Mirenje u zemljama EU-a

Italija

Umjesto odlaska na sud, zašto ne biste pokušali riješiti spor mirenjem, radi se o mjeri alternativnog rješavanja sporova kojom izmiritelj pomaže onima koji su uključeni u spor da postignu dogovor. Talijanska vlada i pravosudni djelatnici smatraju mirenje osobito učinkovitim alatom.

Turinį pateikė
Italija

1. Kome se obratiti?

U Italiji je zakonom (decreto legislativo) br. 28/2010 uveden sustav građanskog i trgovačkog mirenja čiji je cilj rješavanje sporova u vezi s bilo kojim pravom koje stranke mogu slobodno odreći ili transfera.

Usluge mirenja pružaju organizacije za mirenje koje mogu biti javne ili privatne i koje su upisane u registar organizacija za mirenje (registro degli organismi di mediazione) koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

Sve informacije o mirenju dostupne su na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Popis akreditiranih tijela za mirenje objavljen je ovdje.

Registar bi vam trebao omogućiti da se obratite organizaciji za posredovanje po vašem izboru i da se obratite službama miritelja koji su članovi te organizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti izravno od predmetne organizacije.

2. U kojim je područjima primjena mirenja dopustiva i/ili najčešća?

Organizacije za mirenje mogu pomoći u postizanju izvansudskih nagodbi u svim sporovima koji se odnose na prava koja se stranke mogu slobodno odreći ili prenijeti (diritti disponibili). Mirenje u Italiji uvjet je za pokretanje postupka u sporovima koji se odnose na suvlasništvo, stvarna prava, podjelu, nasljedstvo, obiteljske ugovore, iznajmljivanje, besplatno davanje u zakup, zakup trgovačkih društava, naknadu štete koja proizlazi iz zdravstvene i zdravstvene odgovornosti i klevete u tisku ili druge načine oglašavanja, osiguranja, bankarstva i financijskih ugovora. U takvim slučajevima stranci mora pomagati odvjetnik. Također može biti neobavezna, na poziv suda ili na temelju obveze ugovornih stranaka.

3. Postoje li posebna pravila?

Trenutačno su opća pravila o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima uređena Zakonodavnom uredbom br. 28/2010 (s izmjenama uvedenima Uredbom sa zakonskom snagom br. 69 od 21. lipnja 2013., pretvorenom u Zakon br. 98 od 9. kolovoza 2013., a zatim Uredbom sa zakonskom snagom br. 132 od 12. rujna 2014., pretvorenom, s izmjenama, u Zakon br. 162 od 10. studenoga 2014. iZakonodavnom uredbom br. 130 od 6. kolovoza 2015.) i Ministarskom uredbom br. 180/2010.

4. Osposobljavanje

Osoba koja želi postati izmiritelj mora ispunjavati zahtjeve iz članka 4. stavka 3. točke (b) ministarske odluke br. 180/2010: posjedovanje diplome od najmanje trogodišnje sveučilišne diplome ili, alternativno, članstvo u strukovnom tijelu ili fakultetu; imati najmanje dvije godine posebnog osposobljavanja i osposobljavanja za obnovu znanja koje su stekla tijela za osposobljavanje akreditirana od strane Ministarstva pravosuđa; tijekom dvogodišnjeg razdoblja prekvalifikacije moraju sudjelovati kao stažisti koji primaju pomoć u najmanje dvadeset slučajeva mirenja.

Pružatelji usluga osposobljavanja koji izdaju potvrde u kojima se navodi da su izmiritelji završili potrebne tečajeve osposobljavanja javna su ili privatna tijela koja je ovlastilo Ministarstvo pravosuđa pod uvjetom da ispunjavaju navedene standarde.

5. Koliki je trošak mirenja?

Članak 16. Ministarske odluke br. 180/2010 propisivao je kriterije za određivanje naknade za mirenje, koja uključuje troškove pokretanja postupka i troškove mirenja.

Iznosi su navedeni u tablici A priloženoj Nalogu. Isto se razlikuje u odnosu na povećanje vrijednosti potraživanja.

6. Može li se sporazum o mirenju učiniti izvršivim?

U skladu s člankom 12. Zakonodavne uredbe br. 28/2010, ako sve stranke u postupku mirenja imaju pomoć odvjetnika, sporazum koji su potpisale stranke i sami odvjetnici izvršiv je za prisilno izvlaštenje, ovrhu radi predaje i puštanja na slobodu, izvršenje obveza i neizvršavanje te upis sudske hipoteke. Odvjetnici potvrđuju i potvrđuju da je sporazum u skladu s obvezujućim pravilima i javnim poretkom. U svim ostalim slučajevima, sporazum priložen zapisniku odobrava se, na zahtjev stranke, rješenjem predsjednika suda, nakon provjere jesu li poštovana obvezujuća pravila i javni poredak. U prekograničnim sporovima iz članka 2. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. zapisnik odobrava predsjednik suda na čijem se području nadležnosti sporazum treba izvršiti.

7. Je li pristup bazi podataka miritelja besplatan?

Ministarstvo trenutačno na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje popis tijela za mirenje i miritelja registriranih pri svakom tijelu za mirenje.

To je poveznica sa slobodnim i besplatnim pristupom, kako je navedeno u odjeljku 1.

Posljednji put ažurirano: 27/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.