikeutta, jakautumista, perintöä, perhesopimuksia, maksutonta vuokrausta, yritysten vuokrausta, terveydenhoito- ja terveysvastuusta aiheutuvien vahinkojen korvaamista sekä lehdistössä tai muissa mainos-, vakuutus-, pankki- ja rahoitussopimuksissa tapahtuvaa kunnianloukkausta. Tällaisessa tapauksessa asianosaisella on oltava apunaan asianajaja. Se voi olla myös vapaaehtoinen tuomioistuimen pyynnöstä tai osapuolten sopimuksessa asettaman velvoitteen perusteella.

3 Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Tällä hetkellä sovittelua siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevista yleisistä säännöistä säädetään asetuksella nro 28/2010 (sellaisena kuin se on muutettuna 21. kesäkuuta 2013 annetulla asetuksella nro 69, joka muutettiin 9. elokuuta 2013 laiksi nro 98, ja myöhemmin 12. syyskuuta 2014 annetulla asetuksella nro 132, joka muutettiin10. marraskuuta 2014 annetulla lailla nro 162 ja 6. elokuuta 2015 annetulla asetuksella nro 130) sekäministeriön asetuksella nro 180/2010.

4 Koulutuksen

Henkilön, joka haluaa toimia sovittelijana, on täytettävä ministeriön päätöksen nro 180/2010 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset: hakijalla on vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto tai vaihtoehtoisesti ammattialajärjestön tai korkeakoulun jäsenyys; vähintään kahden vuoden erityis- ja kertauskoulutus, jonka oikeusministeriön hyväksymät koulutuslaitokset ovat hankkineet; kaksivuotisen uudelleenkoulutusjakson aikana heidän on täytynyt osallistua tuettuina harjoittelijoina vähintään 20 sovittelutapauksessa.

Oppilaitokset, jotka voivat antaa todistuksen sovittelijan koulutuksen suorittamisesta, ovat julkisia tai yksityisiä oppilaitoksia, jotka oikeusministeriö valtuuttaa tähän tehtävään tarkistettuaan, että ne täyttävät vaaditut edellytykset.

5 Mitkä ovat sovittelun kustannukset?

Ministeriön asetuksen nro 180/2010 16 artiklassa vahvistettiin perusteet sovittelumaksun määrittämiseksi, mukaan lukien menettelyn aloittamisesta ja sovittelusta aiheutuvat kulut.

Määrät vahvistetaan asetuksen liitteessä A olevassa taulukossa. Sama koskee saatavan arvon nousua.

6 Onko sovittelun avulla saavutettu ratkaisu täytäntöönpanokelpoinen?

Asetuksen nro 28/2010 12 artiklassa säädetään, että jos sovittelun kaikkia osapuolia avustaa asianajaja, osapuolten ja asianajajien itsensä allekirjoittama sopimus on täytäntöönpanokelpoinen pakkolunastuksen, luovutus- ja vapauttamispakkotäytäntöönpanon, toimimattomuusvelvoitteiden täytäntöönpanon ja kiinnityksen kirjaamisen osalta. Asianajaja vakuuttaa, että sopimus on pakottavien sääntöjen ja oikeusjärjestyksen perusteiden mukainen. Kaikissa muissa tapauksissa pöytäkirjaan liitetty sopimus hyväksytään asianosaisen pyynnöstä tuomioistuimen presidentin määräyksellä sen jälkeen, kun on varmistettu, että pakottavia sääntöjä ja oikeusjärjestyksen perusteita on noudatettu. 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY 2 artiklassa tarkoitetuissa rajat ylittävissä riita-asioissa pöytäkirjan hyväksyy sen tuomioistuimen presidentti, jonka tuomiopiirissä sopimus pannaan täytäntöön.

7 Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Tällä hetkellä ministeriö julkaisee verkkosivustollaan säännöllisesti luettelon kuhunkin sovitteluelimeen rekisteröidyistä sovitteluelimistä ja sovittelijoista.

Tämäon kohdassa 1 mainittu linkki, johon pääsee maksutta.

Päivitetty viimeksi: 27/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.