Mediacija v državah EU

Itália

Zakaj ne poskušate rešiti spora z mediacijo, namesto da bi se obrnili na sodišče? To je ukrep alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator pomaga osebam, vpletenim v spor, da dosežejo dogovor. Italijanska vlada in pravosodni delavci menijo, da je mediacija še posebej učinkovito orodje.

Conteúdo fornecido por
Itália

1. Na koga se obrniti?

Z zakonodajnim odlokom št. 28/2010 (decreto legislativo) št. 28/2010 je bil v Italiji uveden sistem mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, namenjen reševanju sporov v zvezi s pravico strank do odpovedi ali prenosa.

Storitve mediacije zagotavljajo mediacijske organizacije, ki so lahko javne ali zasebne in so vpisane v register mediacijskih organizacij (registro degli organismi di mediazione), ki ga vodi ministrstvo za pravosodje.

Vse informacije v zvezi z mediacijo so na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Seznam akreditiranih mediacijskih organov je objavljen tukaj.

Register vam bo omogočil, da stopite v stik z organizacijo za mediacijo, ki jo izberete, in se obrnete na storitve mediatorjev, ki so člani te organizacije. Dodatne informacije so na voljo neposredno pri zadevni organizaciji.

2. Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacijske organizacije lahko pomagajo doseči izvensodne poravnave v vseh sporih v zvezi s pravicami, ki se strankam lahko odpovejo ali prenesejo (diritti disponibili). Mediacija v Italiji je pogoj za začetek postopka v sporih v zvezi s solastništvom, stvarnimi pravicami, delitvijo, dedovanjem, družinskimi pogodbami, brezplačno oddajo v najem, najemom podjetij, odškodnino za škodo, nastalo zaradi zdravstvene in zdravstvene odgovornosti ter obrekovanja v tisku, ali drugimi načini oglaševanja, zavarovanja, bančništva in finančnih pogodb. V takih primerih mora stranki pomagati odvetnik. Lahko je tudi neobvezna, na povabilo sodišča ali na podlagi obveznosti, ki jo v pogodbi določita stranki.

3. Ali obstajajo posebna pravila?

Trenutno splošna pravila o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ureja zakonska uredba št. 28/2010 (s spremembami, uvedenimi z uredbo-zakonom št. 69 z dne 21. junija 2013, preoblikovanimi v zakon št. 98 z dne 9. avgusta 2013, nato pa z uredbo-zakonom št. 132 z dne 12. septembra 2014, ki je bila s spremembami spremenjena v zakon št. 162 z dne 10. novembra 2014 in zakonsko uredbo št. 130 z dne 6. avgusta 2015) ter z ministrsko uredbo št. 180/2010.

4. Usposabljanje

Oseba, ki želi postati mediator, mora izpolnjevati zahteve iz člena 4(3)(b) ministrskega odloka št. 180/2010: imeti diplomo, ki ni nižja od triletne univerzitetne diplome, ali članstvo v poklicnem organu ali šoli; vsaj dve leti posebnega usposabljanja in osvežitvenega usposabljanja, ki ga opravijo organi za usposabljanje, ki jih je akreditiralo ministrstvo za pravosodje; v dveletnem obdobju preusposabljanja pa so morali kot pripravniki, ki jim je bila zagotovljena pomoč, sodelovati v vsaj dvajsetih primerih mediacije.

Izvajalci usposabljanja, ki izdajajo potrdila, da so mediatorji zaključili potrebne tečaje usposabljanja, so javni ali zasebni organi, ki jih je akreditiralo ministrstvo za pravosodje, pod pogojem, da izpolnjujejo navedene standarde.

5. Kakšna so stroški mediacije?

Člen 16 ministrske uredbe št. 180/2010 je določal merila za določitev nadomestila za mediacijo, ki vključuje stroške začetka postopka in stroške mediacije.

Zneski so navedeni v tabeli A, priloženi odredbi. Enako se razlikuje glede na povečanje vrednosti zahtevka.

6. Ali je mogoče doseči izvršljivost mediacijskega dogovora?

Člen 12 zakonske uredbe št. 28/2010 določa, da kadar vsem strankam v postopku mediacije pomaga odvetnik, je dogovor, ki ga podpišejo stranke in odvetniki, izvršljiv za prisilno razlastitev, izvršbo na podlagi predaje in izpustitve, izvršitev obveznosti, ki jih je treba storiti, in vpis hipoteke na sodišče. Odvetniki potrdijo in potrdijo, da je sporazum skladen z obveznimi pravili in javnim redom. V vseh drugih primerih se dogovor, priložen zapisniku, na zahtevo stranke potrdi s sklepom predsednika sodišča, potem ko se preveri, ali so bili spoštovani prisilni predpisi in javni red. V čezmejnih sporih iz člena 2 Direktive 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 zapisnik potrdi predsednik sodišča, na območju katerega je treba dogovor izvršiti.

7. Ali je dostop do podatkovne zbirke mediatorjev brezplačen?

Ministrstvo na svoji spletni strani trenutno redno objavlja seznam organov za mediacijo in mediatorjev, registriranih pri vsakem organu za mediacijo.

To je povezava, kot je navedeno v oddelku 1, z brezplačnim in brezplačnim dostopom.

Zadnja posodobitev: 27/11/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.