Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Italija

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jassisti lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-Gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fl-Italja jqisu l-medjazzjoni bħala għodda partikolarment effettiva.

Turinį pateikė
Italija

1. Lil min tikkuntattja?

Sistema ta’ medjazzjoni ċivili u kummerċjali, immirata lejn is-soluzzjoni ta’ tilwim fir-rigward ta’ kwalunkwe dritt li l-partijiet huma liberi li jirrinunzjaw jew jittrasferixxu, ġiet introdotta fl-Italja permezz tal-Ordni Leġiżlattiv (decreto legislativo) Nru 28/2010.

Is-servizzi ta’ medjazzjoni huma pprovduti minn organizzazzjonijiet ta’ medjazzjoni li jistgħu jkunu pubbliċi jew privati u li jiddaħħlu f’reġistru ta’ organizzazzjonijiet ta’ medjazzjoni (registro degli organismi di mediazione) miżmum mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-informazzjoni kollha relatata mal-medjazzjoni tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

B’mod partikolari, il-lista ta’ korpi ta’ medjazzjoni akkreditati hija ppubblikata hawnhekk.

Ir-reġistru għandu jippermettilek tikkuntattja organizzazzjoni ta’ medjazzjoni tal-għażla tiegħek u biex issejjaħ is-servizzi ta’ medjaturi li huma membri ta’ dik l-organizzazzjoni. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb direttament mill-organizzazzjoni inkwistjoni.

2. F’liema oqsma huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

L-organizzazzjonijiet ta’ medjazzjoni jistgħu jgħinu biex jaslu għal soluzzjonijiet barra mill-qorti fi kwalunkwe tilwima li tikkonċerna intitolamenti li l-partijiet huma liberi li jirrinunzjaw jew jittrasferixxu (diritti disponibili). Il-medjazzjoni fl-Italja hija kundizzjoni biex jitressqu proċedimenti f’tilwim li jikkonċerna l-ko-proprjetà, id-drittijiet in rem, id-diviżjoni, il-wirt, il-ftehimiet tal-familja, il-kiri, mingħajr ħlas, il-kiri ta’ kumpaniji, il-kumpens għad-danni li jirriżultaw mir-responsabbiltà medika u tas-saħħa u l-malafama fl-istampa jew mezzi oħra ta’ reklamar, assigurazzjoni, kuntratti bankarji u finanzjarji. F’każijiet bħal dawn, il-parti trid tkun assistita minn avukat. Jista’ jkun ukoll fakultattiv, fuq stedina tal-qorti jew fuq il-bażi ta’ obbligu stabbilit fil-kuntratt mill-partijiet.

3. Hemm regoli speċifiċi?

Fil-preżent, ir-regoli ġenerali dwar il-medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali huma rregolati mid-Digriet Leġiżlattiv Nru 28/2010 (bl-emendi introdotti bid-Digriet-Liġi Nru 69 tal-21 ta’ Ġunju 2013, ikkonvertit fil-Liġi Nru 98 tal-9 ta’ Awwissu 2013, u sussegwentement bid-Digriet Leġiżlattiv Nru 132 tal-12 ta’ Settembru 2014, ikkonvertit, b’emendi, fil-Liġi Nru 162 tal-10 ta’ Novembru 2014 u d-Digriet Leġiżlattiv Nru 130 tal-6 ta’ Awwissu 2015) u mid-Digriet Ministerjali Nru 180/2010.

4. Taħriġ

Persuna li tixtieq issir medjatur trid tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(3)(b) tal-Ordni Ministerjali Nru 180/2010: pussess ta’ diploma ta’ mhux inqas minn lawrja universitarja ta’ tliet snin jew, alternattivament, sħubija f’korp jew kulleġġ professjonali; ikollhom mill-inqas sentejn taħriġ speċifiku u taħriġ ta’ aġġornament miksub minn korpi ta’ taħriġ akkreditati mill-Ministeru tal-Ġustizzja; u matul il-perjodu ta’ taħriġ mill-ġdid ta’ sentejn iridu jkunu ħadu sehem bħala apprendisti assistiti f’mill-inqas għoxrin każ ta’ medjazzjoni.

Il-fornituri tat-taħriġ li joħorġu ċertifikati li jiddikjaraw li l-medjaturi lestew il-korsijiet ta’ taħriġ meħtieġa huma korpi pubbliċi jew privati akkreditati mill-Ministeru tal-Ġustizzja bil-kundizzjoni li jissodisfaw l-istandards iddikjarati.

5. X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

L-Artikolu 16 tad-Digriet Ministerjali Nru 180/2010 stabbilixxa l-kriterji għad-determinazzjoni tal-allowance għall-medjazzjoni, li tinkludi l-ispejjeż tal-ftuħ tal-proċedimenti u l-ispejjeż tal-medjazzjoni.

L-ammonti huma speċifikati fit-Tabella A annessa mal-Ordni. L-istess ivarja fir-rigward taż-żieda fil-valur tal-pretensjoni.

6. Huwa possibbli li l-ftehim ta’ medjazzjoni jsir infurzabbli?

Skont l-Artikolu 12 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 28/2010, meta l-partijiet kollha fil-medjazzjoni jkunu assistiti minn avukat, il-kuntratt iffirmat mill-partijiet u l-avukati nnifishom ikun eżekuttiv għall-esproprjazzjoni obbligatorja, l-eżekuzzjoni għall-konsenja u l-ħelsien, l-eżekuzzjoni tal-obbligi li wieħed jagħmel u li ma jagħmilx, u r-reġistrazzjoni ta’ ipoteka tal-qorti. L-avukati jiċċertifikaw u jiċċertifikaw li l-ftehim jikkonforma mar-regoli obbligatorji u mal-politika pubblika. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-ftehim anness mal-minuti għandu jiġi approvat, fuq talba ta’ parti, permezz ta’ digriet tal-President tal-qorti, wara verifika li r-regoli obbligatorji u l-ordni pubbliku jkunu ġew osservati. F’tilwim transkonfinali msemmi fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-21 ta’ Mejju 2008, il-minuti għandhom jiġu approvati mill-President tal-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha l-ftehim għandu jiġi infurzat.

7. L-aċċess għall-bażi tad-data tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Bħalissa, il-Ministeru jippubblika regolarment fuq is-sit web tiegħu l-lista ta’ korpi ta’ medjazzjoni u medjaturi rreġistrati ma’ kull korp ta’ medjazzjoni.

Din hija l-link, kif indikat fit-taqsima 1, b’aċċess liberu u bla ħlas.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.