Bemiddeling in EU-landen

Luxemburgo

In plaats van naar de rechter te stappen, waarom probeert u uw geschil niet via bemiddeling op te lossen? Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij een bemiddelaar de bij een geschil betrokken partijen bijstaat bij het bereiken van overeenstemming. De Luxemburgse overheid en beoefenaars van juridische beroepen zijn zich bewust van de voordelen van bemiddeling.

Conteúdo fornecido por
Luxemburgo

Contactgegevens

Er is geen centraal orgaan dat verantwoordelijk is voor de regulering van bemiddelaars.

Naast bemiddeling in specifieke sectoren (banken, verzekeringen, enz.) en buiten de ombudsman die verantwoordelijk is voor administratieve bemiddeling, en het ombudsmancomité tRechter vun de Kanner (Comité voor de verdediging van de rechten van het kind) besteden de volgende juridische verenigingen hun activiteiten aan bemiddeling:

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gangbaar?

Bemiddeling is hoofdzakelijk ontvankelijk in:

 • Administratieve zaken,
 • strafzaken,
 • familiezaken,
 • handelszaken,
 • geschillen tussen buren.

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken is een op consensus gebaseerd en vertrouwelijk proces dat wordt gevoerd door een onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde bemiddelaar. De bemiddeling kan betrekking hebben op het hele geschil of op een gedeelte ervan. Het omvat zowel bemiddeling bij overeenkomst als bemiddeling door de rechter, en gezinsbemiddeling speelt een belangrijke rol.

Bij bemiddeling bij overeenkomst („médiation conventionnelle”) kan elke partij aan de andere partij in elke fase van de gerechtelijke procedure voorstellen de zaak voor bemiddeling te brengen, los van een gerechtelijke of arbitrageprocedure, zolang de memories niet zijn beëindigd.

In het kader van de gerechtelijke bemiddeling, ook wel „gerechtelijke bemiddeling” genoemd, is bij de rechter reeds een geschil aanhangig in burgerlijke, handels- of familiezaken en kan het ervoor zorgen dat de gerechtelijke bemiddeling te allen tijde tijdens de procedure plaatsvindt, zolang de zaak niet in beraad wordt genomen, behalve bij het Hof van Cassatie en in kort geding. De rechter kan de partijen op eigen initiatief of op gezamenlijk verzoek van de partijen uitnodigen tot bemiddeling, maar de partijen moeten daarover in elk geval overeenstemming bereiken. Wanneer bij de rechter een geschil aanhangig is waarin een volledig omschreven kwestie van familierecht aan de orde komt, kan hij de partijen een bemiddelingsmaatregel voorstellen en een gratis informatiebijeenkomst gelasten waarin de beginselen, de procedure en de gevolgen van bemiddeling worden toegelicht.

In strafzaken kan de officier van justitie onder bepaalde voorwaarden, voorafgaand aan zijn beslissing tot vervolging, besluiten gebruik te maken van bemiddeling indien:

 • een dergelijke maatregel kan de aan het slachtoffer berokkende schade vergoeden; of
 • een einde te maken aan de stoornis die het gevolg is van de inbreuk; of
 • bijdragen tot de herindeling van de dader.

Het gebruik van bemiddeling vormt geen beletsel voor een latere beslissing om gerechtelijke stappen te ondernemen, met name wanneer de voorwaarden voor bemiddeling/mediation niet in acht worden genomen.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Bemiddeling is volledig vrijwillig

Bemiddeling in administratieve zaken en bemiddeling in strafzaken, alsmede „sectorale” bemiddeling, vallen onder specifieke wetgeving.

Informatie en opleiding

Strafrechtelijke ombudsman

Bij de wet van 6 mei 1999 en het groothertogelijk besluit van 31 mei 1999 is het stelsel van bemiddeling in strafzaken ingevoerd. De officier van justitie kan, voorafgaand aan zijn beslissing over het openbaar ministerie, besluiten gebruik te maken van bemiddeling, indien hij van oordeel is dat een dergelijke maatregel de aan het slachtoffer berokkende schade kan vergoeden, een einde kan maken aan de stoornis die het gevolg is van het strafbare feit, of kan bijdragen tot de herkwalificatie van de dader. Wanneer de openbare aanklager besluit gebruik te maken van bemiddeling in strafzaken, kan hij elke daartoe gemachtigde persoon aanwijzen om als bemiddelaar op te treden.

Wat de goedkeuring betreft:

Een persoon die als strafombudsman wenst te worden erkend, dient een verzoek in bij de minister van Justitie, die over het verzoek beslist, na het advies van de procureur-generaal te hebben ingewonnen.

Ombudsman in burgerlijke en handelszaken

De wet van 24 februari 2012 creëert een nationaal wettelijk kader voor bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in de vorm van een nieuwe titel van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Met deze wet heeft Luxemburg Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken omgezet, waarbij de daarin vervatte beginselen ook voor grensoverschrijdende geschillen ook voor binnenlandse geschillen zijn opgenomen. De wet wordt aangevuld door het groothertogelijk reglement van 25 juni 2012 tot vaststelling van de procedure voor de goedkeuring van de taken van erkende gerechtelijke en familiale bemiddelaars, de specifieke opleiding die vereist is voor bemiddeling en het houden van een vrije informatiebijeenkomst.

