Mediacija v državah EU

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Mediacija je eden od obstoječih načinov reševanja sporov na Portugalskem, skupaj z arbitražo in mirovnimi sodniki. Zakon št. 29/2013 z dne 19. aprila (znan kot „zakon o mediaciji“) je okvirni zakon za nacionalno mediacijo v okviru ARS. Določa splošna načela, ki se uporabljajo za mediacijo na Portugalskem, ne glede na naravo zadevnega spora, ter pravno ureditev za civilno in gospodarsko posredovanje, mediatorje in javno mediacijo. V skladu z Zakonom o mediaciji:

  • „mediacija“ pomeni obliko alternativnega reševanja sporov s strani javnih ali zasebnih subjektov, pri čemer dve ali več strank v sporu poskuša prostovoljno doseči sporazum s pomočjo mediatorja za spore;
  • „mediator za konflikte“ pomeni tretjo, nepristransko in neodvisno tretjo osebo, ki nima pooblastil za posredovanje prek posrednika, ki mu pomaga pri iskanju končnega soglasja glede predmeta spora.

Narava dogovorov o mediaciji in mediaciji

Mediacija je v celoti prostovoljna. Postopek mediacije je zaupen in se lahko prekine iz razlogov javnega reda, zlasti da se zagotovi zaščita otrokove koristi, če je ogrožena telesna ali duševna celovitost katere koli osebe, ali kadar je to potrebno za izvajanje ali izvrševanje dogovora, doseženega z mediacijo, in sicer strogo v obsegu, ki je potreben za zaščito teh interesov. Sodišče ne more uporabiti vsebine mediacijskih sestankov.

Izvršilna sila je dogovor, dosežen pri mediaciji:

Ki se nanašajo na spore, ki so lahko predmet mediacije in za katere zakon ne zahteva sodne odobritve;

(b) če so stranke sposobne, da jih sklenejo;

Z mediacijo, ki se izvaja v skladu z določbami, določenimi z zakonom;

(d) vsebina ne krši javne politike;

(e) sodelovala v mediatorju za konflikte, ki je vključena na seznam posrednikov za konflikte, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje. Seznam je na voljo tukaj.

Mediacijski sporazum, sklenjen v okviru mediacije, ki se izvaja v drugi državi članici Evropske unije in je v skladu s točkama (a) in ( d), je izvršljiv, če je s pravnim redom te države članice tudi njena izvršilna sila.

Območja, na katerih je uporaba mediacije dopustna in/ali pogostejša

Mediacija je dopustna v civilnih, gospodarskih, družinskih, delovnih in kazenskih zadevah. Na zadnjih treh področjih obstaja sistem javne mediacije s posebnimi in posebnimi pravili za vsako od njih.

Mirovni sodniki so storitve mediacije, ki so pristojne za posredovanje v sporih, ki so lahko predmet mediacije, tudi če so izključeni iz pristojnosti sodišča za mir.

Status mediatorjev

Zakon o mediaciji vsebuje poglavje o mediatorju (členi 23 do 29), v katerem so določene njihove pravice in obveznosti. Mediatorji delujejo tudi v skladu z Evropskim kodeksom ravnanja mediatorjev.

Za usposabljanje mediatorjev za spore, ki ga sestavljajo zasebni organi in ki jih potrdi generalni direktorat za pravosodje v skladu z Odredbo št. 345/2013 z dne 27. novembra, ne obstaja javni organ.

Stroški mediacije

Za uporabo sistema javne družinske mediacije plača pristojbino v višini 50 EUR vsaka od strank, udeleženih v postopku, razen v naslednjih primerih:

  • Pravna pomoč se dodeli;
  • Zadeva se nanaša na posredovanje z odločbo pravosodnega organa v skladu s členom 24 splošnih pogojev Tutelar Cível;
  • Na zahtevo strank ali z njihovim soglasjem, ne glede na to, ali so navedene v postopku mediacije s sklepom sodnega organa ali odbora za varstvo otrok in mladoletnikov, v okviru stalnega napredovanja in zaščite.

Uporaba sistema javne mediacije je brezplačna.

Uporaba sistema javne mediacije vključuje plačilo pristojbine v višini 50 EUR za vsako od strank, udeleženih v postopku, brez poseganja v odobritev brezplačne pravne pomoči.

Vrednosti, na katerih temeljijo javni sistemi mediacije, poleg nagrad mediatorja, ki so vključene v tiste sisteme, ki so določeni, vendar se razlikujejo glede na to, ali se strinjajo ali ne, ali ukrepe, ki so bili sprejeti za njeno pridobitev.

Z mediacijo, ki poteka v okviru mirovnih sodnikov in je dosežen dogovor, ima vsaka stranka vrednost 25 EUR.

Stroške zasebne mediacije opredeli mediator, ki ga izbereta pogodbeni stranki.

Več koristnih informacij

Vladni organ, odgovoren za urejanje javne mediacije, je generalni direktorat za pravosodje (generalni direktorat za pravosodje) prek svojega urada za alternativno reševanje sporov (GRAL). DGPJ (PJ) ne poroča o tem, kako najti mediatorja, vendar ima sezname mediatorjev iz javnih sistemov mediacije. Ko se sprejme odločitev o mediaciji v skladu z zakonom o javni mediaciji, se samodejno izbere mediatorja.

Zadnja posodobitev: 01/09/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.