Mirenje u zemljama EU-a

Luxemburgo

Umjesto odlaska na sud, zašto ne biste pokušali riješiti spor mirenjem? To je oblik alternativnog rješavanja sporova (ARS), pri čemu izmiritelj pomaže onima koji su uključeni u spor da postignu dogovor. Vlada i pravni stručnjaci u Luksemburgu svjesni su prednosti mirenja.

Conteúdo fornecido por
Luxemburgo

Podaci za kontakt

Ne postoji središnje tijelo odgovorno za regulaciju miritelja.

Osim posredovanja u određenim sektorima (bankarstvo, osiguranje itd.) i izvan pučkog pravobranitelja odgovornog za administrativna posredovanja te Ombudskommittee fir tRechter vun de Kanner (Odbor za obranu prava djeteta), sljedeće pravne udruge posvetile su svoje aktivnosti mirenju:

U kojem je području mirenje dopušteno i/ili najčešće?

Mirenje je dopušteno uglavnom u sljedećim slučajevima:

 • Upravni predmeti,
 • kazneni predmeti,
 • obiteljski slučajevi,
 • trgovački predmeti,
 • sporovi između susjeda.

Građansko i trgovačko mirenje postupak je sporazumnog i povjerljivog postupka koji provodi neovisni, nepristran i kompetentan miritelj. Mirenje se može odnositi na cijeli spor ili njegov dio. Sastoji se od sporazumnog mirenja i mirenja koje je odredio sud, a obiteljsko mirenje ima važnu ulogu.

U postupku mirenja sporazumom (médiation conventionnelle) bilo koja stranka može predložiti drugoj stranci da u bilo kojoj fazi sudskog postupka pokrene postupak mirenja, neovisno o bilo kojem sudskom ili arbitražnom postupku, sve dok podnesci nisu okončani.

U kontekstu sudskog posredovanja, poznatog kao „pravosudno mirenje”, pred sudom se već vodi spor u građanskim, trgovačkim ili obiteljskim stvarima te može organizirati da se sudsko mirenje provede u bilo kojem trenutku tijekom postupka, sve dok se predmet ne razmatra na vijećanju, osim na Kasacijskom sudu i u postupku privremene pravne zaštite. Sudac može pozvati stranke na mirenje na vlastitu inicijativu ili na zajednički zahtjev stranaka, ali se stranke u svakom slučaju moraju dogovoriti. Ako je pred sudom pokrenut spor u vezi s obiteljskim pravom, koji je iscrpno opisan, on može strankama predložiti mjeru posredovanja i naređivati slobodan informativni sastanak tijekom kojeg se objašnjavaju načela, postupak i učinci mirenja.

U kaznenim stvarima državni odvjetnik može, pod određenim uvjetima, prije donošenja odluke o kaznenom progonu, odlučiti koristiti mirenje ako:

 • takvom se mjerom može osigurati naknada štete prouzročene žrtvi; ili
 • stati na kraj neredu koji je posljedica kršenja; ili
 • doprinos reklasifikaciji počinitelja.

Upotrebom mirenja ne sprečava se donošenje naknadne odluke u pokretanju sudskog postupka, posebno ako se ne poštuju uvjeti mirenja.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Mirenje je u potpunosti dobrovoljno

Mirenje u upravnim stvarima i posredovanje u kaznenim stvarima te „sektorsko” posredovanje uređeni su posebnim zakonodavstvom.

Informacije i osposobljavanje

Pravobranitelj kaznenog progona

Zakonom od 6. svibnja 1999. i Uredbom velikog vojvode od 31. svibnja 1999. uveden je sustav mirenja u kaznenim stvarima. Državni odvjetnik može, prije donošenja odluke o kaznenom progonu, odlučiti upotrijebiti mirenje ako mu se pokaže da takva mjera može osigurati naknadu štete prouzročene žrtvi ili okončati poremećaj koji proizlazi iz kaznenog djela ili doprinijeti reklasificiranju počinitelja. Ako državni odvjetnik odluči koristiti mirenje u kaznenom postupku, može imenovati bilo koju osobu koja je za to ovlaštena da djeluje kao posrednik.

S obzirom na homologaciju:

Osoba koja želi biti odobrena kao kazneni pravobranitelj podnosi zahtjev ministru pravosuđa, koji odlučuje o zahtjevu, nakon što zatraži mišljenje glavnog državnog odvjetnika.

Pravobranitelj u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakonom od 24. veljače 2012. uspostavlja se nacionalni zakonodavni okvir za mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima u obliku novog naslova novog Zakona o parničnom postupku. Tim je zakonom Luksemburg prenio Direktivu 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, ali i uključio načela koja su u njoj navedena za prekogranične sporove i za domaće sporove. Zakon je dopunjen Uredbom velikog vojvode od 25. lipnja 2012. o utvrđivanju postupka za odobravanje dužnosti ovlaštenog sudskog i obiteljskog izmiritelja, posebnog osposobljavanja koje se zahtijeva u mirenju i održavanja slobodnog informativnog sastanka.

