Mediácia v krajinách EÚ

Italija

Prečo sa namiesto súdneho konania nesnaží vyriešiť váš spor mediáciou? Ide o opatrenie alternatívneho riešenia sporov (ARS), na základe ktorého mediátor pomáha subjektom zapojeným do sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície Taliansku si uvedomujú výhody mediácie.

Turinį pateikė
Italija

1. Koho kontaktovať?

Na základe vládneho nariadenia (decreto legislativo) č. 28/2010 sa v Taliansku zaviedla mediačná prax v občianskoprávnych a obchodných veciach. Jedná sa o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa prevoditeľných práv.

Mediáciu vykonávajú verejné alebo súkromné mediačné subjekty zaregistrované v príslušnom registri, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti

Všetky informácie týkajúce sa mediácie sa nachádzajú na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Na tomto mieste je uverejnený najmä zoznam akreditovaných sprostredkovateľských orgánov.

Záujemca môže teda kontaktovať konkrétny mediačný subjekt a využiť služby jeho členov. Ďalšie informácie je možné získať priamo od príslušného mediačného subjektu.

2. V ktorých oblastiach je použitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Služby mediačných subjektov je možné využiť na mimosúdne riešenie všetkých sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv. Mediácia v Taliansku je podmienkou začatia konania v sporoch týkajúcich sa spoluvlastníckeho práva, vecného práva, rozdelenia dedičstva, dedičstva, rodinných zmlúv, bezplatného prenájmu, prenájmu spoločností, náhrady škody vyplývajúcej zo zdravotnej a zdravotnej zodpovednosti a poškodenia v tlači alebo iných spôsobov reklamy, poistenia, bankovníctva a finančných zmlúv. V takýchto prípadoch musí účastníkovi konania pomáhať advokát. Môže byť tiež nepovinná na výzvu súdu alebo na základe povinnosti stanovenej v zmluve zmluvnými stranami.

3. Existujú zvláštne pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

V súčasnosti sa všeobecné pravidlá mediácie v občianskych a obchodných veciach riadia legislatívnym dekrétom č. 28/2010 (so zmenami zavedenými zákonným dekrétom č. 69 z 21. júna 2013, zmeneným na zákon č. 98 z 9. augusta 2013 a následne zákonným dekrétom č. 132 z 12. septembra 2014, zmeneným a doplneným na zákon č. 162 z 10. novembra 2014 a legislatívnym dekrétom č. 130 zo 6. augusta 2015) a ministerským dekrétom č. 180/2010.

4. Odborná príprava

Osoba, ktorá sa chce stať mediátorom, musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 4 ods. 3 písm. b) ministerskej vyhlášky č. 180/2010: získanie diplomu v rozsahu minimálne trojročného vysokoškolského diplomu alebo členstva v profesijnom orgáne alebo na vysokej škole; mať aspoň dvojročnú špecifickú odbornú prípravu a opakovaciu odbornú prípravu nadobudnutú vzdelávacími subjektmi akreditovanými ministerstvom spravodlivosti; počas dvoch rokov aktualizačného vzdelávania sa musí ako asistovaný stážista zúčastniť aspoň na dvadsiatich mediáciách.

Pokiaľ ide o inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie, ktoré vydávajú inštitúcie potvrdzujúce, že mediátor dokončil požadovaný vzdelávací kurz, ide o verejné alebo súkromné subjekty, akreditované ministerstvom spravodlivosti po splnení príslušných požiadaviek.

5. Aké sú náklady na mediáciu?

V článku 16 ministerskej vyhlášky č. 180/2010 sa stanovujú kritériá na určenie príspevku na mediáciu, ktorý zahŕňa náklady na začatie konania a náklady na mediáciu.

Konkrétne sumy sú uvedené v tabulˇke A prílohy nariadenia. To isté sa líši, pokiaľ ide o zvýšenie hodnoty pohľadávky.

6. Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Podľa článku 12 legislatívneho dekrétu č. 28/2010, ak všetkým účastníkom mediácie pomáha advokát, dohoda podpísaná účastníkmi konania a samotnými advokátmi je vykonateľná na účely núteného vyvlastnenia, výkonu rozhodnutia o odovzdaní a prepustení, výkonu povinností konať a nie a registrácie záložného práva na súd. Advokáti potvrdzujú a potvrdzujú, že dohoda je v súlade s kogentnými pravidlami a verejným poriadkom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dohoda pripojená k zápisnici schváli na žiadosť účastníka konania uznesením predsedu súdu po overení, či boli dodržané kogentné pravidlá a verejný poriadok. V cezhraničných sporoch uvedených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 zápisnicu schvaľuje predseda súdu, v ktorého obvode sa má dohoda vykonať.

7. Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Ministerstvo v súčasnosti pravidelne uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam sprostredkovateľských orgánov a mediátorov zaregistrovaných v každom mediačnom orgáne.

Toto je odkaz, ako sa uvádza v oddiele 1, s bezplatným a bezplatným prístupom.

Posledná aktualizácia: 27/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.