Mediacja w państwach UE

Alankomaat

W ramach mediacji strony, wspomagane przez niezależnego mediatora, wspólnie rozwiązują konflikt i ten rodzaj pozasądowego rozstrzygania sporów przynosi wiele korzyści. W wielu przypadkach mediacja jest konieczna przez krótki okres. Może to zapobiec długim i kosztownym podróżom. I przyczynia się do utrzymania stosunków między stronami Strony będą współpracować w celu znalezienia rozwiązania.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Z kim można się skontaktować?

W Niderlandach prowadzi się różne rejestry mediatorów. Niderlandzka Federacja Mediatorów (MfN) prowadzi rejestr mediatorów (wcześniej znany jako rejestr NMI). MFN jest federacją zrzeszającą największe stowarzyszenia mediatorów w Niderlandach. Do jej rejestru wpisuje się jedynie mediatorów, którzy spełniają dokładnie określone kryteria jakości. Rząd niderlandzki wykorzystuje standardy MfN jako podstawę rejestru mediatorów pracujących w ramach systemu pomocy prawnej(rejestr Rady ds. Pomocy Prawnej). Ponadto istnieje również międzynarodowy rejestr ADR.

Adres Federacji Mediatorów:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Na adres Komisji Europejskiej:
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010-201 23 44 adres e-mail:
info@mediatorsfederatienl.nl

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest zawsze możliwa, lecz najczęściej stosuje się ją w sprawach z zakresu prawa cywilnego i publicznego. Od wielu lat możliwe jest również stosowanie mediacji w prawie karnym.

Czy istnieją przepisy szczególne, do których należy się stosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne. Strony uczestniczące nie są prawnie zobowiązane do podpisania tzw. umowy medialnej. Umowa taka zawiera porozumienia dotyczące na przykład poufności i reprezentacji stron. Strony korzystające z usług mediatora MfN są zobowiązane na mocy rozporządzenia MfN dotyczącego mediów z 2017 r. do podpisania umowy medialnej.

Mediator KNM przestrzega zasad postępowania i przepisów dotyczących mediów ustanowionych w KNU. Jeżeli masz skargę dotyczącą funkcjonowania mediatora, możesz złożyć skargę do SKM (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Informacje i szkolenia

Aby zostać wpisanym do rejestru mediatorów, mediator musi ukończyć uznany podstawowy kurs mediacyjny, zdać egzamin z wiedzy teoretycznej i centrum oceny zintegrowanej oraz przedstawić oświadczenie Omtrent de Gedrag (VOG).

Ponadto muszą oni utrzymywać swoją wiedzę przez okres trzech lat. Na przykład muszą oni przeprowadzić co najmniej dziewięć mediacji i przeprowadzić co najmniej 36 kontaktów i przeprowadzić co najmniej dwie mediacje o łącznej długości co najmniej 8 godzin w ciągu roku. Z dziewięciu mediów co trzy lata co najmniej trzy zostały ukończone na podstawie pisemnej umowy. Spośród 9 mediów w ciągu trzech lat w tym okresie współmediacja stanowi maksymalnie trzy mediacje. Ponadto mediatorzy powinni otrzymać 48 punktów „PE” (kształcenie ciągłe) w okresie trzech lat, z obowiązkiem współdziałania. Mediatorzy powinni również uczestniczyć co trzy lata we wzajemnej ocenie, będącej narzędziem jakości, za pomocą którego niezależny i bezstronny specjalista ocenia, czy usługi medialne odpowiadają średniemu poziomowi, jakiego można oczekiwać od specjalisty. Innymi słowy, Niderlandy nakładają wysokie wymogi dotyczące jakości mediatorów wpisanych do rejestru mediatorów.

Jaki jest koszt mediacji?

Stawka godzinowa może różnić się w zależności od mediatora. Oprócz doświadczenia znaczenie ma doświadczenie zawodowe i specjalizacja mediatora. Rozsądne jest uprzednie zapytanie mediatora, jaka jest stawka godzinowa i jakie dodatkowe koszty należy wziąć pod uwagę. Mediator powinien zawsze określać swoje koszty. Ponadto koszt mediacji zależy od czasu trwania i liczby konsultacji z mediatorem. Średni koszt mediatora wynosi 150 EUR za godzinę (bez VAT).

Jeżeli ofiara nie jest w stanie pokryć kosztów mediatora, może ona kwalifikować się do otrzymania subsydiowanej pomocy prawnej pod pewnymi warunkami. Jeżeli ofiara ma prawo do dotowanej pomocy prawnej, płaci jedynie „własną składkę”. Wysokość wkładu własnego zależy od Twojego dochodu i majątku.

Więcej informacji na temat kosztów mediacji można uzyskać tutaj.

Czy umowa zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Prawo umożliwia stronom sporu zwrócenie się o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie osiągniętej w drodze mediacji.

Powiązane linki

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Koszty mediacji

Rozporządzenie MFN 2017 w sprawie mediacji

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.