De bemiddelaar is een derde partij die tot taak heeft de partijen samen, in voorkomend geval afzonderlijk, te horen, zodat de partijen tot een oplossing voor het onderlinge geschil komen. Zij legt de partijen geen oplossing op, maar roept hen op overeenstemming te bereiken over een via onderhandelingen tot stand gekomen en minnelijke schikking.

Gerechtelijke bemiddeling en familiale bemiddeling kunnen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde of niet-erkende bemiddelaar. „Erkende bemiddelaar”: een natuurlijke persoon die daartoe door de minister van Justitie is gemachtigd.

In geval van contractuele bemiddeling en in geval van een grensoverschrijdend geschil kunnen de partijen een beroep doen op een onbevoegde bemiddelaar.

Wat de goedkeuring betreft:

De minister van Justitie is de bevoegde autoriteit voor de goedkeuring van bemiddelaars. In burgerlijke en handelszaken hebben bemiddelaars geen accreditatie nodig voor conventionele bemiddeling.

Iedere natuurlijke persoon kan om erkenning verzoeken indien hij voldoet aan de voorwaarden van de wet van 24 februari 2012 tot invoering van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering, alsmede aan de voorwaarden van het groothertogelijk reglement van 25 juni 2012 tot vaststelling van de procedure voor de goedkeuring van gerechtelijke en familiale bemiddelaars, het programma van specifieke opleiding in bemiddeling en het houden van een gratis informatiebijeenkomst.

Krachtens Richtlijn 2008/52/EG en artikel 1251-3 (1), lid 3, van de bemiddelingswet van 24 februari 2012 is een verlener van bemiddelingsdiensten die in een andere lidstaat van de Europese Unie aan gelijkwaardige of in wezen vergelijkbare vergunningsvereisten voldoet, in het Groothertogdom Luxemburg vrijgesteld van de vergunning.

De goedkeuring wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Artikel 1251: 3. (2) het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het groothertogelijk besluit van 25 juni 2012 bevatten de cumulatieve voorwaarden waaraan natuurlijke personen die toestemming wensen te krijgen, moeten voldoen:

 1. De persoon moet betrouwbaar, deskundig, opgeleid, onafhankelijk en onpartijdig zijn;
 2. De betrokkene moet een uittreksel uit het Luxemburgse strafregister of een soortgelijk document overleggen, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land waar de aanvrager de laatste vijf jaar heeft verbleven;
 3. De persoon moet het genot van burgerrechten en de uitoefening van politieke rechten hebben;
 4. De persoon moet beschikken over een specifieke opleiding op het gebied van bemiddeling:
 • hetzij door een masterdiploma bemiddeling uitgereikt door de Universiteit van Luxemburg of door een universiteit, instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau, aangewezen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat van de Europese Unie;
 • drie jaar beroepservaring, aangevuld met een „specifieke opleiding bemiddeling” als bedoeld in artikel 2 van bovengenoemd groothertogelijk besluit van 25 juni 2012;
 • of via een in een lidstaat van de Unie erkende opleiding in bemiddeling.

De Universiteit van Luxemburg organiseert een opleidingsprogramma (mastergraad) voor specifieke bemiddeling.

Hoeveel kost bemiddeling?

Bemiddeling is vaak een vrije procedure. Er moet duidelijk worden aangegeven of de vergoeding wordt betaald.

In het kader van contractuele bemiddeling zijn de honoraria van bemiddelaars vrij vastgesteld. De kosten en vergoedingen in dit geval worden in gelijke delen door de partijen gedragen, tenzij zij anders beslissen.

In het kader van gerechtelijke bemiddeling en familiale bemiddeling worden de honoraria bij groothertogelijke verordening vastgesteld.

Is de uitvoering van een door bemiddeling/mediator tot stand gebrachte overeenkomst afdwingbaar?

Er zij op gewezen dat overeenkomsten die voortvloeien uit civiele en commerciële bemiddeling dezelfde bewijskracht hebben als een rechterlijke beslissing. Dergelijke bemiddelingsovereenkomsten, ongeacht of zij in een andere lidstaat van de Europese Unie of op nationaal niveau zijn gesloten, zijn krachtens Richtlijn 2008/52/EG binnen de Europese Unie uitvoerbaar. De volledige of gedeeltelijke goedkeuring van de overeenkomst door het bevoegde gerecht maakt de overeenkomst uitvoerbaar.

De wet van 24 februari 2012 zet de richtlijn om in nationaal recht. Zij plaatst bemiddeling op gelijke voet met de bestaande gerechtelijke procedures.

Gerelateerde links

Het Ministerie van Justitie;

Luxemburgse vereniging van bemiddelaars en erkende bemiddelaars (ALMA asbl);

Centre for Civil and Commercial Mediation (CMCC);

Centre for Civil and Commercial Mediation (CMCC asbl);

Bemiddelingscentrum (asbl);

Centrum voor sociale bemiddeling en gezinsbemiddeling.

Laatste update: 16/11/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.