Medling i EU-länderna

Alankomaat

Vid medling löser parterna, biträdd av en oberoende medlare, konflikten tillsammans och denna typ av tvistlösning utanför domstol ger många fördelar. I många fall krävs medling under en kort tidsperiod. Detta kan förhindra långa och kostsamma resor. Och det bidrar till att upprätthålla förhållandet mellan parterna. Parterna kommer att samarbeta för att finna en lösning.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Vem kan kontaktas?

Det finns flera register över medlare. Nederländska medlarförbundet (MfN) sköter registret över medlare (tidigare känt som NMI-registret). MFN är det förbund som företräder de största medlarföreningarna i Nederländerna. MfN:s register innehåller endast medlare som uppfyller noggrant avvägda kvalitetsstandarder. Nederländska staten använder MfN:s standarder som grundval för registret över medlare som arbetar inomrättshjälpssystemet (Rättshjälpsrådets register). Dessutom finns det ett internationellt register för alternativ tvistlösning.

Adress till medlingsförbundet:
Westblaak 140 —
3012 KM Rotterdam

Postadressen är
Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefon: 010–20123 44 e-postadress:
info@mediatorsfederatienl.nl

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling är alltid tillåten och används oftast inom civilrätt och offentlig rätt. Medling inom straffrätten har också varit möjlig i flera år.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det är helt frivilligt att välja medling. Deltagande parter är inte rättsligt skyldiga att underteckna ett så kallat medieavtal. Ett sådant avtal innehåller avtal om exempelvis sekretess och parternas representation. Parter som anlitar en medlare för MfN är enligt MfN Media Regulation 2017 skyldiga att underteckna ett medieavtal.

En medlare för MfN ska följa de uppföranderegler och medieregler som fastställts av MfN. Om du har ett klagomål om hur en medlare fungerar kan du lämna in klagomålet till SKM (Stichting Kwkwaliteit Mediators).

Information och utbildning

För att tas upp i registret över medlare måste medlarna ha genomgått en erkänd grundläggande medlingskurs, ha klarat teoriprovet och utvärderingscentrumet samt tillhandahålla en deklaration Omtrent de Gedrag (VOG).

Dessutom måste de behålla sina kunskaper under en treårsperiod. De måste till exempel göra minst nio medlingar med minst 36 kontakter och slutföra minst två medlingar med sammanlagt minst 8 kontakttimmar per år. Av de nio medieföretagen vart tredje år har minst tre slutförts genom skriftligt avtal. Av de 9 medieföretagen per tre år är upp till tre medlingar medmedlare under denna period. Dessutom bör medlare få 48 ”private” poäng (fortlöpande utbildning) per treårsperiod med en skyldighet att interagera. Medlare bör också vart tredje år delta i en inbördes utvärdering, som är det kvalitetsverktyg som en oberoende och opartisk fackman använder för att bedöma om medietjänsterna uppfyller den genomsnittliga nivå som en fackman kan förvänta sig. Med andra ord ställer Nederländerna höga krav på kvaliteten på de medlare som är upptagna i registret över medlare.

Vad kostar medling?

Timersättningen kan variera från en medlare till en annan. Utöver erfarenhet spelar medlarens yrkesbakgrund och specialisering en roll. Det är klokt att först fråga medlaren vilken timtaxa är och vilka ytterligare kostnader som bör beaktas. Medlaren bör alltid specificera sina kostnader. Kostnaden för medlingen beror dessutom på hur lång tid och hur många gånger en medlare rådfrågas. Den genomsnittliga kostnaden för en medlare är 150 EUR per timme (exklusive moms).

Om du inte kan betala kostnaderna för en medlare kan du ha rätt till rättshjälp på vissa villkor. Om du har rätt till rättshjälp betalar du bara det egna bidraget. Storleken på det egna bidraget beror på din inkomst och förmögenhet.

För mer information om kostnaderna för medling, kontakta oss här.

Finns det möjlighet att verkställa en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt lagen får parterna i en tvist begära att en skriftlig överenskommelse som nåtts genom medling görs verkställbar.

Länkar

Nederländska medlarförbundet

Kostnader för medling

MGN-medlingsförordningen 2017

Senaste uppdatering: 17/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.