Medling i EU-länderna

Italija

I stället för att gå till domstol, varför inte försöka lösa tvisten genom medling? Detta är en alternativ tvistlösningsåtgärd, där en medlare hjälper dem som är inblandade i en tvist att nå en överenskommelse. Regeringen och rättstillämpare anser att medling är ett mycket effektivt instrument.

Turinį pateikė
Italija

1. Vem kontaktar man?

Genom lagdekret 28/2010 infördes i Italien ett system för medling på det civil- och handelsrättsliga området. Syftet är att underlätta en lösning utanför domstol i dispositiva tvistemål.

Medlingen utförs av medlingsorgan, dvs. offentliga eller privata organ som finns med i ett register över medlingsorgan som kontrolleras av justitieministeriet (Ministero della Giustizia).

All information om medling finns på justitieministeriets webbplats.

Förteckningen över ackrediterade medlingsorgan offentliggörs här.

Med hjälp av registret kan du kontakta ett medlingsorgan efter eget val och anlita det organets medlare. Mer information kan fås direkt från de olika medlingsorganen.

2. När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Du kan vända sig till medlingsorganen för utomrättslig lösning av alla tvister på det civil- och handelsrättliga området som rör dispositiva rättigheter (rättigheter som parterna fritt kan råda över). Medling i Italien är ett villkor för att väcka talan i tvister som rör samägande, sakrätt, delning, arv, familjeavtal, uthyrning utan kostnad, utarrendering av företag, ersättning för skador som uppkommit till följd av medicinskt och hälsomässigt ansvar och ärekränkning i tidningar eller andra reklam-, försäkrings-, bank- och finansavtal. I sådana fall ska parten biträdas av en advokat. Det kan också vara frivilligt, på uppmaning av domstolen eller på grundval av en skyldighet som parterna har fastställt i avtalet.

3. Finns det särskilda regler som måste följas?

För närvarande regleras de allmänna bestämmelserna om medling på privaträttens område av lagstiftningsdekret nr 28/2010 (med de ändringar som infördes genom lagdekret nr 69 av den 21 juni 2013, omvandlat till lag nr 98 av den 9 augusti 2013, och därefter genom lagdekret nr 132 av den 12 september 2014, omvandlat, med ändringar, till lag nr 162 av den 10 november 2014 och lagstiftningsdekret nr 130 av den 6 augusti 2015) och genom ministerdekret nr 180/2010.

4. Utbildning

En person som önskar bli medlare ska uppfylla kraven i artikel 4.3 b i ministerdekret nr 180/2010: minst treårig universitetsexamen eller medlemskap i en yrkesorganisation eller yrkeshögskola. ha minst två års särskild utbildning och repetitionsutbildning som förvärvats av utbildningsorgan som godkänts av justitieministeriet, under den tvååriga omskolningsperioden måste de ha deltagit som assisterade praktikanter i minst tjugo fall av medling.

Utbildningsinstituten som utfärdar intyg om genomgången utbildning för medlare är offentliga eller privata institut som är godkända av justitieministeriet efter kontroll av att de uppfyller kraven.

5. Vad kostar medling?

I artikel 16 i ministerdekret nr 180/2010 fastställs kriterierna för att fastställa medlingsbidraget, vilket inbegriper kostnaderna för att inleda förfarandet och kostnaderna för medling.

Beloppen anges i bilaga A till dekretet. Detsamma gäller ökningen av fordrans värde.

6. Är medlingsavtalet verkställbart?

Enligt artikel 12 i lagstiftningsdekret nr 28/2010 är, när samtliga medlingsparter bistås av en advokat, det avtal som undertecknats av parterna och advokaterna själva verkställbart i fråga om tvångsexpropriation, utmätning av överlämnande och frigivning, verkställighet av skyldigheter att göra och inte göra samt registrering av en inteckning inför domstol. Advokater intygar och intygar att avtalet är förenligt med tvingande regler och allmän ordning. I alla övriga fall ska det avtal som bifogas protokollet, på begäran av en part, godkännas genom beslut av domstolens ordförande efter kontroll av att tvingande regler och allmän ordning har iakttagits. I sådana gränsöverskridande tvister som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 ska protokollet godkännas av ordföranden för den domstol inom vars domkrets avtalet ska verkställas.

7. Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

För närvarande offentliggör ministeriet regelbundet på sin webbplats förteckningen över medlingsorgan och medlare som är registrerade hos varje medlingsorgan.

Detta är länken, såsom anges i avsnitt 1, med fri och kostnadsfri åtkomst.

Senaste uppdatering: 27/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.