Posrednik je treća strana čija je zadaća zajedničko saslušanje stranaka, prema potrebi zasebno, kako bi stranke postigle rješenje spora među njima. Njome se strankama ne nameće rješenje, nego ih se poziva da postignu dogovor o sporazumnom rješenju.

Sudsko mirenje i obiteljsko mirenje može provoditi akreditirani ili neakreditirani miritelj. „Ovlašteni izmiritelj” znači fizička osoba koju je u tu svrhu ovlastio ministar pravosuđa.

U slučaju ugovornog posredovanja i u slučaju prekograničnog spora stranke se mogu obratiti neovlaštenom izmiritelju.

S obzirom na homologaciju:

Ministar pravosuđa nadležno je tijelo koje odobrava miritelje. U građanskim i trgovačkim stvarima miriteljima nije potrebna akreditacija za konvencionalno mirenje.

Svaka fizička osoba može podnijeti zahtjev za odobrenje ako ispunjava uvjete utvrđene Zakonom od 24. veljače 2012. kojim se mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima uvodi u novi Zakon o parničnom postupku, kao i uvjete utvrđene u Uredbi velikog vojvode od 25. lipnja 2012. o utvrđivanju postupka za odobrenje sudskih i obiteljskih izmiritelja, programa posebnog osposobljavanja u mirenju i održavanja slobodnog informativnog sastanka.

U skladu s Direktivom 2008/52/EZ i člankom 1251 – 3 stavkom 3. Zakona o mirenju od 24. veljače 2012., pružatelj usluga posredovanja koji ispunjava jednakovrijedne ili bitno usporedive zahtjeve za odobrenje u drugoj državi članici Europske unije izuzet je od odobrenja u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

Homologacija se dodjeljuje na neodređeno vrijeme.

Članak 1251.-3. (2) prethodno navedeni novi Zakon o parničnom postupku i Uredba velikog vojvode od 25. lipnja 2012. utvrđuju kumulativne uvjete koje fizičke osobe koje žele dobiti odobrenje moraju ispuniti:

 1. Osoba mora imati dobar ugled, biti sposobna, osposobljena, neovisna i nepristrana;
 2. Osoba mora predočiti izvadak iz luksemburške sudske evidencije ili sličan dokument koji su izdala nadležna tijela države boravišta u kojoj podnositelj zahtjeva boravi posljednjih pet godina;
 3. Osoba mora uživati građanska prava i ostvarivati politička prava;
 4. Osoba mora imati uspostavljenu posebnu izobrazbu o mirenju:
 • diplomski studij iz mirenja koji dodjeljuje Sveučilište u Luksemburgu ili sveučilište, visoko učilište ili druga ustanova s istom razinom osposobljavanja, određena u skladu sa zakonima i drugim propisima države članice Europske unije;
 • tri godine radnog iskustva, dopunjeno „posebnom izobrazbom u mirenju” kako je utvrđeno u članku 2. prethodno navedene Uredbe velikog vojvode od 25. lipnja 2012.;
 • ili osposobljavanjem za posredovanje koje je priznato u državi članici Unije.

Sveučilište u Luxembourgu organizira program osposobljavanja (diploma diplomskog studija) za posebno mirenje.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje je često besplatan postupak. Jasno se navodi je li naknada plaćena.

U kontekstu ugovornog posredovanja naknade miriteljima slobodno se utvrđuju. Troškove i naknade u tom slučaju snose stranke u jednakim dijelovima, osim ako odluče drukčije.

U kontekstu sudskog mirenja i obiteljskog mirenja pristojbe se utvrđuju Uredbom velikog vojvode.

Je li moguće izvršiti sporazum postignut mirenjem?

Važno je napomenuti da sporazumi koji proizlaze iz građanskog i trgovačkog mirenja imaju istu dokaznu snagu kao i sudska odluka. Takvi sporazumi o mirenju, bez obzira na to jesu li sklopljeni u drugoj državi članici Europske unije ili na nacionalnoj razini, izvršivi su u Europskoj uniji na temelju Direktive 2008/52/EZ. Odobrenje sporazuma u cijelosti ili djelomično od strane nadležnog suda čini ga izvršivim.

Zakonom od 24. veljače 2012. Direktiva je prenesena u nacionalno pravo. Njime se mirenje stavlja u ravnopravan položaj s postojećim sudskim postupcima.

Povezane poveznice

Ministarstvo pravosuđa,

Luksemburško udruženje posrednika i ovlaštenih medijatora (ALMA asbl);

Centar za građansko i komercijalno mirenje (CMCC);

Centar za građansko i komercijalno mirenje (CMCC asbl);

Centar za mirenje (asbl);

Centar za socijalno i obiteljsko mirenje.

Posljednji put ažurirano: 16/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.