Medling i EU-länderna

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Medling är en av de befintliga metoderna för tvistlösning i Portugal, tillsammans med medling och fredsdomare. Lag 29/2013 av den 19 april (lagen om medling) är en ramlag för nationell medling i det alternativa tvistlösningsförfarandet. I förordningen fastställs de allmänna principerna för medling i Portugal, oavsett vilken typ av tvist det rör sig om, samt de rättsliga villkoren för medling, medlare och offentlig medling. Enligt lagen om medling:

  • Medling: formen av alternativ tvistlösning av offentliga eller privata enheter, varigenom två eller flera parter på frivillig basis försöker nå en överenskommelse med hjälp av en medlare.
  • Medlare: en tredje, opartisk och oberoende tredje part som saknar befogenheter att ålägga den medlare som bistår den i försök att nå en slutlig överenskommelse om saken i tvisten.

Medlings- och medlingsöverenskommelser

Användningen av medling är helt frivillig. Medlingsförfarandet ska vara konfidentiellt och får avslutas av hänsyn till allmän ordning, särskilt för att säkerställa skyddet av barnets bästa, i den mån skyddet av en persons fysiska eller psykiska integritet står på spel, eller när detta är nödvändigt för att genomföra eller verkställa den överenskommelse som nåtts genom medling, i den utsträckning som är nödvändig för att skydda dessa intressen. Innehållet i medlingen får inte användas som bevis av en domstol.

Den verkställande makten är den överenskommelse som nåddes i samband med medling:

Som rör tvister som kan vara föremål för medling och för vilka lagen inte kräver något rättsligt godkännande,

B) om parterna har kapacitet att ingå dem,

Som tillhandahålls genom medling som genomförs i enlighet med de bestämmelser som fastställs i lag,

D) innehållet inte strider mot allmän ordning,

E) deltog i en medlare som inrättades av justitieministeriet i förteckningen över konfliktmedlare. Denna förteckning finns här.

Det medlingsavtal som uppnåtts genom medling som utförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och som uppfyller kraven i leden a och d ska vara verkställbart om den medlemsstatens rättsordning också ger den till dess verkställande kraft.

Områden där medling kan tillåtas och/eller vanligare

Medling är tillåtlig i civil-, handels-, familje-, arbets- och straffrättsliga frågor. På dessa tre områden finns det ett system med offentlig medling med särskilda och specifika regler för var och en av dem.

Fredsdomare tillhandahåller en medlingstjänst som är behörig att medla i tvister som kan vara föremål för medling, även om de inte omfattas av fredsdomstolens behörighet.

Medlarnas status

Lagen om medling innehåller ett kapitel om medlare (artiklarna 23–29) där deras rättigheter och skyldigheter fastställs. Medlare ska också agera i enlighet med den europeiska uppförandekoden för medlare.

Det finns inget offentligt organ för utbildning av konfliktmedlare, som består av privata organ, som certifierats av generaldirektoratet för rättsliga frågor med stöd av förordning nr 345/2013 av den 27 november.

Kostnaden för medling

Vid användning av det offentliga familjemedlingssystemet ska avgiften på 50 EUR betalas av var och en av de parter som deltar i förfarandet, utom i följande situationer:

  • Rättshjälp beviljas.
  • Målet hänskjuts till medling genom ett beslut av den rättsliga myndigheten i enlighet med artikel 24 i de allmänna villkoren för Tutelar Cível.
  • På begäran av parterna eller med deras samtycke, oavsett om de hänskjuts för medling genom ett beslut av den rättsliga myndigheten eller av barn- och ungdomsskyddskommittén, inom ramen för pågående främjande och skydd.

Användningen av det offentliga medlingssystemet är kostnadsfri.

Användningen av det offentliga medlingssystemet inbegriper betalning av en avgift på 50 EUR för var och en av de parter som deltar i förfarandet, utan att det påverkar beviljandet av rättshjälp.

De värden som anges genom användningen av de offentliga medlingssystemen som komplement till de avgifter som tas ut av de medlingsavgifter som ingår i de system som fastställs, men som varierar beroende på om de varit överens eller inte eller vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå dem.

Genom medling som sker inom ramen för fredsdomstolarna och en överenskommelse nås, ska vardera parten stå för ett värde av 25 EUR.

Kostnaderna för privat medling fastställs av den medlare som väljs av parterna.

Mer information

Det statliga organ som ansvarar för att reglera den offentliga medlingen är generaldirektoratet för rättsliga frågor (DGPJ) genom sin byrå för alternativ tvistlösning. DGPJ (PJ) rapporterar inte om hur man hittar en medlare utan har listor över medlare i de offentliga medlingssystemen. När ett medlingsbeslut har fattats i enlighet med lagen om offentlig medling ska en medlare utses automatiskt.

Senaste uppdatering: 01/09/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.